Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/08 prikk 12. september 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Kjære abonnenter av KF Infoserie

Fra og med dette nyhetsbrevet er det kun betalende abonnenter av KF Infoserie som får være mottakere. Lenkene vi lager i brevet skal fra nå av gå inn til KF Infoserie, slik at du kan få tilgang til hele innholdet. Dette betyr at når du klikker på en lenke, åpnes påloggingssiden til KF Infoserie. Når du logger deg inn, vil du komme direkte til det dokumentet lenken peker til.

Vi anbefaler

For å komme deg enklest mulig inn anbefaler vi at du velger Automatisk pålogging. Da vil du komme direkte inn til rett dokument når du følger en lenke.

Merk at du kun får åpnet dokumenter i de produktene kommunen din abonnerer på.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

 

Avtaleverk

ASA 4313: Avtale mellom KS og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter. Avtalen utløp 30.6.08. og det arbeides med å revidere avtalen. Partene anbefaler kommunene at avtalen prolongeres inntil videre, se protokoll.
Driftstilskuddet er økt fra kr. 231 600 til 250 500 pr. år med virkning fra 1.7.2008, dette er regulert i ASA 4303 pkt. 5.

Rundskriv

B-14/08: Endring og opphør av arbeidsforhold

Ny bok fra KS-advokatene

Endring og opphør av arbeidsforhold

Boka behandler sentrale temaer, som bl.a. oppsigelse, nedbemanning, midlertidig ansettelse og mange fler.

Skjemaer og maler til hjelp i saksbehandlingen følger med boka. 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

2 nye energiavtaler

Hovedtariffavtalene mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene for perioden 2008-2010 er på plass i KF E-verk. Det er nå to avtaler, adskilt med hvem som er avtaleparter fra arbeidstakerorganisasjonene. For å forkorte titlene kalles avtalene
Energiavtale I (EL&IT m.fl.) og
Energiavtale II (NITO m.fl.).

 
   
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 68 (2007-2008) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon)

Eksempelsaker

Språkutvikling - Kartlegging og PPT-oppfølging

Skjema del A for henvisning til PPT, eksempel fra Ås kommune og
skjema del B for henvsining til PPT
, utfyllende kommentarer

Ny eksempelsak

Språkutvikling - Kartlegging og PPT-oppfølging

Saken er skrevet av PPT-leder Helga Tilley, Ås kommune, mens juridisk kvalitetssikring er foretatt av Marianne Tellefsen.

Se i KF Førskolebarn for flere eksempelsaker.

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini


Sivilombudsmannen

Følgende uttalelser fra Sivilombudsmannen er nylig lagt inn:

Sak 2008/171
: Arkivering og journalføring i saker om dokumentinnsyn
Sak 2006/2066: Oppreisning for oversittelse av klagefrist i byggesak
Sak 2007/1360: Reduksjon av krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven - nødvendighetskriteriet
Sak 2007/1918: Dokumentinnsyn - saksbehandling og meroffentlighetsvurdering
Sak 2007/985: Plan og bygg - unnlatt bruk av sanksjon mot ulovlig tiltak
Sak 2007/506:Tolkning av reguleringsplan i forb. med søknad om utbygging av naustområde

På vei

Oppdaterte kommentarer til kommuneloven.

Kommentarene skrives av Oddvar Overå og Jan Fridhtjof Bernt.

Følg med i KF Kommunal forvaltning!

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Rundskriv

IS-10/08: Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A - Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen.   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny § 1-4 i opplæringsforskriften: Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet (i kraft 22. august 2008).

Eksempelsaker

To nye eksempelsaker:
Nærskoleprinsippet - Manglende kapasitet

Nærskoleprinsippet - Innskriving i grunnskolen

To nye eksempelsaker

som begge tar utgangspunkt i nærskoleprinsippet i opplæringsloven § 8-1:

Nærskoleprinsippet - manglende kapasitet

Nærskoleprinsippet - innskriving i grunnskolen

Sakene er skrevet av Sven Eirik Nilssen, mens juridisk kvalitetssikring er foretatt av Elisabeth Harlem Eide.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring: (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Rundskriv

H-03/08 Fra KRD: Beregningsforutsetninger for pensjonskostander for regnskapsåret 2009

Sivilombudsmannen

Sak 2007/1070: Innsyn i eiendomsskattetakstgrunnlag og eiendomsskattetakst

  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt