Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/08 prikk 15. desember 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

KF Infoserie med nye produktnavn og forbedret innhold i 2009

KF KPS skifter navn til KF Personal
KF Omsorg skifter navn til KF Pleie og omsorg

KF Infoserie kommer med ny innholdsstruktur: Innholdet blir fyldigere med mange flere avgjørelser, forarbeider og tolkninger. Samtidig blir formen strammere og bedre organisert.

Lokal personalhåndbok i 2009

I begynnelsen av 2009 lanserer Kommuneforlaget en personalhåndbok utviklet spesielt for ledere og ansatte i kommunesektoren. Den er ferdig skrevet og kan brukes akkurat som den er, men den kan også fylles ut med lokale bestemmelser og dermed bli et komplett oppslagsverk for alle ansatte.

Brukerkonferansen 2009

blir holdt på Bristol Hotell i Oslo 24. og 25. mars. Hold av datoen!

Vi i Kommuneforlaget ønsker alle våre abonnenter en riktig god jul og et godt nyttår!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Rundskriv

A-03/08: Drift av privat praksis for fysioterapeuter - revisjon av ASA 4303 og ASA 4313.

B-16/08: Debattgrunnlag for strategikonferansene i 2009.

B-17/08: OU-Midlene 2009.

B-18/08: Reforhandling/revisjon av sentrale særavtale.r

B-200/08: PAI, Lønnsstatistikk for 2008, rettledning og kodeoversikt for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret.

Annen veiledning fra KS

Arbeidstilsynets vedtak vedrørende sykdom og permisjon.

Regelendringer fra 1. januar 2009

Endringer i ferieloven, bl.a begrensninger i retten til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert og begregrensninger i retten til å ta ut forskuddsferie. Plikten til å avvikle ferie tydeliggjøres og arbeidstakere som fyller 60 år sent på året får også rett til en ekstra ferieuke dette året. Les mer om endringene hos KS.

Forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). For arbeidsgivere er bl.a følgende bestemmelser aktuelle:
§ 3 Arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innen sin virksomhet, bl.a ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.
§ 12 Plikt til individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver
§ 14 Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsesaker

På vei

KF KPS blir
KF Personal

Navneendringen skjer fra og med januar 2009.

Velkommen til KF Personal i 2009!

 

På vei

Personalhåndboken for 2009.

 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

Rundskriv

B-200/08: PAI, Lønnsstatistikk for 2008, rettledning og kodeoversikt for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret.
 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring: Forslag til endring barneloven § 30 tredje ledd (fysisk avstraffelse av barn).

Regelendringer fra 1. januar 2009

Barnehageloven (rett til plass i barnehage),
eksteskapsloven,
barnelova (§ 1a, og kapittel 2 ),
adopsjonsloven (§ 5 a), bioteknologiloven.
Barnelova (barnedbidrag og reisekostnader ved samvær).

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner).

Regelendringer fra 1. januar 2009

Offentleglova og offentlegforskrifta trer i kraft.

Som følge av ny offentleglov blir det endringer i:
forvaltningsloven §§ 2, 17. 18 nye 18a, 18b, 18c og 18d, 19, 20, 21.
miljøinformasjonsloven,
ekomloven og
personopplysningsloven.

Offentlighetsloven av 1970 blir samtidig opphevet.

 
   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Fra Helsedirektoratet

Høring om revidering av IPLOS-veilederen.

IS-1512: Pårørende en ressurs - veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.

Regelendringer fra 1. januar 2009

Pasientskadeloven (§ 4-18),
helsepersonelloven (§ 20),
pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forsking - personar utan samtykkekompetanse).


På vei

KF Omsorg blir
KF Pleie og omsorg.

Navneendringen skjer fra og med januar 2009.

Velkommen til
KF Pleie og omsorg i 2009!

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Endringene gjelder:
forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn, organisering i grupper/sosial tilhørighet, årlig rapport om tilstanden innen grunnopplæringen, minoritetsspråklige elever/utvidet opplæring vg skole, plikt til foreldresamarbeid i grunnskole- og videregående opplæring, fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen/rett og plikt, private skoler for funksjonshemmede samt skolepenger for opplæring i kombinasjon med toppidrett.

Høringsfrist 31.12.2008.

Høring - forslag til endring barneloven § 30 tredje ledd (fysisk avstraffelse av barn).

Fra Utdanningsdirektoratet

Tidsplan for skriftleg eksamen i grunnskolen 2009.

Hjelpemidler til eksamen i Kunnskapsløftet.

Rundskriv

Udir-5/2008: Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak.

Regelendringer fra 1. januar 2009

Opplæringslova og privatskolelova (oppll § 11-9)

 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelendringer fra 1. januar 2009

Barneloven (§ 44) om reisekostnader ved samvær,
ny inkassosats,
ny forsinkelsesrente.

 
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper

Endring i Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner.

Endring i merverdiavgiftsloven § 46.

Tilleggslov til eigedomsskattelova (lov om tillegg til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane).

Endring i eigedomsskattelova: § 4 og § 5.

Endringer i skattebetalingslova: §§ 1-1, 5-4, 5-10, 5-13, 6-5, 10-22, 10-40, 10-51, 16-20 og 19-3.

KOSTRA

KOSTRA hovedveileder er oppdatert for 2009.
Se også eget skriv om: KOSTRA - endringer og presiseringer i regnskapsrapporteringen.

Se Funksjonskontoplanen og artskontoplanen for en mer oversiktlig oppstilling av funksjoner og arter.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Oversikt over statsbudsjettets tilskuddsordninger for kommunene er oppdatert for 2009.
Se:
Barn og familie
Barnehage
Bolig og utbygging
Helse og omsorg
Kompensasjon for merverdiavgift
Landbruk
Miljøvern
Minoriteter
Regioner og næring
Samferdsel
Skoler og opplæring
Sosiale tiltak

Rundskriv 1/09 fra IMDI: Tilskudd til holdningsskapende eller forebyggende arbeid mot tvangsekteskap. Statsbudsjettet for 2009 - kap 651, post 71.

Rundskriv Q-7/09 fra BLD: Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009.

Kunngjøringer om tilskudd fra helsedirektoratet:

Kunngjøring fra NAV om tilskuddsordning for oppfølgingstjenester i bolig.

Regnskapsstandarder fra GKRS

GKRS har gjort enkelte redaksjonelle endringer i regnskapsstandarder KRS 1 (endelig), KRS 6 og KRS 8 (foreløpige).

GKRS har "identifisert visse unøyaktigheter, utelatelser og foreldete henvisninger i regnskapsstandardene. De endringene som er vedtatt retter opp slike forhold. Endringene er i all hovedsak av ren redaksjonell karakter og innebærer ingen realitetsendring". (Fra GKRS nettside).

Endringene er innlemmet i KF Økonomi.

Regelendringer 1. januar 2009

Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2009,
Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009,
skattebetalingsloven (2005) § 2-7,
merverdiavgiftsloven §5b. Datatreff for barn og ungdom blir lagt til i pkt 5.
regnskapsloven §9-3.


Ikke glem

Spørsmål- og svartjeneste til regelverket for offentlige anskaffelser.

Advokat Stein Ness svarer deg!

 

 

  a pixel
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt