KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr.5
August 2003
 

Mange og til dels omfattende lovendringer trådte i kraft i juli. KF Infoserie er oppdatert i henhold til endringene. Nærmere informasjon ligger under hver enkelt modul (se under). Under de enkelte modulene i KF Infoserie ligger det også egne nyhetsbrev med lenker til bestemmelsene.

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her: ">Meld meg av nyhetsbrevet

19.08.2003

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator


KF KPS

Grunnbeløpet i folketrygden er økt til kr. 56 861 med virkning fra 1. mai 2003.

Lover og forskrifter
De fleste lovendringene siden forrige nyhetsbrev dreier seg om mindre rettelser, endringer i henvisninger til andre lover og lignende Dette gjelder bl.a. endringer i arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, folketrygdloven, likestillingsloven, kommuneloven, offentlighetsloven, opplæringsloven, og yrkesskadeforsikringsloven.
Forvaltningsloven § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) er endret med virkning fra 1. august 2003.

Forskrifter
Disse forskriftene er nye i KF KPS:
Forskrift av 25. mai 2001 nr. 542 om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjeneste
Midlertidig forskrift av 8. juli 2003 nr. 944 om tilretteleggingstilskudd

Særavtaler
ASA 4301. Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis, gjelder for perioden 1. juli 2003–30. juni 2004
ASA 4310. Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene, gjelder for perioden 1. juli 2003–30. juni 2004

Avtalene fra forrige avtaleperiode ligger i Arkiv-mappen.

Rundskriv
A-01/03 Avtaler om privat praksis for leger – reviderte avtaler 1. juli 2003
B-10/02 OU-midlene
B-09/03 Lønns- og arbeidsvilkår ved spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Høgsterettsdom


Arbeidsrettsdommer
2002
ARD 05.02.02 – Hovedavtalen § 5-2 – oppsagt særavtale
ARD 31.05.02 – Lønn under sykdom – beregningsgrunnlag (overtid)
ARD 11.10.02 – Erstatningsfridag – HTA kap. 1 pkt. 5.6
ARD 20.12.02 – Stillingskode – unormert/normert
2001
ARD 19.02.01 – Godtgjøring særskilt arbeidstid – brannavtalen
ARD 30.04.01 – Vakansvakter – leger i sykehus
ARD 06.09.01 – Yrkesskade – HTA kap. 1, § 11
ARD 05.12.01 – Reiseregulativet – tjenestedistrikt

Annet veiledningsmateriale fra Kommunenes Sentralforbund
Rett kompetanse i kommunene – hva vil KS gjøre?
Pendelvoldgift – anbefalte retningslinjer for saksbehandling
Beregningsmodell for stillinger som får lønn etter hta kap. 5

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Nye forskrifter som er tatt inn i KF HMS
Forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern (i kraft 1. juli 2003, samtidig oppheves forskrift av 23. november 1962 nr. 3 om forsamlingslokaler, forskrift av 10. september 1970 nr. 1 om oppbevaring av avfall og renovasjon og forskrift av 22. februar 1980 nr. 22 om utslipp av avløpsvann)

Forskrift 20. desember 2002 nr. 1816 om forbrenning av avfall

Forskrift 20. desember 2002 nr. 1823 om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige kjemikalier

Midlertidig forskrift av 8. juli 2003 nr. 944 om tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskudd skal bidra til å stimulere virksomheter i privat og offentlig sektor til å legge til rette for at arbeidstakere som på grunn av sykdom, skade eller lyte har redusert arbeidsevne, kan opprettholde arbeidsforholdet. Dette oppnås ved å gi en tidsbegrenset kompensasjon for virksomhetens merutgifter/merinnsats i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak. (§ 1).

Nytt regelverk
Lov 9. mai 2003 nr. 29 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). Det er ikke vedtatt når loven skal tre i kraft.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer

KF Lærer er for tiden under ombygging. Innholdsoversikten vil bli endret for å øke tilgjengeligheten til dokumentene i modulen, og det vil opprettet egne tema-mapper. Endringene vil bli lagt ut etter hvert, og vi tar sikte på å ha en ny og forbedret versjon klar samtidig med at KS overtar forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet fra 1. mai 2004.

Regelverk
Lover og forskrifter er samlet under en felles mappe, Regelverk. Dette er gjort for å gjøre innholdslista mer oversiktlig.

De fleste lovendringene siden forrige nyhetsbrev dreier seg om mindre rettelser, endringer i henvisninger til andre lover og lignende Dette gjelder bl.a. endringer i arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, ferieloven, folketrygdloven, likestillingsloven, kommuneloven, offentlighetsloven, lov om Statens Pensjonskasse, universitets- og høgskoleloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Opplæringslova er endret med virkning fra 1. august 2003. Endringene omfatter bl.a. organisering av elever i grupper, innføring av kontaktlærer og nye krav til skoleledelse. For nærmere omtale av endringene, se PM nr. 55 fra UFD i KF Lærer.

Forvaltningsloven § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) er endret med virkning fra 1. august 2003.
Forskrift til opplæringslova er endret med virkning fra fra 1. august 2003.


