Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 7/08 prikk 1. juli 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Til alle administratorer: Ny systemadministrasjon

Det er i systemadministrasjonen at dere som er lokale administratorer kan legge til nye brukere, slette brukere og endre brukerinformasjon.

Ny brukerveiledning for administratorer ligger på KF support.

Ring oss gjerne for en gjennomgang av den nye systemadministrasjonen på tlf. 24 13 28 50
E-post: kf-infoserie@kommuneforlaget.no

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Avtaleverk

Nye legeavtaler:
SFS 2305 Kommunelegeavtalen

ASA 4301 Statsavtalen

ASA 4310 Rammeavtalen

Regelverk

Folketrygdloven er endret i §§ 3-22, 3-26, 8-36, 8-37, 14-4, 14-6, 14-7, 23-2

Arbeidsmiljøloven er endret i §§ 10-2 og 14-13.

Forskrift om fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten endres i § 3 (beløp økt fra 144 200 til 151 500).

Rundskriv

B-13/08: SFS 2214 - Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

B-11/08: Beregning av lønnsmasse, pott og disponering av potten i forbindelse med lokale forahandlinger (HTA kap. 4.A.1) pr. 1. mai 2008

B-10/08: Tilskudd til nye lærlingplasser - orientering og retningslinjer

B-09/08: Dom vedr. arbeidstid og avlønning i forhold til arbeidstakere med flere deltidsstillinger

På vei

Hovedtariffavtalen
(2008-2010).


 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdloven er endret i §§ 3-22, 3-26, 8-36, 8-37, 14-4, 14-6, 14-7, 23-2 .

Arbeidsmiljøloven er endret i §§ 10-2 og 14-13.

På vei

Energiavtalen (2008-2010)
   
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Barnevernloven har fått nytt kapittel 5 A Omsorgssentre for mindreårige.
De nye bestemmelsene gir barn under 15 år, som har søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Det statlige regionale barnevernet har ansvaret.
De andre endringene i loven følger av kapittel 5 A: § 2-3 fjerde ledd, bokstav c, § 2-3 sjuende ledd, § 4-4 femte ledd første punktum, § 4-14 bokstav b, c og ny bokstav d, § 6-2, § 6-5 ny overskrift / § 6-5 første ledd, § 6-7 tredje ledd første punktum, § 6-10 annet ledd og § 7-2 annet ledd

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot: Grunnlagstall for utregning av fostringstilskudd er endret.

Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet i barnevernloven - endring i § 5 Vilkår for godkjenning.

Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - endring i § 2.

Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling - endring i § 9.

Ny forskrift - krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.
Samtidig oppheves forskrift 27. oktober 2003 nr. 1282 om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.

Statlige veiledere

Q-1145: Kjønnslemlestelse - Veileder om regelverk, roller og ansvar

Rundskriv

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

På vei

Oppdatering av lovkommentarene.

I KF Førskolebarn finner du lovkommentarer til de fleste lover som omhandler barn. Kommentarene er tematisert. Se for eksempel:

Barns oppvekstforhold
Helse- og sunnhetsforhold
Religiøse forhold .

Oppdateringene vil være klare i september.

   
Logo for HMS
prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdloven er endret i §§ 3-22, 3-26, 8-36, 8-37, 14-4, 14-6, 14-7, 23-2

Arbeidsmiljøloven er endret i §§ 10-2 og 14-13.


   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Kommunelovens §§ 48, 50 og 60 er endret. Endringene gjelder forlengelse av inndekningsperioden for underskudd.
Bakgrunnen for forlengelsen er i følge departementet:

«å gi kommuner og fylkeskommuner anledning til å dekke inn regnskapsmessige underskudd over mer enn de fire år som gjeldende rett tillater. Begrunnelsen er at de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av å dekke inn tidligere underskudd innenfor fristene i gjeldende lovverk i enkelte få tilfeller kan bli uforholdsmessig store.»

Veileder til sentrale temaer innen kommunal forvaltning

Veilederne er oppdatert per juni 2008. Se disse eksemplene på temaer (krever pålogging):

Lån og garantier i kommunene
Mindretallsanke - lovlighetskontroll av vedtak
Veiledningsplikt - opplysning om regler og praksis

Nytt akkurat nå

Veileder til sentrale temaer innen kommunal forvaltning
er nylig oppdatert.

Veilederne gir en innføring i sentrale problemstillinger for ledere og saksbehandlere.

Forfatter av veilederne er jurist Arne Haga.

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda: Nytt grunnbeløp (G) er 70 256 kroner. Dette er en økning på 3 444 kroner. Endringen gjelder fra 1. mai 2008.


