<% nyhetsbrev = "54" navn = "1/08" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr 1/08
8 . januar 2008

Elevrettigheter – kunnskapsløftet
Kommuneforlaget har som overordnet mål å være en viktig utviklingspartner for KS. KF Infoserie er utviklet i tråd med dette. Kommunene og fylkeskommunene, sammen med sine skoleledere, står overfor store utfordringer. Med KF KPS, som tar for seg avtaleverket for undervisningspersonalet, og KF Skole, som tar for seg regelverket knyttet til elevrettigheter og utvikling av skolen, har vi i samspill med KS utviklet digitale verktøy som avlaster skolelederne og skoleeierne i det daglige arbeidet.

Prøv KF skole gratis i februar og mars!
KF Skole er et internettbasert, juridisk oppslagsverk for skoleledere og skoleeiere.
Produktet er bygd opp rundt opplæringsloven og friskoleloven med forskrifter, samt annet lov- og forskriftsverk som regulerer skolens virksomhet. Dessuten inneholder den veiledninger og eksempelsaker som støtte til tolkning og anvendelse av regelverket.

For gratis uforpliktende prøveabonnement ring: 24 13 29 95 / 82 eller skriv til kundeservice@kommuneforlaget.no


Brukerkonferansen 2008 2. - 3. april 2008

Sivilombudsmannen kommer og skal snakke om hvordan du kan bruke Sivilombudsmannens uttalelser i saker om offentlighet, tilsetting og saksbehandling generelt.

Du vil også treffe andre administratorer av KF Infoserie og lære om hvordan du kan spre bruken av informasjonen i din kommune.

Program og påmelding blir lagt ut snart.

8. januar 2008  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen 24 13 28 08
Anne Lindeng Larsen 24 13 29 95
Dag Simonsen 24 13 29 82


KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1. januar 2008:
 • Aksjeloven, kap 13 nytt avsnitt VII og ny § 13-25, kap 14 nytt avsnitt III og ny § 14-12.
 • Arbeidstvistloven § 7 nr. 2.
  Disse endringene gjelder fusjon og fisjon over landegrensene.
 • Helsepersonelloven § 35 (melding om fødsler)
 • Folketrygdloven
  §§ 3-15(pensjonsgivende inntekt), 4-9(ventetid, dagpenger), 19-4, 19-6 (alderspensjon), 23-2(arbeidsgiveravgift), 23-3(trygdeavgift), 24-1, 24-4 (fastsetting/innkreving av avgifter).
 • Ny tvistelov medfører endringer i følgende bestemmelser:
  arbeidstvistloven §§ 8, 19, 20, 21, 26, 26b,39, 43, 44.
  lov om aksjeselskaper §§ 5-12, 18-3
  diskrimineringsloven § 12
  helsepersonelloven § 71
  arbeidsmiljøloven §§ 17-1, 17-5, 17-7
  folketrygdloven § 21-4
  personopplysningsforskriften § 1-3

Enkelte bestemmelser hadde ikrafttredelse i slutten av desember 2007, eksakt dato framgår av merknadene på hver enkelt paragraf.

Temainngang i KF KPS - raskere tilgang til det du trenger

Som et alternativ til å finne informasjon i kildemappene (avtaleverket, lover osv) eller via frisøk er nå temainngangen til KPS ferdigstilt. I mappen Tema finner du lenker til alle våre dokumenter som omhandler disse utvalgte, sentrale temaene innen personalforvaltning.

Se eksempler (krever pålogging):
Lønnsansiennitet
Midlertidig tilsetting


KF E-verk

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1. januar 2008:
 • Allmennaksjeloven, kap 13 nytt avsnitt VII, kap 14 nytt avsnitt III.
 • Aksjeloven, kap 13 nytt avsnitt VII, kap 14 nytt avsnitt III.
 • Arbeidstvistloven § 7 nr. 2.
  Disse endringene gjelder fusjon og fisjon over landegrensene.
 • Folketrygdloven
  §§ 3-15(pensjonsgivende inntekt), 4-9(ventetid, dagpenger), 19-4, 19-6 (alderspensjon), 23-2(arbeidsgiveravgift), 23-3(trygdeavgift), 24-1, 24-4 (fastsetting/innkreving av avgifter).
 • Ny tvistelov medfører endringer i følgende bestemmelser:
  arbeidstvistloven §§ 8, 19, 20, 21, 26, 26b, 39, 43, 44.
  lov om aksjeselskaper §§ 5-12, 18-3
  diskrimineringsloven § 12
  arbeidsmiljøloven §§ 17-1, 17-5, 17-7
  folketrygdloven § 21-4