Nytt regelverk
Lov om frittståande skolar. Loven trer i kraft 1. oktober 2003. Samtidig oppheves lov 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova)
Midlertidig forskrift av 8. juli 2003 nr. 944 om tilretteleggingstilskudd

Rundskriv
F-19/03 fra UFD
Kontaktlærertjeneste – Forhandlinger om godtgjøring

F-02/03 fra UFD
Departementet vant arbeidsrettssak

B-09/03 fra KS
Lønns- og arbeidsvilkår ved spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Høgsterettsdom

Arbeidsretten
ARD 20.12.02 - Leseplikt (pkt. 2.1) - konvertering til andre oppgaver enn undervisning

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Lovendringer
Endringer i opplæringsloven med virkning fra 1. august 2003.
Endringene innebærer blant annet bestemmelser om at skolen kan velge å organisere elevene i grupper.

Endringer i barnehageloven er gjeldende fra 4. juli:
Lovendringene innebærer blant annet bestemmelser om kommunens plikt til å tilby tilstrekkelig antall barnehageplasser samt samordnet opptak.

Forskrifter
Endringer i forskrift til opplæringsloven er gjeldende fra 1. august 2003.

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i kraft fra 1. juli 2003.

4 nye forskrifter om fosterhjem og barnevernsinstitusjoner ute på høring:

  • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling
  • Forskrift om krav til barneverninstitusjoner
  • Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven
  • Utkast til revidert forskrift: Forskrift om fosterhjem.

Rundskriv
7/03 fra KS:
Rettleiande satsar for fosterheim og besøksheim - godtgjering frå 1. juli 2003.
Q-8/03 fra BFD:
Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser. (Inneholder også livsopholdssatser for barn).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Fra 1. juli innførte vi abonnementsordning. Ønsker du å tegne abonnement kan du gå nederst på startsiden vår www.kommuneforlaget.no og klikke på «Bestill KF Infoserie». For nærmere informasjon om priser, abonnementsordninger eller bestilling kan du gjerne sende en e-post til hilde.saastad@kommuneforlaget.no.

Lovendringer
Endringer i gjeldsordningsloven gjelder fra 1. juli 2003.
Samtidig er det gjort endringer i foreldelsesloven, panteloven og finansavtaleloven, alle gjeldende fra 1. juli 2003.

I mappen Nyheter ligger det lenker til alle de nye bestemmelsene. De gamle bestemmelsene ligger i mappen Arkiv.

Forskrifter
Husbanken har gitt ut nye forskrifter om boligtilskudd og startlån. Sistnevnte erstatter forskrifter om kjøpslån og etableringslån. Samtidig er det gjort endringer i forskrift om bostøtte.

Rundskriv
SKD-10/03 fra Skattedirektoratet:
Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Q-8/03 fra Barne- og familiedepartementet:
Om Gjeldsordningsloven - regulering av livsoppholdssatser.

G-7/03 fra Justisdepartementet:
Endringar i forskrifter om sakskostnader, i inkassoforskrifta og i forskrift om tvangssal ved medhjelpar.

U-10/02 fra Sosialdepartementet:
Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre et boforhold.

U-4/03 fra Sosialdepartementet:
Sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift fremlagt ved behandling av søknad om økonomisk stønad

U-3/03 fra Sosialdepartementet:
Informasjon om statlige tiltak og kommunenes oppfølging av personer som får problemer som følge av økte strømpriser

Q-1/03 fra Barne- og familiedapertementet:
Gjeldsordningsloven - Ekstraordinære elektrisitetsutgifter

H-8/02 fra Kommunal- og regionaldepartementet:
Om kommunale husleigeforhold

Veiledningen er oppdatert i samsvar med lovendringer og nye årlige satser.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Lovendringer
Endringer i sosialtjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven er gjeldende fra 1. juli 2003. Samtidig er lov om om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene opphevet fra samme dato. Endringene er et resultat av Forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren.

Forvaltningsloven § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) er endret med virkning fra 1. august 2003.

Forskrifter
Ny kvalitetsforskrift i kraft fra 1. juli 2003. Forskriften opphever kvalitetsforskriften av 27. februar 1997.

Rundskriv
U-7/03 fra Sosialdepartementet. Rundskriv til kvalitetsforskriften

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Lovendringer
Merverdiavgiftsloven. Se §5b.
Rettsgebyrloven. Rettsgebyret er hevet fra kr. 700 til kr. 740.

Forskrifter
Forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg. Se §1.

Forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester. Se §2.

Inkassoforskriftens §§2-2 og 2-3.

Forskrift om tvangssalg ved medhjelper. Se §3-7.

Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse.
Se §§2 og 3.

Rundskriv
P-6/03 (AAD):
Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2003. Kap. 1530 postene 71-74 - Bevilgningsendringer som følge av revidert nasjonalbudsjett 2003

H-16/03 (KRD):
Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 - informasjonsrundskriv

H-15/03 (KRD):
Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper - tolkninger fra departementet 2002 og første halvår 2003.
Se spesielt kapittel 13 - økonomibestemmelsene

H17/03 (KRD):
Forskrift om årsregnskap og årsberetning §13 - regnskapsføring av pensjoner - fastsettelse av beregningsforutsetninger og håndtering av premieavvik.

Q-20/03 (BFD):
Investeringstilskudd til nye barnehageplasser i 2003

Q-16/02 (BFD):
Statstilskudd til barnehager - Nye tilskuddssatser f.o.m. 1.8.2003

G-7/03 JD):
Endringar i forskrifter om sakskostnader, i inkassoforskrifta og i forskrift om tvangssal ved medhjelpar.

V-0079 (KKD):
Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

V-0534 (KKD):
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

V-0795 (KKD):
Spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg

V-0873 (KKD):
Søkerhefte for ordinære nærmiljøanlegg

V-0901 (KKD):
Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no