Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/08 prikk 7. mai 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

lang linje

Vårtilbud
To produkter for prisen av ett!

- bestill KF Økonomi og KF Forvaltning før 1. juli og få ett av produktene gratis ut året.


KF Økonomi - budsjett, regnskap, økonomistyring
Foruten lov- og regelverk spesielt tilpasset kommunal sektor, finner du egne veiledere for:

  • offentlige anskaffelser
  • merverdiavgift
  • innfordring av kommunale krav
  • tilskudds- og refusjonsordninger

KF Kommunal forvaltning - for komunale ledere og folkevalgte

Lov- og regelverket knyttet til kommunal styring og forvaltning, supplert med lovkommentarer og en praktisk temaveileder. Både temaveilederen og lovkommentarene til kommuneloven blir oppdatert i 2008.

Tilbudet gjelder kun ved nytegning av abonnement på begge produkter innen 1. juli 2008. Årets pris avkortes etter bestillingstidspunktet.
Se prisliste.
Tilbudet gjelder kun inneværende år, begge produktene faktureres fra 2009.

Ta kontakt for uforpliktende prøvetilgang!
E-post: kf-infoserie@kommuneforlaget.no eller telefon 24 13 28 50

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Avtaler

Reiseregulativet for reiser innenlands er endret. Gjennom særavtale SGS 1001 for perioden 2006-2008 gjelder statens satser for reiser innenlands også for kommunene. De viktigste endringene er:
  • Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil er endret fra kr 3,00 til kr 3,50.
  • Ny sats for bruk av El- bil kr 4,00 pr km.
  • Sats for å gå og sykle er hevet fra kr 1,00 til kr 1,50 pr km.
  • Satsen for kostgodtgjørelse pr. døgn er endret fra kr 460,- til kr 530,-.
  • Ulegitimert sats for overnatting på hotell kr 700,- er bortfalt.
  • Legitimert sats for overnatting på hotell er hevet fra kr 1050,- til kr 1300,-.

Rundskriv

B-08/08: Korigering av minstelønn for høyskolegruppen (HTA kap 4B) pr 1. januar 2008.
B-07/08
: Tariffoppgjøret per 01.05.2008 - brudd.

Annet

Attraktiv seniorpolitikk - en veileder fra KS.

Sivilombudsmannen

Sak 2007/1486: Tilsetting av enhetsleder ved kommunalt sykehjem.
Formannskapet i kommunen, som var tilsettende myndighet, fravek administrasjonens innstilling. Tilsettingsvedtaket var ikke grunngitt, og det var ingen dokumenter i saken som kunne belyse bakgrunnen for vedtaket.

Ny bok

Attraktiv seniorpolitikk - en veileder fra KS

En attraktiv seniorpolitikk lokalt må til for at flest mulig skal velge å stå i arbeid lengst mulig. Anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse blir stadig viktigere...


 

 
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i pasientrettighetsloven § 4-6 Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse.

Ny forskrift av 03.04.2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

bedrekommune.no - EfffektiviseringsNettverkene

KS har to nye verktøy for måling av kvalitet i kommunenes omsorgstjenester:

Måling av kvalitet i kommunenes demensomsorg

Måling av tjenestetilbudet til utviklingshemmede.

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 54 (2007-2008) - Om lov om endringar i opplæringslova - (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)

Fra Utdanningsdirektoratet

Eksempel på føring av vitnemål for grunnskolen - i tråd med Kunnskapsløftet

Eksempel på føring av vitnemål - Finsk som andrespråk

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet (endret 8. april 2008).

Fra KS

Undersøkelse: Kjennetegn ved kommuner som har gode elevresultater - Noen spor


   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

(skrevet av Stein Ness, Haavind Vislie)

er nå oppdatert med henvisninger til de nyeste KOFA-avgjørelsene.
Åpne veilederen (krever pålogging)

Tilskuddsordninger

Rundskriv F-07/08: Rundskriv om praktisering av kravet om økonomisk likeverdig behandling i 2008 - veileder til regneark.

Veilederen til offentlige anskaffelser

Spesielt tilpasset kommunal sektor, temabasert og praktisk rettet.

Den er nylig blitt oppdatert med lenker til alle relevante KOFA-avgjørelser.

Følg med i KF Økonomi!


  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt