Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/09 prikk 8. januar 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Kjære abonnenter

Dette første nyhetsbrevet i 2009 handler i sin helhet om nytt og endret regelverk som gjelder fra 1. januar 2009.

Merk at nyhetsbrevet er delt inn etter de forskjellige produktene i serien:

 • KF Personal (tidligere KF KPS)
 • KF E-verk
 • KF Førskolebarn
 • KF Kommunal forvaltning
 • KF Pleie og omsorg
 • KF Skole
 • KF Sosial
 • KF Økonomi

Når du klikker på en lenke i nyhetsbrevet, vil dokumentet åpne seg kun hvis din kommune abonnerer på det produktet
dokumentet ligger i.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Offentleglova. Les artikkel om den nye loven (av KS-advokat Tor Allstrin, publisert i KS Personalhåndbok 2009).

Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven. Forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, for arbeidsgivere er bl.a følgende bestemmelser aktuelle:
§3 Arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innen sin virksomhet, bl.a ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.
§12 Plikt til individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver
§14 Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsesaker

Ferieloven, §§ 2, 5, 7, 9, 11. Begrensninger i retten til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert og begregrensninger i retten til å ta ut forskuddsferie. Plikten til å avvikle ferie tydeliggjøres og arbeidstakere som fyller 60 år sent på året får også rett til en ekstra ferieuke dette året. Les mer om endringene hos KS.

Folketrygdloven, 6 endringslover har trådt i kraft, alle endrede paragrafer oppregnes og omtales ikke her, men de omfatter bl.a følgende:
Endringslov av 19. desember 2008 nr. 107:

 • Alderspensjon til pensjonister mellom 68 og 69 år skal ikke lenger inntektsprøves
 • Unntak fra kravet om medlemskap i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet eller dødsfallet
 • Innført begrenset sykepengerett til alderspensjonister mellom 67 og 69 år
 • Utvidelse av retten til hvilende pensjon for uførepensjonister som prøver seg i arbeid

Endringslov av 19. desember 2008 nr. 106:

 • Dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattes av arbeidsavklaringspenger (og tilleggsstønader). Legger til rette for tidligere og tettere oppfølging av mottakeren og dermed for at flere raskere skal komme tilbake i arbeid eller i arbeidsrettet aktivitet. Lovens kapittel 11 og 12 er særlig endret.

Arbeidsmiljøloven, §§ 1-6 og 4-6 som følge av endringer i folketrygdloven og §§ 4-1, 12-9, 13-1,13-5 (opphevet) som følge av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

Dyrehelsepersonelloven, §§ 2, 6, 13, 16, 19.

Helsepersonelloven § 20 (som følge av endring i pasientskadeloven).

Avtaleverk

En rekke særavtaler er reforhandlet og trer i kraft 01.01.2009. Endringene er kommentert i rundskriv fra KS B-18/08. Se også kommentarer til Brannavtalen og Reiseregulativet på ks.no.

Sentrale generelle særavtaler:
SGS 1001: Reiseregulativet
SGS 1002: Arbeidstøy og musikkinstrumenter
SGS 1010: Følge av pasient/klient/elev
SGS 1020: OU-Midler
SGS 1701: Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter

Sentrale forbundsvise avtaler:
SFS 2102: Naturforvaltning
SFS 2201: Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager
SFS 2206: Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
SFS 2208: Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon
SFS 2210: Ansatte ved kinoer
SFS 2301: Helsetjenesten m.v.
SFS 2302: Fysioterapitjenesten
SFS 2303: Psykologtjenesten
SFS 2304: Tannlegetjenesten
SFS 2404: Brann- og redningstjeneste

Andre sentrale avtaler:
ASA 4110: Oljevern
ASA 4510: Veterinærtjenesten

Rundskriv

Fra KS: A-4/08 Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og KS om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt mv. (Veterinærvakten).

Nytt navn

KF KPS heter nå :

KF Personal

 

 

Kommunenes Personalhåndbok for 2009.

KS har oppdatert sine kommentarer i tråd med endringer i lover, avtaleverk og gjeldende rettspraksis.

