Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/08 prikk 5. november 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Brukerkonferansen 2009

blir holdt på Bristol Hotell i Oslo 24. og 25. mars. Hold av datoen!

 

Spørsmål- og svartjeneste til regelverket for offentlige anskaffelser.

KF Økonomi inneholder Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser. Veilederen gir deg en praktisk, temabasert inngang, og hjelp til regelverket. Forfatteren av veilederen, Stein Ness i Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, er nå tilgjengelig for spørsmål rundt dette temaet.

Klikk og spør!


Tjenesten er kun tilgjengelig for abonnenter av KF Økonomi.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Avtaleverk

ASA 4303: Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter

Regelverk

Ny forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat.

Se beslektet regelverk i
forskrift om pedagogisk bemanning
og
forskrift om midlertidig og varig dispensasjon for utdanningskravet
.

Endringer i Helsepersonelloven §§ 3, 15, 52, 53, 56, 59, 68, 71 og 74, og nye §§ 21a, 59a og 65a.

 
 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om endringer i barnevernloven.
Forslagene til endringer gjelder ettervern, regulering av foreldre- og barnesentrene, lovfestet individuell plan, lovfestet plikt for barnevernet til tilbakemelding til melder, utvide adgang til å gi opplysninger fra barnevernet til helsepersonell, økt bruk av adopsjon som barneverntiltak, lovfestet plikt til evaluering av hjelpetiltak samt strengere krav til omsorgsevne før tilbakeføring.

Veiledning

Ny eksempelsak: Barnehagens rutiner ved behov for digitale hjelpemidler - barn med downs syndrom.

Fra KS

Sammen for barn og unge - Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge

KS-kommentar om statsbudsjettet 2009: Barnehagereformen klart underfinansiert

På vei:

Oppdaterte lovkommentarer til bl.a sosialtjenesteloven og barnevernloven samt nye kommentarer til barnehageloven.

Følg med i KF Førskolebarn!

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta).
Forskriften trer i kraft sammen med loven, 01.01.2009.

Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen).

Lovkommentarer

Oppdaterte kommentarer til kommuneloven: Kapitler 2, 4, 5 og 9 § 50 er oppdatert av Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt.

Nytt akkurat nå:

Oppdaterte kommunelovkommentarer

Kapitler 2, 4, 5 og 9 § 50 er ferdig oppdatert.

Kapitler 6, 6A, 10 og 10A blir lagt inn i løpet av november.

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i helsepersonelloven §§ 3, 15, 52, 53, 56, 59, 68, 71 og 74. Nye §§ 21a, 59a og 65a.

Endringer i pasientskadeloven § 1.

Ot.prp. nr. 5 (2008-2009) Om lov om endringer i kommunehelsetjenesteloven - Inspeksjon for miljørettet helsevern.

Fra KS

KS-kommentar til statsbudsjettet: Psykisk helsearbeid - fra øremerking til rammetilskudd

Fra Helsedirektoratet

Gjør det så enkelt som mulig - tipshefte om individuell plan


   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift til opplæringslova.
§ 14-6 - Krav til godkjenning før tilsetjing av lærarar med utdanning og praksis frå andre land
§14-7 - Søknad om godkjenning frå personar med utdanning og praksis frå andre land og handsaming av slike søknader.
NY § 14-8 - Særlege vilkår for å få godkjenning for tilsetjing som lærer for statsborgarar frå EØS-land og frå Sveits. Tidl. § 14-8 er nå ny 14-9 og tidligere §14-9 er nå 14-10.

Høring om endringer i barnevernloven.
Forslagene til endringer gjelder ettervern, regulering av foreldre- og barnesentrene, lovfestet individuell plan, lovfestet plikt for barnevernet til tilbakemelding til melder, utvide adgang til å gi opplysninger fra barnevernet til helsepersonell, økt bruk av adopsjon som barneverntiltak, lovfestet plikt til evaluering av hjelpetiltak samt strengere krav til omsorgsevne før tilbakeføring.

Høring om endringer i opplæringsforskriften og privatskoleforskriften.
Forslagene til endring gjelder retten til nødvendig rådgivning samt anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere.

Fra KS

Sammen for barn og unge - Bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge

KS-kommentar til statsbudsjettet 2009: skole/utdanning

 
   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Tilskudds- og refusjonsordninger

Oversikt over statsbudsjettets tilskuddsordninger for kommunene er oppdatert for 2009.
Se:
Barn og familie
Barnehage
Bolig og utbygging
Helse og omsorg
Kompensasjon for merverdiavgift
Landbruk
Miljøvern
Minoriteter
Regioner og næring
Samferdsel
Skoler og opplæring
Sosiale tiltak

Regelverk

Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet er endret.
Se vedlegg om funksjonsinndelingen kommuner, funksjonsinndelingenen fylkeskommuner, artsinndelingen og balanseoppstillingen.

Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner er endret.
Se: vedlegg om funksjonsinndeling kommune, Funksjonsinndeling - fylkeskommune, artsinndeling og balanseoppstilling


Nytt i KF Økonomi:

Spørsmål- og svartjeneste for regelverket til offentlige anskaffelser.

Advokat Stein Ness er forfatter av
Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser
.

Nå svarer han på spørsmål direkte fra deg som bruker KF Økonomi.

Klikk og spør

  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt