<% nyhetsbrev = "49" navn = "07/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 7/07
August 2007

Årets begivenhet!
KF-dagene - Kunnskap og inspirasjon 27.-28. september 2007
Meld deg på nå!

Digitaliseringen av kommunikasjon, informasjon og velferdsyting forandrer hverdagen i kommuner og fylkeskommuner.

Hvordan opplever innbyggerne sitt møte med digitale tjenester?
Hvordan kommuniserer kommunen med sine innbyggere?
Hvordan har elektroniske verktøy forandret saksbehandling i kommunen?
Hvordan gjøre de riktige investeringene?

På konferansen kan du treffe rådmenn, ledere for resultatenheter, personalansvarlige, sevicetorgledere/-medarbeidere, informasjonsansvarlige og IKT-ansvarlige

I programmet vil du finne inspirerende og kunnskapsrike foredragsholdere.


Brukerkonferanse for administratorer i KF Infoserie 26. september 2007

Brukerkonferansen er spesielt for deg som er lokal administrator av
KF Infoserie.
Her vil du treffe andre administratorer, få siste nytt både teknisk og innholdsmessig, diskutere og utveksle erfaringer.

Program
Påmelding

17. august 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen, 24 13 28 08
Kathrine Jørgenvåg, 24 13 28 47
Even Kyseth, 24 13 28 53

KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Avtaleverket

 • ASA 4301. Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis.
 • ASA 4303. Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene.
 • Regulativ for reiser til utlandet. Enkelte satser er regulert pr. 1. juli 2007.
  Det gjelder natt/kostgodtgjørelse til Bahrain, Forente arabiske emirater, Kuwait og Quatar.

Rundskriv

 • B-08/07: Revisjon av sentrale avtaler for privatpraktiserende leger og fysioterapeuter for perioden 01.07.07 - 30.06.08 (ASA 4301 og ASA 4303)

Sivilombudsmannen

 • Sak 2006/595. Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut i privat praksis
 • Sak 2006/95. Tildeling av 70 % driftstilskudd for fysioterapi til et selskap

Annet


KF E-verk

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Avtaleverket


KF HMS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Endringer i §§ 6, 7, 8, 9, 11, 13 og ny 13 a.

Annet


KF Kommunal forvaltning

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer

 • Sivilombudsmannslovens § 3. Endringen innebærer en utvidelse av Sivilombudsmannens ansvarsområde til også å gjelde overvåking av den offentlige forvaltningens overholdelse av menneskerettigheter.
 • Kommunelovens § 60 (ny nr. 6). Endringen gjelder kontroll med fylkeskommunens økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse.

KF Førskolebarn - tverrfaglig arbeid

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Rundskriv

Annet


KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Eksempelsaker

Lovendringer

Forskriftsendringer

Rundskriv

Annet


KF Omsorg

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Rundskriv


KF Sosial

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovforarbeider

 • Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover. Her behandles blant annet forslag til kvalifiseringprogram.

Endringer i lover

 • Husleieloven. Ny § 9-11 Varsel om fravikelse. Tilføyelsen gir utleier rett til å varsle sosialtjenesten i kommunen om leiers mislighold når det er grunn til det.

Endringer i forskrifter

Rundskriv

 • Q-8/07 fra BLD: Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser m.v.

KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Endringer i lover

 • Merverdiavgiftslovens §§ 5b, 28 og 33 er endret ved lov 29.06.2007 nr. 49. Endringen i § 33 forskyver fristen for oppgaveinnlevering.
 • Skattebetalingslovens §§ 11 nr. 4 og 27 nr. 4 er endret ved lov 29.06.2007 nr. 47. Endringene er tilpasninger i påvente av ny skattebetalingslov.

Endringer i forskrifter

 • Forskrift av 28.06.2007 nr. 707 om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten er satt til 11,5% p.a
 • Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten. Det er gjort endringer i §§ 1 og 3

Rundskriv

 • V-12/07 fra KKD om Kommunale presteboliger - nye regler for statens utgiftsdekning.
 • V-14/07 fra KKD: Tilskudd til istandsetting av kirker.
  Rundskrivet ligger under mappen Budsjett og økonomistyring/Tilskudds- og refusjonsordninger/Bolig og utbygging.
 • A-29/07 fra AID om Statsbudsjettet 2007 Kap 651 post 61 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - Fordeling av engangstilskudd og presisering av kriterier for tildeling av skjønnstilskudd (datert 12. juli 2007).
  Rundskrivet er lagt i mappen for Budsjett og økonomistyring/Tilskudds- og refusjonsordninger/Integrering.
 • H-08/07 fra KRD om Kommuneproposisjonen 2008 og revidert nasjonalbudsjett 2007.

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no