Nedenfor følger henvisning til enkelte avsnitt som er nye eller vesentlig endret:

4.1 Lønnssystemet (herunder lederstruktrur/lederlønn)
4.3 Lønnsansiennitet
5.3.3 Flere deltidsstillinger med ulikt arbeidstidsregime
5.3.4 Arbeidstid for deltidsansatte som tar ekstravakter
5.3.5 Arbeidstid for tilkallingsvikar
7.7 Tariffoppgjøret - lokale lønnsforhandlinger
8.9 Ny offentleglov (jfr 2.4 om offentlige søkerlister mv)

 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Diskriminerings-og tilgjengelighetsloven. Forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, for arbeidsgivere er bl.a følgende bestemmelser aktuelle:
§3 Arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å fremme lovens formål innen sin virksomhet, bl.a ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.
§12 Plikt til individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver
§14 Arbeidsgivers opplysningsplikt i ansettelsesaker

Ferieloven, §§ 2, 5, 7, 9, 11. Begrensninger i retten til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert og begregrensninger i retten til å ta ut forskuddsferie. Plikten til å avvikle ferie tydeliggjøres og arbeidstakere som fyller 60 år sent på året får også rett til en ekstra ferieuke dette året. Les mer om endringene hos KS.

Folketrygdloven, 6 endringslover har trådt i kraft, alle endrede paragrafer oppregnes og omtales ikke her, men de omfatter bl.a følgende:
Endringslov av 19. desember 2008 nr. 107:

 • Alderspensjon til pensjonister mellom 68 og 69 år skal ikke lenger inntektsprøves
 • Unntak fra kravet om medlemskap i folketrygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet eller dødsfallet
 • Innført begrenset sykepengerett til alderspensjonister mellom 67 og 69 år
 • Utvidelse av retten til hvilende pensjon for uførepensjonister som prøver seg i arbeid

Endringslov av 19. desember 2008 nr. 106:

 • Dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattes av arbeidsavklaringspenger (og tilleggsstønader). Legger til rette for tidligere og tettere oppfølging av mottakeren og dermed for at flere raskere skal komme tilbake i arbeid eller i arbeidsrettet aktivitet. Lovens kapittel 11 og 12 er særlig endret.

Arbeidsmiljøloven, §§ 1-6 og 4-6 som følge av endringer i folketrygdloven og §§ 4-1, 12-9, 13-1, 13-5 (opphevet) som følge av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov.

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Barnehageloven, § 8 annet ledd, § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd, samt ny § 12a om rett til plass i barnehage.

Barnelova, § 1a, kapittel 2, §§ 3, 4, ny 4a, 5, 8, 39, 63, 81, 83 og 85 (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Barnelova, §§ 44, 70, 71, 75 og 77 (barnebidrag og reisekostnader ved samvær).

Adopsjonsloven § 5a.

Tvisteloven § 6-2, første ledd.

Sosialtjenesteloven § 5A-10, første ledd, etter endring i folketrygdloven.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Ny lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006. (Samtidig blir offentlighetsloven av 19. juni 1970 opphevet).

Ny forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) av 17. oktober 2008. (Samtidig blir forskrift om offentlighetslovens anvendelse på dokumenter som ikke er papirbasert og forskrift til offentlighetsloven. Delegering av myndighet opphevet)

Av spesiell interesse for kommunen er blant annet unntaket fra innsynsrett. Forvaltningen kan gjøre unntak fra innsynsretten når det gjelder interne dokumenter (dette videreføres fra gammel lov). Men i § 16 står det blant annet at allmennheten likevel har rett til innsyn i:

– saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
– dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
– dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder. De to siste punktene er nye i forhold til tidligere lov.

I forbindelse med klage er det kommet en ny bestemmelse som sier at hvis du ikke har fått svar fra forvaltningen innen 5 arbeidsdager etter at kravet er mottatt, så regnes dette som et avslag som kan påklages til Fylkesmannen (§ 32, 2. ledd).

Som følge av ny offentleglov er det gjort endringer i:
forvaltningsloven §§ 2, 17, 18 nye 18a, 18b, 18c og 18d, 19, 20, 21,
miljøinformasjonsloven, ekomloven og personopplysningsloven.

Kommuneloven § 48 (som følge av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov).

Varslede endringer som ikke er kunngjort:

Personopplysningsloven

Forvaltningslovgivningen (forvaltningsreformen)

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Pasientskadeloven § 4 - § 18, helsepersonelloven § 20, tvisteloven § 37-3 endres som følge av endringer i lov om erstatning ved pasientskader.

Pasientrettsslova, nytt kapittel 4A - Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen.

Sosialtjenesteloven § 5A-10, 1. ledd, som følge av endring i folketrygdloven.

Forskrift til lov om sosiale tjenester, § 8-4 - Samlet inntektsgradert utgiftstak for vissehelsetjenester og sosiale tjenester.

Forskrift om fastlegeordningen i kommunene, §§ 5 og 15.

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester, § 3.

Rundskriv

Rundskriv I-1/2009 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester


Nytt navn

KF Omsorg heter nå

KF Pleie og omsorg

 

Varslede endringer som ikke er kunngjort:

Personopplysningsloven

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Opplæringslova og privatskolelova (oppll §11-9 om foreldreutvalet for grunnopplæringa).

Opplæringslova - § 1-1 (formålet med lova) og § 1-2 (virkeområdet for lova), samt §§ 2-3, 2-12, 2-13, 3-4, og 4A-6.

Oplæringsforskrifta § 20-1 (om foreldreutvalet for grunnopplæringa).

Opplæringsforskrifta kapittel 22 og privatskoleforskriften kapittel 7 (om retten til rådgivning).

 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Kreddittkjøpsloven, ny § 9a i om frarådningsplikt.

Sosialtjenesteloven § 5A-10.

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteforskriften)
Forsinkelsesrenten settes til 10,00 prosent p.a.

Forskrift om inkassosatsen, § 1. Inkassosatsen settes til 590 kroner.

Forskrift til lov om fri rettshjelp, § 1-1. Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er øket fra 230 000 kr til 246 000 kr for enslige og fra 345 000 kr til 369 000 kr ektefeller/samboere.

Endringer i bidragsreglene:
Endringene i bidragsreglene skal gjøre det enklere for foreldre å løse spørsmål knyttet til barnebidrag og reisekostnader ved samvær. Blant de viktigste endringene er at samværsforelderens boutgifter skal regnes inn i samværsfradraget når samværet er omfattende. Reiseutgifter ved samvær skal deles mellom foreldrene.
Se BLD for utdypende informasjon om de enkelte endringene.

Barnelova, §§ 44, 70, 71, 75 og 77.
Tvisteloven § 6-2 (som følge av endring i barnelova)

Forskrift om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle er det gjort endringer, § 1 og § 2.
Forskrift om særtilskot, §§ 1, 2 og 3.
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot, §§ 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 og i grunnlagstallene i vedlegget.

Rundskriv

A-44/08 - Statlege rettleiande retningsliner for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald (erstatter rundskriv A-36/07).

Q-15/08 - Reisekostnader ved samvær - barneloven § 44 (erstatter rundskriv Q-17/01).

 
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 1. januar 2009

Skattebetalingsloven av 2005 trer i kraft. Skattebetalingsloven av 1952 oppheves samtidig.

Skattebetalingsloven (2005), § 2-7.

Merverdiavgiftsloven § 5b. Datatreff for barn og ungdom blir lagt til i pkt 5.

Regnskapsloven § 9-3.

Som følge av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, er det gjort følgende endringer i andre lover:
Kommuneloven § 48
Regnskapsloven §§ 3-3 og 3-3a
Husleieloven §§ 1-8 og 5-4.

Ny forskrift om rentekompensasjon for kirker. (Samtidig oppheves forskrift 23. april 2006 nr. 445 om rentekompensasjon for kirker) .

Ny forskrift om rentekompensasjon for skoleanlegg. (Samtidig oppheves forskrift 6. juni 2002 nr. 523 om rentekompensasjon for skoleanlegg).

Forskrift om inkassosatsen, § 1. Inkassosatsen settes til 590 kroner.

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteforskriften).
Forsinkelsesrenten settes til 10,00 prosent p.a.

Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2009.

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2009.


 

Varslede endringer som ikke er kunngjort:

Husleieloven

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt