KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 6
September 2003

Ukens tips

Noter
Personlige noter kan du opprette ved å klikke på menylinjen, Sett inn, Note. Notene blir plassert på det strukturelementet du står på.
Noten blir vist i teksten med dette ikonet
I notefeltet kan du skrive dine egne merknader, henvisninger til egne retningslinjer m.m.

 
Fra og med dette nyhetsbrevet vil det være mulig å kommunisere med Kommuneforlagets produktansvarlige via eDialog24, en kommunikasjonsløsning som kan minne om chat. Grønn figur indikerer at vi er tilgjengelig for direkte dialog - klikk på figuren for å starte dialogen. Er vi ikke tilgjengelig, så får du muligheten for å sende oss en e-post. Trykk F5 for å oppdatere status.


01.09.2003  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF KPS

Forvaltningsloven § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) er endret med virkning fra 1. august 2003.

Opplæringslova er endret med virkning fra 1. august 2003 (bedre ressursutnyttelse, mer fleksibel organisering og økt pedagogisk frihet er de viktigste begrunnelsene for endringene. (Mer informasjon under KF Lærer (Nyheter KF Lærer)).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Lov 9. mai 2003 nr. 29 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). Det er ikke vedtatt når loven skal tre i kraft.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer

KF Lærer er for tiden under ombygging. Innholdsoversikten vil bli endret for å øke tilgjengeligheten til dokumentene i modulen, og det vil opprettet egne tema-mapper. Endringene vil bli lagt ut etter hvert, og vi tar sikte på å ha en ny og forbedret versjon klar samtidig med at KS overtar forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet fra 1. mai 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Ot. prp. nr. 105 (2002-2003) om lov om endringer i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid). I proposisjonen blir det foreslått å gjøre unntak fra omdanningsplikten for interkommunale virksomheter inntil videre.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Fra 1. juli innførte vi abonnementsordning. Ønsker du å tegne abonnement kan du gå nederst på startsiden vår www.kommuneforlaget.no og klikke på «Bestill KF Infoserie». For nærmere informasjon om priser, abonnementsordninger eller bestilling kan du gjerne sende en e-post til hilde.saastad@kommuneforlaget.no.

Ot.prp.nr. 107 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).
Proposisjonen foreslår en endring i gol § 4-12 slik at også offentlige krav kan nedsettes som ledd i en frivillig gjeldsordning.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

KF Omsorg er et verktøy som letter tilgjengeligheten til regelverket, men som også på en enkel måte gir deg tilgang til det materiell som er anerkjent nødvendig å bruke for å sikre en forsvarlig tolkning og anvendelse av regelverket

Under veilednings-mappen ligger det tilrettelagt informasjon og faglig veiledning til bruk for ledere og saksbehandlere for omsorgstjenester. Dette inkluderer saksbehandlingsmetodikk, eksempelsaker og maler.

Se under Veiledning.


KF Økonomi

Kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2004.
Her ligger tall som vil ligge til grunn for rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her: ">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no