Forskriftsendringer fra 1. januar 2008:

 • Forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene § 27
 • Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allemennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v (representasjonsforskriften) § 43

KF Førskolebarn

Lovendringer fra 1. januar 2008

 • Opplæringslova
  § 13-2 - Plikt for fylkeskommunen til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjon etter barnevernlova.
 • Barnevernloven
  §§ 4-4, 4-6, 4-9, 4-15, 4-19, 4-21, 6-9 er endret ved lov 1. desember 2006 nr. 65 om saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Kapittel 7 er endret i sin helhet.
 • Sosialtjenesteloven
  §§ 4A-11, 4A-12, 6-2, 6-2a, ny 6-4, ny 6-5, ny 6-6, 8-6 er endret ved lov 1. desember 2006 nr. 65 om saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
 • Rettshjelpsloven
  §§ 11 og 17 er endret som følge av nye regler om saksbehandling for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
 • Adopsjonsloven
  § 1 er endret som følge av nye regler om saksbehandling for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Forskriftsendringer fra 1. januar 2008

 • Forskrift om gjennomføring av skulemjølkordninga - § 7 første punktum

Fra KS

Annet


KF HMS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1. januar 2008:
 • Forurensningsloven § 64
 • Folketrygdloven
  §§ 3-15(pensjonsgivende inntekt), 4-9(ventetid, dagpenger), 19-4, 19-6 (alderspensjon), 23-2(arbeidsgiveravgift), 23-3(trygdeavgift), 24-1, 24-4 (fastsetting/innkreving av avgifter).
 • Følgende lover er endret som følge av ny tvistelov:
  arbeidsmiljøloven §§ 17-1, 17-5, 17-7
  diskrimineringsloven § 12
  folketrygdloven § 21-4

Forskriftsendringer fra 1. januar 2008

 • Avfallsforskriften, nytt kapittel 15: Om byggavfall
 • Forskrift om miljørettet helsevern, nytt kapittel 3a Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.
 • Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • Forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold §§ 1, 8, 11, 15.

  Endringene er i begge sistnevnte forskrifter oppdaterte henvisninger til arbeidsmiljøloven av 2005 og den nye tvisteloven.

KF Kommunal forvaltning

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Om offentlighetsloven
Ikrafttredelse av ny offentlighetslov utsettes til 1 juli 2008. Årsaken til utsettelsen er at Justisdepartementet ikke rekker å ferdigbehandle den nye forskriften til loven innen 1. januar. Justisdepartementet tar nå sikte på at den nye forskriften skal fastsettes før påske. Høringsfristen utløp den 1. november.

Lovendringer fra 1 januar 2008

 • Aksjeloven, kap 13 nytt avsnitt VII og ny § 13-25, kap 14 nytt avsnitt III og ny § 14-12
 • Som følge av ny tvistelov:
  aksjeloven §§ 5-12, 18-3
  beredskapsloven § 7
  sivilombudsmannsloven § 7
  forvaltningsloven §§ 4, 27 og ny 27b
  lov om interkommunale selskaper § 34
  valgloven § 15-5
  ekomloven §§ 11-1, 11-2, 11-3
  personopplysningsforskriften § 1-3

KF Omsorg

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1. januar 2008
 • Helsepersonelloven § 35.
 • Sosialtjenesteloven
  §§ 4A-11, 4A-12, 6-2, 6-2a, ny 6-4, ny 6-5, ny 6-6, 8-6 er endret ved lov 1. desember 2006 nr. 65 om saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
 • Rettshjelpsloven
  §§ 11 og 17 er endret som følge av nye regler om saksbehandling for fylkesnemndene for barnevern og sosial saker.
 • Smittevernloven
  §§ 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 5-7, 7-5, 7-6 er endret som følge av nye regler om saksbehandling for fylkesnemndene for barnevern og sosial saker.
 • En rekke lover er endret som følge av ny tvistelov.

KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her


Lovendringer fra 1 januar 2008

Forskriftsendringer fra 1. januar 2008

 • Forskrift om gjennomføring av skulemjølkordninga § 7 første punktum.

Fra KS

 • KS har nylig vedtatt en utdanningspolitisk platform. Dokumentet blir lagt inn i KF Skole i løpet av januar.

KF Sosial

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her


Lovendringer fra 1. januar 2008
 • Sosialtjenesteloven
  §§ 4A-11, 4A-12, 6-2, 6-2a, ny 6-4, ny 6-5, ny 6-6, 8-6 og opphevelse av kapittel 9.
  Endringene gjelder saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.
 • Tvisteloven
  Ny lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).
  Les mer om den nye tvisteloven hos Justis- og politidepartementet

  En rekke endringer er gjort i andre lover som følge av ny tvistelov. Stort sett gjelder dette endringer av lovnavnet fra tvistemålsloven til tvisteloven. I tvangsfullbyrdelsesloven er kapitlene om midlertidig sikring fjernet og lagt inn i tvistelovens sjuende del.

  Lovendringer som følger av ny tvistelov:
  foreldelsesloven §§ 10, 15, ny 15a, 22.
  panteloven § 6-4.
  rettgebyrloven §§ 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 7, 8, 10, 11, 14, 23a, 27a.
  inkassoloven § 23.
  tvangsfullbyrdelsesloven §§ 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-1, 2-2, 2-7, 2-8, 2-12, 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5 oppheves, 3-7, 4-1, 4-6, 5-1, 5-8, 5-15, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6, 7-3, 7-7, 7-12, 8-20, 8-21, 9-12, 10-9, 11-3, 11-33, 11-34, 11-35, 11-37, 11-38, 11-39, 11-40, 13-3, kap 14 og 15 oppheves.
  gjeldsordningsloven §§ 3-1, 3-7, 5-1, 5-4.

Forskriftsendringer fra 1. januar 2008

Rundskriv

 • A-36/07 fra AID: Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold

KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovendringer fra 1. januar 2008
 • Skattebetalingsloven av 2005
  Loven skal gjelde fra 1. januar 2008 med unntak for følgende krav hvor loven skal gjelde fra 1. januar 2009:
  a. Krav som er nevnt i lovens § 1-1 annet ledd bokstavene a til d.
  b. Krav etter ligningsloven.
  c. Krav som er nevnt i lovens § 1-1 tredje ledd, og som fastsettes i medhold av de lover som er nevnt i lovens § 1-1 annet ledd bokstav a-d.
  Lovens § 19-3 nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 8 gjelder fra 1. januar 2008, mens de øvrige deler av § 19-3 gjelder fra 1. januar 2009.
  Opphevelsen av lov. 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjelder fra 1. januar 2009

  For de kommunale skatteoppkreverne og deres innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift gjelder skattebetalingsloven av 1952 fortsatt. For det som innkreves av skatteoppkreverne trer den nye loven ikke i kraft før tidligst 1. januar 2009. Les mer hos Skatteetaten

 • Skattebetalingsloven av 1952
  Reorganisering av skatteetaten. Fra 1. januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regioner. Dagens likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor blir samlet i én organisasjon regionalt: skattekontoret. Følgende lovendringer inneholder begrepsendringer som følge av reorganiseringen:
  §§ 8, 10, 11, 15, 18, 27, 36, 39, 42, 46, 47, 47 a, 47 c, 48 og 56 er endret ved lov 29. juni 2007 nr. 47.

  §§ 47 b, 47 c, 48 nr. 3 og nr. 5 er endret og ny 47 d og 47 e er tilføyd ved lov 14. desember 2007 nr. 98 om skatte- og avgiftsopplegget 2008.

 • Merverdiavgiftsloven
  §§ 10, 22, 23, nye 26 b, 26 c, 26 d og 26 e er blitt endret ved lov 29. juni 2007 nr. 45.
  Endringene går i hovedsak ut på å oppnå et "konkurransenøytralt merverdiavgiftssystem og lik avgiftsbelastning på alt innenlands forbruk av avgiftspliktige varer og tjenester" (fra Ot.prp. nr. 59 (2006-2007)).

