Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/08 prikk 01. mars 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel
lang linje

Brukerkonferansen for lokale administratorer - har du meldt deg på?

2. - 3. april 2008, Thon hotell Arena, Lillestrøm

Frist for påmelding er 4. mars!

Klipp fra programmet:

 • Sivilombudsmannens uttalelser – en kilde til bedre saksbehandling
 • Hvilke muligheter har du som er administrator? Lær om interne kurs, egne dokumenter og økt bruk
 • Lær å kjenne innholdet i KF Infoserie
 • Tekniske løsninger for enklere pålogging

Program og påmelding

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
§§ 1-1, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2A-4, 2A-6, 3-9, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 6-1, 6-5, 7-1, 10-2, 11-2.

Følg med i Nytt på nett.
Her finner du lenker til nyheter og artikler fra ulike kilder på internett.

 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
§§ 1-1, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2A-4, 2A-6, 3-9, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 6-1, 6-5, 7-1, 10-2, 11-2.


   
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008) - Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)

Sivilombudsmannen

 • Sak 2007/762: Saksbehandlingen av midlertidige vedtak i fylkesnemndene for sosiale saker
 • Sak 2007/682: Saksbehandlingen i sak om anonym bekymringsmelding til barnevernet

Annet

Handlingsplan mot kjønnslemlestelser 2008-2011


   
Logo for HMS
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
§§ 1-1, 1-7, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2A-4, 2A6, 3-9, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 6-1, 6-5, 7-1, 10-2, 11-2.

 

Følg med i Nytt på nett.
Her finner du lenker til nyheter og artikler om HMS fra ulike kilder på internett.


   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Sivilombudsmannen

Sak 07/293: Friststart for treårsfristen i plan- og bygningsloven § 96 første ledd


   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Rundskriv

 • F-5/08: Refusjonssatser for utgifter til opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke

Fra KS

Annet

Handlingsplan mot kjønnslemlestelse - Handlingsplan 2008-2011

Har du benyttet deg av tilbudet om gratis prøve på KF Skole i februar og mars?

Kontakt oss på:
24 13 29 95 / 82 eller skriv til kundeservice@kommuneforlaget.no


   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

 • Tvangsfullbyrdelsesloven er endret fra 1. mars. Endringen er ment å sikre en bedre samordning av lønnstrekk mellom Statens innkrevingssentral og namsmennene slik at skyldner ikke skal få påleggstrekk som er så store at det ikke blir nok til livsopphold. Endringene skal også sikre personvernet til skyldneren ved å avgrense innsynsretten i Løsøreregisteret. Les mer i Ot.prp. nr. 66 (2004-2005).
  Se §§ 7-21, 7-25 og ny 7-29.
 • Ny forskrift om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret (utleggsregistreringsforskriften)

Avgjørelser

Nye avgjørelser fra inkassoklagenemnda

 • Sak 14-07: Hva som er innsigelse og om den bør ha blitt vurdert
 • Sak 50-07: Om innsigelser om kravet burde ha blitt vurdert og om høyere rentesats enn loven hjemler for er i strid med god inkassoskikk
 • Sak 17-07: Om innsigelser av kravet burde blitt vurdert og om bruk av oppsøk var i strid med god inkassoskikk
 • Sak 6-07: Om innsigelser mot kravet burde ha blitt vurdert
 • Sak 237-06: Urimelig påtrykk og mangel på informasjon
 • Sak 27-07: Vurdering av innsigelse før inkasso ble iverksatt
 • Sak 160-06: Vurdering av innsigelse før inkasso ble iverksatt
 • Sak 132-06: Å nekte å slette dobbeltregistrert utlegg før oppgjør er mottatt

 

På vei

8 hefter til sosialtjenesten. Personer i spesielt utsatte livssituasjoner kan trenge hjelp og veiledning til å styre sin personlige økonomi. Disse korte heftene blir laget i pdf-format og kan skrives ut og gis direkte til de som har bruk for det.

 1. Husholdsøkonomi for de som har flyttet hjemmefra
 2. Husholdsøkonomi for enslige foreldre
 3. Husholdsøkonomi for sosialklienter
 4. Husholdsøkonomi ved inntektsnedgang
 5. Husholdsøkonomi når to blir en
 6. Husholdsøkonomi for pensjonister
 7. Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler?
 8. Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

Følg med i KF Sosial!

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer som trer i kraft 1. mars

 • Ny forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Den Norske Stats Husbank
 • Ny Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
 • Forskrift om offentlige anskaffelser: Endringer i §§ 2-2 og 18-2.
 • forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester): Endringer i §§ 2-3 og 2-4.

Tilskuddsordninger

Rundskriv P-01/08 fra FAD: Statsbudsjettet 2008. Statlig støtte til registrerte politiske partier, satser for utbetaling.

Rettsavgjørelser

 • Dom 2007-02114-a fra Høyesterett: Krav om erstatning fra anbyder som ikke fikk oppdraget. Dommen er fra 14.12.2007.
 • Kjennelse 2008-00088-A fra Høyesterett: Kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Kjennelsen er fra 18.01.2008.

 


  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt