Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/08 prikk 5. mai 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

lang linje

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Rundskriv

Annet

Attraktiv seniorpolitikk - en veileder fra KS.

Ny bok

Attraktiv seniorpolitikk - en veileder fra KS

En attraktiv seniorpolitikk lokalt må til for at flest mulig skal velge å stå i arbeid lengst mulig. Anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse blir stadig viktigere...


 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 47 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven
Ot.prp. nr. 46 (2007-2008) Om lov om endringer i opplæringslova

Rundskriv

F-02/2008: Statstilskudd til drift av barnehager

Ny bok

Språkglede i barnehagen - Lek med språk, tekst og kommunikasjon.

Forfatter: Herdis Palsdottir

Første bok i en serie på fem bøker knyttet til fagområder som omtales i Rammeplanen.

   
Logo for HMS
prikkelinje_mini

Regelverk

Avfallsforskriften: Det er gjort endringer i § 15-7 og vedlegg 1 til kap 15.

Rundskriv

I-3/08 fra Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om miljørettet helsevern - endringer for forebygging av legionellasykdom (kap 3a i forskriften ble tilføyd fra 01.01.08).

Følg med i

Nytt på nett. Her finner du lenker til nyheter og artikler om HMS fra ulike kilder på internett.


   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)
(ikke ferdig lagt inn)

Visste du at

Veileder til sentrale temaer innen kommunal forvaltning gir deg kortfattet innsikt i de viktigste forvaltningssakene i kommunal sektor?


   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Fra KS

Nytt verktøy for måling av kvalitet i kommunenes demensomsorg

Kartlegging av digital kompetanse - ansatte i pleie og omsorg

Følg med i

Sivilombudsmannens uttalelser om saksbehandlingen i pleie- og omsorgssaker.

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 46 (2007-2008) Om lov om endringer i opplæringslova (om formålet med opplæringa).

Ot.prp. nr. 40 (2007-2008) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova.

Endringsforskrift av 4. mars 2008 nr. 214 til opplæringsforskriften har endret ikrafttredelsesdato.
Endringene i §§ 14-2, 14-3 og 14-8 trer i kraft 1. august 2008.

De andre endringene i kap 2, 4, 5, 6, 11 og 24 trådte i kraft 5.mars 2008.

Eksempelsaker

Ny eksempelsak med maler om elevenes skolemiljø (krever pålogging).

Rundskriv

F-12/08: Innføring av Kunnskapsløftet - om fag- og timefordeling for grunnopplæringen, tilbudsstruktur mm.

Fra KS

Undersøkelse: Kjennetegn ved kommuner som har gode elevresultater - Noen spor

På vei

Maler til vår nye eksempelsak om elevenes skolemiljø.


   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Følgende lover er nylig lagt inn :

Forbrukerkjøpsloven. Loven har bestemmelser om kjøpers rettigheter.

Forbrukertvistloven. Loven har bestemmelser om Forbrukertvistutvalget som avgir vedtak i klagesaker fra forbrukere.

Tinglysningsloven. Den nye utleggsregistreringsforskriften (av 19.02.2008) er hjemlet i lovens §§ 34 og 34a.

Økonomisk rådgivning

Oppdaterte bilutgifter i Veileder til økonomisk rådgivning kap. 4.2.2.2. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken AS.
Bokmål
Nynorsk

Følg med i

Nyttige lenker. Her vil du finne lenker til blant annet

  • forbrukerinformasjon
  • statlige etater
  • klagenemnder
  • beregningskalkulatorer
  • registre med gjeldsinformasjon

På vei

8 hefter til sosialtjenesten.

Personer i spesielt utsatte livssituasjoner kan trenge hjelp og veiledning til å styre sin personlige økonomi. Disse korte heftene blir laget i pdf-format og kan skrives ut og gis direkte til de som har bruk for det.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer
Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene § 14-3.
Terskelen for når oppdragsgiver er pliktig å oppbevare opplysninger er senket. Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og
forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet har i vedlegg 1 fått
  • ny funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
  • endret funksjon 386 Kommunale kulturbygg

KOSTRA

Endringer i Hovedveilederen for KOSTRA 2008.
I funksjonskontoplanen er det lagt til ny funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og -anlegg og funksjon 386 har endret navn fra kommunale kultur- og idrettsbygg til 386 Kommunale kulturbygg.
Det er gjort mindre endringer i funksjon 120, 121, 421 og 450.

Tilskuddsordninger

Rundskriv F-03/08: Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-11/08: Skjønnsmidler til drift av barnehager 2008

Merverdiavgift

Fortolkninger fra Skatteetaten
Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Forskrift nr. 117 - Klage over registreringsvedtak

Avgiftsunntaket for helsetjenester

Følg med i

Tilskudds- og refusjonsordninger. Her vil du få oversikt over alle ordningene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Åpne mappen
Budsjett- og økonomistyring\Tilskuddsordninger.


  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt