Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/08 prikk 6. juni 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Kurs i KF Infoserie?

Vi tilbyr våre kunder 20 % rabatt på heldagskurs ved bestilling innen 1. september 2008.

Erfaringsmessig er kurs den beste måten å øke bruken av KF Infoserie. Kurset vil bevisstgjøre deltakere på viktigheten av oppdatert lovverk og lære deg hvordan du mest mulig effektivt kan finne frem til informasjonen du leter etter. Bedre kjennskap til funksjonene i KF Infoserie vil bidra til å effektivisere arbeidshverdagen og sikre kommunen rask og trygg saksbehandling.

Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om innhold og funksjoner i KF Infoserie, men vi tilpasser gjerne kurset etter kommunens/virksomhetens ønsker og behov.

Pris ved bestilling innen 1. september 2008 er kr. 9 600,- + mva. Det gis da 20 % rabatt av ordinær kurspris på kr. 12 000,- + mva. Reise og evt. opphold for kursholder kommer i tillegg. Priser er oppgitt eks. mva.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av kurs.

Telefon: 24 13 28 50
E-post: kf-infoserie@kommuneforlaget.no

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Folketrygdloven er endret i § 23-3 Trygdeavgift og § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.

Helsepersonelloven har ny § 21a Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.

Rundskriv

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

Avgjørelser

ARD 15.05.2008: Arbeidstid og avlønning i deltidsstilling

Sivilombudsmannen

Sak 2007/2034: Tilsetting av lærer - lovfestede kvalifikasjonskrav

Les alt om

Tariffoppgjøret 2008

hos KS.


 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdloven er endret i § 23-3 Trygdeavgift og § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.
Les alt om

Hovedtariffoppgjøret for energibedriftene 2008

hos KS Bedrift.
   
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdloven er endret i § 23-3 Trygdeavgift og § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.

Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) - Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage).

Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) - Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager).

Fra KS

Rammefinansiering av barnehagene fra 2011.
Ny bok fra Kommuneforlaget

Fra Plan til Praksis I - Prosessorientert arbeid i barnehagen

- Om utfordringer Rammeplanen stiller til barnehagens ansatte. Den første boka i en serie på tre bøker, skrevet av Kari Pape.
   
Logo for HMS
prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdloven er endret i § 23-3 Trygdeavgift og § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.

Helseregisterloven har ny § 13a Forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger og endring i § 34 Straff.

Ny forskrift om Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
(i kraft 01.05.08).
Samtidig oppheves to forskrifter om legemiddelforsyningen i henholdsvis
den kommunale helsetjeneste
og ved sykehus/andre helseinstitusjoner.


   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 53 (2007-2008) Om lov om endringer i kommuneloven (forlengelse av inndekningsperioden for underskudd).

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen).

På vei

Veileder til sentrale temaer innen kommunal forvaltning

blir oppdatert i løpet av juni.

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Helsepersonelloven har ny § 21a Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.

Helseregisterloven har ny § 13a Forbud mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger og endring i § 34 Straff.

Folketrygdloven er endret i § 23-3 Trygdeavgift og § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.

Avgjørelser

Fra Høyesterett: Arbeidsgiveransvar - hjemmehjelpsbruker påført tap (HR-2008-937-A)


   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Fra KS

DVD-film i skolen - Gjeldende rett.

Nye bøker fra Kommuneforlaget

Helhetlig skoleutvikling - Fra kenguruskole til lærende organisasjon
og
Helhetlig skoleutvikling - Læringsstrategier og utviklingsverktøy.

Forfattere: Tom Rune Fløgstad og Grete Helle.

Disse to bøkene presenterer modell for helhetlig skoleutvikling og gir eksempler på læringsstrategier og bruksanvisninger.


   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdloven er endret i § 23-3 Trygdeavgift og § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

I forskrift om offentlige anskaffelser er det gjort endringer i
§ 23-1 Plan- og designkonkuranse
,
§ 24-1 Særlige regler om bygge- og anleggskonsesjon og
§ 25-1 Særskilt behandlingsmåte ved bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål
.
Endringene kommer som følge av endrede terskelverdier.

Fortolkninger

Fra KRD: Kommuneloven § 50 og § 54.

Fra Skattedirektoratet: Omsorgsboliger - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv § 2 bokstav c, jf § 4 tredje ledd.

Fra Skattedirektoratet: Renter ved krav om fradrag tilbake i tid etter Hunsbedt og Porthuset-dommene.


På vei

Kommuneproposisjonen 2009.

  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt