<% nyhetsbrev = "53" navn = "11/07" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr 11/07
17 desember 2007

Kjære abonnenter

En god og fredelig jul ønskes dere av alle oss i Kommuneforlaget!


Til alle lokale administratorer og enhetsledere

Vår årlige brukerkonferanse vil bli holdt på Lillestrøm 2.-3. april 2008.
På brukerkonferansen vil du treffe andre administratorer og enhetsledere, få siste nytt både teknisk og innholdsmessig, diskutere og utveksle erfaringer.

Sett av datoen nå! Program og påmelding blir lagt ut i januar.

17. desember 2007  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen 24 13 28 08
Anne Lindeng Larsen 24 13 29 95
Dag Simonsen 24 13 29 82


KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Personalhåndboka
Personalhåndboka 2008 er nå ferdig i trykken og snart klar for utsendelse. Endringene er også ferdigstilt her i KPS. Det foreligger endringer i følgende deler
(Bruk av disse lenkene krever pålogging):

Rundskriv

 • B-10/07: Debattgrunnlag for strategikonferansene i 2008
 • A-01/07: Rammeavtale om veterinærtjenesten (ASA 2510)

Fra Sivilombudsmannen

 • Sak 2007/294: Betydning av sykefravær ved søknad om utvidelse av deltidsstilling
Annet

Lovendringer fra 1 januar 2008:

 • Aksjeloven, kap 13 nytt avsnitt VII og ny § 13-25, kap 14 nytt avsnitt III og ny § 14-12.
 • Arbeidstvistloven § 7 nr. 2.
  (Endringene gjelder fusjon og fisjon over landegrensene).
 • Helsepersonelloven § 35
 • Som følge av ny tvistelov:
  Personopplysningsforskriften § 1-3.
  Arbeidsmiljøloven §§17-1, 17-5, 17-7.
  Arbeidstvistloven §§ 8, 19, 20, 21, 26, 39, 43, 44.
  Lov om aksjeselskaper §§ 5-12, 18-3.
  Diskrimineringsloven § 12.
  Folketrygdloven § 21-4.

KF E-verk

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1 januar 2008:
 • Allmennaksjeloven , kap 13 nytt avsnitt VII, kap 14 nytt avsnitt III og ny § 14-12.
 • Aksjeloven, kap 13 nytt avsnitt VII og ny § 13-25, kap 14 nytt avsnitt III og ny § 14-12.
 • Arbeidstvistloven § 7 nr. 2.
  (Endringene gjelder fusjon og fisjon over landegrensene)
 • Som følge av ny tvistelov:
  Lov om aksjeselskaper §§ 5-12, 18-3.
  Arbeidsmiljøloven §§17-1, 17-5, 17-7.
  Arbeidstvistloven §§ 8, 19, 20, 21, 26, 39, 43, 44.

KF Førskolebarn

Lovendringer fra 1 januar 2008

 • Overgangsbestemmelser til lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)
 • Endring i forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard
 • En rekke lover blir endret som følge av ny tvistelov.

KF HMS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer

Lovendringer fra 1 januar 2008:

 • Som følge av ny tvistelov:
  Arbeidsmiljøloven §§ 17-1, 17-5, 17-7.
  Forurensingsloven § 64.

KF Kommunal forvaltning

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Om offentlighetsloven
Ikrafttredelse av ny offentlighetslov utsettes til 1 juli 2008. Årsaken til utsettelsen er at Justisdepartementet ikke rekker å ferdigbehandle den nye forskriften til loven innen 1. januar. Justisdepartementet tar nå sikte på at den nye forskriften skal fastsettes før påske. Høringsfristen utløp den 1. november.

Lovtolkninger

Fra Sivilombudsmannen

 • Sak 824/2007: Utsatt offentlighet etter offentlighetsloven § 4 - forvaltningens plikt til å behandle innsynsspørsmålet på nytt når sperrefristen oppheves

Lovendringer fra 1 januar 2008

 • Som følge av ny tvistelov:
  Beredskapsloven § 7
  Sivilombudsmannsloven § 7
  Forvaltningsloven §§ 4, 27 og ny 27b
  Lov om interkommunale selskaper § 34
  Valgloven § 15-5
  Ekomloven §§ 11-1, 11-2, 11-3

KF Omsorg

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1 januar 2008
 • Helsepersonelloven § 35.
 • En rekke lover blir endret som følge av ny tvistelov.

KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her


Lovendringer

KS-informasjon

Annet

Lovendringer fra 1 januar 2008

 • Opplæringslova § 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter barnevernlova.
 • Forskrift om gjennomføring av skulemjølkordninga § 7 første punktum.
 • En rekke lover blir endret som følge av ny tvistelov.

KF Sosial

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her


Lovendringer fra 1 januar 2008
 • Som følge av ny tvistelov:
  Foreldelsesloven §§ 10, 15, ny 15a, 22.
  Panteloven § 6-4.
  Rettgebyrloven §§ 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 7, 8, 10, 11, 14, 23a, 27a.
  Inkassoloven § 23.
  Tvangsfullbyrdelsesloven §§ 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-1, 2-2, 2-7, 2-8, 2-12, 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5 oppheves, 3-7, 4-1, 4-6, 5-1, 5-8, 5-15, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6, 7-3, 7-7, 7-12, 8-20, 8-21, 9-12, 10-9, 11-3, 11-33, 11-34, 11-35, 11-37, 11-38, 11-39, 11-40, 13-3, kap 14 og 15 oppheves.
  Gjeldsordningsloven §§ 3-1, 3-7, 5-1, 5-4.

KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer
 • Skattebetalingsloven §§ 47b, 47c, ny 47d og ny 47e (fra 14.12.2007).
 • Merverdiavgiftsloven §§ 46, ny 46a, 52, 54, 56, 61 (fra 14.12.2007).
 • Eigedomsskattelova § 33 (fra 14.12.2007)

Rundskriv

 • A-34/07 fra AID om Tilskudd til nasjonale minoriteter 2008
 • Rundskriv om tilskuddsordninger fra IMDi
 • 01/08: Tilskudd til videreføring av «Ny sjanse» i 2008 (lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsloven)
 • 03/08: Tilskudd til språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner
 • 04/08: Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2008
 • 05/08: Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og adferdsvansker
 • 07/08: Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling

Merverdiavgift
Artikler fra Skattedirektoratet om merverdiavgift for oktober og november:

Kommunale regnskapsstandarder (GKRS)

Lovendringer fra 1 januar 2008

 • Vedtak om budsjetterminen 2008.
 • Vedtak om skatt for inntektsåret 2008.
 • Skattebetalingsloven § 48
 • Mva-kompensasjonsloven § 4, 10, 15
 • Merverdiavgiftsloven §§ 5a, 5b, 11, 14
 • Forskrift (nr. 45-2)om regler om søknad om særskilt avgiftsavregning etter havari § 1.
 • Forskrift (nr. 35) om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet § 14.
 • Forskrift (nr. 22) om regnskapsplikt og bkføring for næringsdrivende i fiske og fangst §§ 12, 13.
 • Forskrift (nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg § 1.
 • Ny lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
 • Som følge av ny tvistelov:
  Skifteloven §§ 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 88, 91, 96, 125.
  Skattebetalingsloven § 48.
  Vegtrafikkloven §§ 31a, 47.
  Foreldelsesloven §§ 10, 15, ny 15a, 22.
  Panteloven § 6-4.
  Rettsgebyrloven §§ 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 7, 8, 10, 11, 14, 23a, 27a.
  Plan- og bygningsloven §§ 58, 60.
  Lov om interkommunale selskaper § 34.
  Inkassoloven §23
  .
  Tvangsfullbyrdelsesloven §§ 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-1, 2-2, 2-7, 2-8, 2-12, 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5 oppheves, 3-7, 4-1, 4-6, 5-1, 5-8, 5-15, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6, 7-3, 7-7, 7-12, 8-20, 8-21, 9-12, 10-9, 11-3, 11-33, 11-34, 11-35, 11-37, 11-38, 11-39, 11-40, 13-3, kap 14 og 15 oppheves.
  Husleieloven § 12-2, 12-3, 12-5, 13-2.
  Finansavtaleloven § 4
  Lov om offentlige anskaffelser § 8

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no