   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Barnevernloven har fått nytt kapittel 5 A Omsorgssentre for mindreårige.
De nye bestemmelsene gir barn under 15 år, som har søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Det statlige regionale barnevernet har ansvaret.
De andre endringene i loven følger av kapittel 5 A: § 2-3 fjerde ledd, bokstav c, § 2-3 sjuende ledd, § 4-4 femte ledd første punktum, § 4-14 bokstav b, c og ny bokstav d, § 6-2, § 6-5 ny overskrift / § 6-5 første ledd, § 6-7 tredje ledd første punktum, § 6-10 annet ledd og § 7-2 annet ledd

Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet i barnevernloven - endring i § 5 Vilkår for godkjenning.

Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - endring i § 2.

Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling - endring i § 9.

Ny forskrift - krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.
Samtidig oppheves forskrift 27. oktober 2003 nr. 1282 om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner.

Opplæringslova: Ny § 23-2 Dispensasjon frå krava til å få vitnemål i § 4-31 grunna lærarstreiken våren 2008 og ny § 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

Privatskolelova: Ny § 4-34 Dispensasjon frå krava til å få vitnemål i § 4-28 grunna lærarstreiken våren 2008 og ny § 7-1b Plikt for skolen til å sørgje for ulykkesforsikring

Eksempelsaker

Nærskoleprinsippet - lokal forskrift (krever pålogging)

Statlige veiledere

Veileder om Kravet til skoleeiers "forsvarlige system" i henhold til opplæringsloven § 13-10

Q-1145: Kjønnslemlestelse - Veileder om regelverk, roller og ansvar

Rundskriv

Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning

Nytt akkurat nå

Ny eksempelsak - Nærskoleprinsippet - Lokal forskrift.

Denne eksempelsaken, knyttet til
§ 8-1 i opplæringsloven, og to saker som følger i løpet av sommeren, erstatter eksempelsaken om skolegrenser, som nå er tatt ut. Maler følger også i løpet av sommeren.


   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Vedtak om grunnbeløpet i folketrygda: Nytt grunnbeløp (G) er 70 256 kroner. Dette er en økning på 3 444 kroner. Endringen gjelder fra 1. mai 2008.

Forsinkelsesrenteforskriften: Forsinkelsesrenten er satt til 12,75 prosent p.a.

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot: Grunnlagstall for utregning av fostringstilskudd er endret.

Rundskriv

Q-8/08 fra BLD: Gjeldsordningsloven - regulering av veiledende livsoppholdssatser mv.

Hjelp til selvhjelp

(krever pålogging)
Husholdsøkonomi for deg som har flyttet hjemmefra
Husholdsøkonomi der to blir en
Husholdsøkonomi for enslige forsørgere
Husholdsøkonomi for soialklienter
Husholdsøkonomi for trygdede
Husholdsøkonomi for pensjonister


Hva kan jeg selv gjøre med gjelden min?

Hva skjer med gjelden når jeg ikke betaler?


Nytt akkurat nå

Hjelp til selvhjelp

8 hefter til bruk for økonomiske rådgivere i kommunene som hjelper privatpersoner med deres økonomi.

Heftene er laget for de som befinner seg i en utsatt livssituasjon, og hvert hefte gir en grundig innføring i personlig økonomi og budsjettstyring.

Heftene ligger som pdf-filer og kan skrives ut med kommunens egen logo.

Forfatter er økonomisk rådgiver Siw Heidi Nicolaisen.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

Kommuneloven er endret i §§ 48, 50 og 60.
Endringene gjelder forlengelse av inndekningsperioden for underskudd.
Bakgrunnen for forlengelsen er i følge departementet:

«å gi kommuner og fylkeskommuner anledning til å dekke inn regnskapsmessige underskudd over mer enn de fire år som gjeldende rett tillater. Begrunnelsen er at de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av å dekke inn tidligere underskudd innenfor fristene i gjeldende lovverk i enkelte få tilfeller kan bli uforholdsmessig store.»

Ny forskrift av 26.06.2008 nr. 719 om renter ved forsinket betaling.
Forsinkelsesrenten er satt til 12,75 % p.a.

Merverdiavgiftsloven er endret i §§ 46a og 50.

Kommuneproposisjonen - St.prp. nr. 57 (2007-2008) Kommuneproposisjonen 2009.

Fortolkninger

Notat fra GKRS: Klassifisering av finansielle instrumenter som anleggs- eller omløpsmidler

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 3. juni 2008

Rundskriv

H-02/08: Kommuneproposisjonen 2009 og revidert nasjonalbudsjett 2008.


  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt