<% nyhetsbrev = "52" navn = "10/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 10/07
November 2007

Innspill fra brukerkonferansen for lokale administratorer 2007

Mange av deltakerne på årets brukerkonferanse syntes det ble litt dårlig tid med bare en dag. Neste års brukerkonferanse blir derfor utvidet til to dager. Datoene blir 2. og 3. april 2008 og stedet er fortsatt Thon Arena Hotell på Lillestrøm. Sett av datoen, mer informasjon om program og innhold kommer senere.

Mange hadde stor nytte av å høre om forskjellige måter å få enklere tilgang til KF infoserie. Veiledningen Velkommen til KF Infoserie beskriver forskjellige inngangsmuligheter og kan være til nytte for alle brukere.


KF Infoserie supportsider

Se også flere brukerveiledninger og svar på spørsmål på supportsidene til
KF Infoserie.

15. november 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen 24 13 28 08
Anne Lindeng Larsen 24 13 29 95
Dag Simonsen 24 13 29 82


KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer
 • Arbeidsmiljøloven § 4-1, sjette ledd, annet punktum er endret. Gjelder offentlige myndigheters plikt til å gi utsteder av identitetskort nødvendige opplysninger fra offentlige registre.
Rundskriv
 • B-09/07: Stillinger med krav om mastergrad
 • B-200/07: PAI, Lønnsstatistikk for 2007, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret.
 • B- 201/07: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2006 og de tre første kvartal i 2007 - veiledning for oppgavegivere, it-ansvarlige og programutviklere.
Domsavgjørelser
 • 25.09.2007 Arbeidsretten vedr. HTA kap 3, pkt 3.4.1 Lederavlønning - toppledere mm. Omhandler tvist om rekkevidden av "Rådmannens toppledergruppe" i en kommune med to-nivåmodell.

KF E-verk

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer
 • Arbeidsmiljøloven § 4-1, sjette ledd, annet punktum er endret. Gjelder offentlige myndigheters plikt til å gi utsteder av identitetskort nødvendige opplysninger fra offentlige registre.

Rundskriv

 • B-200/07: PAI, Lønnsstatistikk for 2007, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret.
 • B- 201/07: Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av KS, siste kvartal 2006 og de tre første kvartal i 2007 - veiledning for oppgavegivere, it-ansvarlige og programutviklere.

KF Førskolebarn
Veiledningsmateriale

I KF Førskolebarn har vi både lovkommentarer og mer praktisk veiledningsstoff og eksempelsaker.

Se eksempelsak om mistanke om omsorgssvikt
med ma
l til innkalling til foreldresamtale

Se kommentarer til barnevernsloven om melding, undersøkelse og hjelpetiltak


KF HMS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer
 • Arbeidsmiljøloven § 4-1, sjette ledd, annet punktum er endret. Gjelder offentlige myndigheters plikt til å gi utsteder av identitetskort nødvendige opplysninger fra offentlige registre.

KF Kommunal forvaltning

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Fortolkninger

Fra Justisdepartementet: Forvaltningsloven § 6 - inhabilitet ved gjentatt behandling av en sak


KF Omsorg

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovforarbeider

Høringsuttalelse fra KS: Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse - BPA


KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer
 • Etter etter res. 29 juni 2007 nr. 758 trer endringane i opplæringslova
  § 4-8, § 12-3, § 12-4 i kraft 1 nov 2007,
  og endringane i opplæringslova § 13-3b og privatskolelova § 7-1b trer i kraft 1 juli 2008.

KFSosial

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer

KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer

Ot.prp. nr. 7 (2007-2008) Om lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (forslag til ny § 11a om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser)

Budsjett 2008

KOSTRA


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no