<% nyhetsbrev = "55" navn = "2/08" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr 2/08
11 . februar 2008

KF Skole gratis i februar og mars
- har din kommune benyttet seg av tilbudet?

KF Skole sikrer deg oppdatert informasjon – alt på ett sted. Innholdet er utviklet spesielt for skoleledere og skoleeiere. KF Skole kan tas i bruk av alle skolene dersom kommunen sentralt inngår abonnementsavtale – én forutsigbar pris for alle.

For gratis uforpliktende prøveabonnement ring: 24 13 28 50 eller skriv til
kf-infoserie@kommuneforlaget.no


Brukerkonferansen for lokale administratorer og enhetsledere
2. - 3. april 2008, Thon hotell Arena, Lillestrøm

Fokus i år er administratorrollen, samt viktigheten av oppdatert lovverk og korrekt saksbehandling. Vi vil også ta for oss hvordan man oppretter lenker og legger inn egne dokumenter. Etter ønske fra forrige års deltakere, har vi i år satt av ekstra god tid til erfaringsutveksling og diskusjon.
Velkommen til årets brukerkonferanse!

Program og påmelding

11. februar 2008  

Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold  Klikk på knappen for eDialog24 for å kontakte oss direkte

Vennlig hilsen

Stephanie Løvenskiold, 24 13 28 75
Borgny Stølen, 24 13 28 38
Reidun Galtrud, 24 13 28 45

Kundesenteret: 24 13 28 50

Per Andresen 24 13 28 08
Anne Lindeng Larsen 24 13 29 95
Dag Simonsen 24 13 29 82


KF KPS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Regelverk

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak: endringer i kapittel 10 Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker

Avtaleverk

Reiseregulativet for reiser utenlands: endrede satser for nattillegg og kostgodtgjørelse fra 01.01.08 (følger Statens satser)

Avgjørelser

Arbeidsretten Sak 8/1007: Avlønning av ledere etter særavtale for brann- og redningstjeneste (SFS 2404)

Rundskriv

 • B-02/08: Arbeidsrettens dom i sak 8/2007: Sikringsbestemmelsen for ledere i særavtale SFS 2404 - brann- og redningstjeneste
 • B-01/08: Regulering av lønn og pensjonsgrunnlag for tidligere distriktsleger på overgangsvilkår.

Sivilombudsmannen

 • Sak 2007/896: Fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker
 • Sak 2007/1557: Tilsetting av undervisningsinspektør - mangelfull utlysningstekst og saksutredning

KF E-verk

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Regelverk

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak: endringer i kapittel 10 Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker.

Avtaleverk

Reiseregulativet for reiser utenlands: endrede satser for nattillegg og kostgodtgjørelse fra 01.01.08 (følger Statens satser)


KF Førskolebarn

Regelverk

Bidragsinnkrevingsloven § 21 er endret. Endringen er kun i ordlyd og kommer som følge av reorganisering av skatteetaten.

Lovkommentarer

Lovkommentarene er revidert per 1. februar 2008. De største endringene er gjort i kommentarene til barnevernloven og sosialtjenesteloven, idet reglene om fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (tidligere «fylkesnemnda for sosiale saker») nå er flyttet fra sosialtjenesteloven kapittel 9 til barnevernloven - nytt kapittel 7.
Kapitlet nordiske og internasjonale forhold er tatt ut i sin helhet, bortsett fra det som omhandler barnebortføring. Nytt kapittel i kommentarene: Barnebortføring - Europarådkonvensjonen - Haag-konvensjonen, der barnebortføringsloven er kommentert.
Se spesielt (krever innlogging):

Avgjørelser

Kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg 21.01.2008 om forståelsen av sosialtjenestelovens 9-10a annet ledd bokstav d.

Fra KS

KS positiv til endringer i barnehageloven

Annet

Internkontroll - Krav og tiltak - informasjon som grunnlag for HMS-arbeidet og internkontrollen i barnehagen.


KF HMS

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Regelverk


KF Kommunal forvaltning

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Regelverk

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) endres som følge av inkorporering av EØS-avtaleverk om blant annet gjesting i offentlig mobiltelefonnett og opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet.


KF Omsorg

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Lovforarbeider

Ot.prp. nr. 23 (2007–2008) Om lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven

Fra KS

IPLOS - Publiserte 2006-tall fra 164 kommuner


KF Skole

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her


Regelverk

Opplæringsforskriften: ny § 19-7 Satsar for refusjon

Fra KS

Fra Utdanningsdirektoratet


KF Sosial

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her


Regelverk

Bidragsinnkrevingsloven § 21 er endret. Endringen er kun i ordlyd og kommer som følge av reorganisering av skatteetaten.

På vei

8 hefter til sosialtjenesten. Personer i spesielt utsatte livssituasjoner kan trenge hjelp og veiledning til å styre sin personlige økonomi. Disse korte heftene blir laget i pdf-format og kan skrives ut og gis direkte til de som har bruk for det.

 1. Husholdsøkonomi for de som har flyttet hjemmefra
 2. Husholdsøkonomi for enslige foreldre
 3. Husholdsøkonomi for sosialklienter
 4. Husholdsøkonomi ved inntektsnedgang
 5. Husholdsøkonomi når to blir en
 6. Husholdsøkonomi for pensjonister
 7. Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler?
 8. Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

Følg med i KF Sosial!


KF Økonomi

Legg merke til at når du klikker på en lenke åpnes dokumentet uten at du er logget inn i KF Infoserie. Hvis du vil se dokumentet i KF Infoserie kan du Logge deg inn her.


Regelverk

Budsjett 2008

Rundskriv H-11/07 fra KRD: Statsbudsjettet 2008 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Regnskap

Tilskuddsordninger


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no