  §§ 5 a, 5 b, 11, 14, 46 og 52 er endret og ny 46 a er tilføyd ved lov 14. desember 2007 nr. 100 om skatte- og avgiftsopplegget 2008. Les mer om disse endringene hos Skatteetaten

  §§ 27, 28, 46, 48, 49 a, 50, 56, 57, 58, 58 a, 58 d, 61 og 67 er endret og ny 57 a er tilføyd ved lov 15. desember 2003 nr. 73 om skatte- og avgiftsopplegget for 2007.

 • Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)
  Les mer om den nye tvisteloven hos Justis- og politidepartementet
  Endringer i andre lover som følge av ny tvistelov:
  – skifteloven §§ 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 88, 91, 96, 125.
  – skattebetalingsloven § 48.
  – vegtrafikkloven §§ 31a, 47.
  – foreldelsesloven §§ 10, 15, ny 15a, 22.
  – panteloven § 6-4.
  – rettsgebyrloven §§ 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 7, 8, 10, 11, 14, 23a, 27a.
  – plan- og bygningsloven §§ 58, 60.
  - lov om interkommunale selskaper § 34.
  – inkassoloven § 23.
  – tvangsfullbyrdelsesloven §§ 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-1, 2-2, 2-7, 2-8, 2-12, 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5 oppheves, 3-7, 4-1, 4-6, 5-1, 5-8, 5-15, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6, 7-3, 7-7, 7-12, 8-20, 8-21, 9-12, 10-9, 11-3, 11-33, 11-34, 11-35, 11-37, 11-38, 11-39, 11-40, 13-3, kap 14 og 15 oppheves.
  – husleieloven § 12-2, 12-3, 12-5, 13-2.
  – finansavtaleloven § 4
  – lov om offentlige anskaffelser § 8

  Endringene i andre lover er stort sett navneendringer. I tvangsfullbyrdelsesloven er kapitlene om midlertidig sikring opphevet og innlemmet i den nye tvisteloven.
 • Bokføringsloven
  § 2 er endret ved lov 29. juni 2007 nr. 65 (reorganisering av skatteetaten).
 • Lov om kompensasjon av mva for kommuner og fylkeskommuner
  §§ 6, 7, 14 og 17 er endret ved lov 29. juni 2007 nr. 64 (reorganisering av skatteetaten).
  §§ 4, 10 og 15 er endret ved lov 14. desember 2007 nr. 108 om skatte- og avgiftsopplegget for 2008. Les mer om disse endringene på Skatteetaten.
 • Eigedomsskattelova
  §§ 8, 18 og 19 er endra ved lov 29. juni 2007 nr. 50 (reorganisering av skatteetaten).
  §§ 33 og 8 er endret ved lov 14. desember 2007 nr. 101 (skatte- og avgiftsopplegget for 2008).

Forskriftsendringer fra 1.januar 2008
Mva-forskrifter: De fleste av disse endringene kommer som følge av reorgansering av skattetetaten. I disse endringene er begreper som likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor byttet ut med begrepet skattekontor.

 • (nr. 9) om mva på fiskefartøy
 • (nr. 13) om registrering av offentlige institusjoner
 • (nr. 16) om tidsskrifter
 • (nr. 17) om avgiftsforvaltningen
 • (nr. 22) om regnskapsplikt i fisket
 • (nr. 24) om omsetning til utlandet
 • (nr. 26) om mva for samvirker
 • (nr. 35) om legitimasjonsregler for omsetning til utlandet
 • (nr. 41) om skogsveiforeninger
 • (nr. 45) om mva ved havari
 • (nr. 45-2) om avgiftsavregning etter havari
 • (nr. 59) om registrering av bortforpaktere
 • (nr. 79) om avgift på husflid
 • (nr. 116) om registrering av utbygger av avløpsanlegg
 • (nr. 117) om registrering
 • (nr. 122) om årsterminoppgave
 • (nr. 124) om investeringsavgift (blir opphevet)
 • (nr. 128) om kompensasjon av merverdiavgift
 • Ny forskrift (Nr. 132) om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer (hjemlet i nye §§ 26d og 26e).

Andre forskrifter


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no