Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/09 prikk 12. februar 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Ny struktur og nytt innhold

Se detaljer om de nye innholdsmappene ved hvert produkt.

Velkommen til årets brukerkonferanse!

Brukerkonferansen er for deg som er administrator i KF Infoserie.

I år vil vi vise frem nyutviklinger i KF Infoserie. Som et direkte resultat av fjorårets konferanse lanserer vi nå et nytt produkt som er utviklet i samarbeid med Ålesund kommune, KF Lokal personalhåndbok. Vi vil også snakke om den nye versjonen av KF Infoserie som er på trappene.

Som administrator vil du få innblikk i nyheter og få tips til hvordan din kommune eller virksomhet kan få best utbytte av abonnementet på KF Infoserie. Vi har i år igjen satt av god tid til erfaringsutveksling og diskusjon. Det vil også bli anledning til å prøve seg frem i den nye versjonen av KF Infoserie.

Program og påmelding

Hold kurs i KF Infoserie selv!

Ønsker du mer bruk av KF Infoserie i organisasjonen din? Vi har noen verktøy som kan hjelpe deg!
Se våre øvelsesoppgaver og mal til internopplæring.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk


Endringslov til folketrygdloven med ikrafttredelse 1. januar (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker):
Endrer: §§ 15-5, 21-3, 21-4, 22-8, 22-11, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 25-3.
Nye paragrafer: §§ 21-4a, 21-4b, 21-4c, 22-15a, 22-17a. 22-17b.

Rundskriv fra KS

Merk at A- og B-rundskriv fra KS nå ligger under mappen Veiledninger

B-03/09: Ny revidert utgave av boken «Rettigheter og plikter ved sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon».

B-02/09: Revisjon av SGS 1001 - Reiseregulativet, SFS 2404 - Brann- og redningstjeneste, samt ASA 4110 - Om depotstyrken ved statens oljeverndepoter.

B-01/09: SGS 1010 - Følge av pasient/klient/elev - reforhandling/revisjon

Ny struktur i KF Personal

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Tema Stikkordsliste
Regelverk Lov- og avtaleverk
Veiledninger Personalhåndboka, rundskriv, fortolkninger,
m.m.
Dommer og avgjørelser Arbeidsretten, Sivilombudsmannen m.m.

 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini

Regelverk

Nytt fjerde ledd i aksjeloven § 13-10 og allmennaksjeloven § 13-10 (fusjon) (i kraft 19.12.08).

Endringer i personopplysningsloven §§ 3, 36 , 44, 46 og ny 47a. Loven gir også ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 9-5 Innsyn i arbeidstakers epost m.v.

Endringslov til folketrygdloven med ikrafttredelse 1. januar (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker)
Endrer §§ 15-5, 21-3, 21-4, 22-8, 22-11, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 25-3.
Nye paragrafer: §§ 21-4a, 21-4b, 21-4c, 22-15a, 22-17a. 22-17b.

Ny struktur i KF E-verk

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Regelverk Lov- og avtaleverk
Veiledninger Personalhåndboka, rundskriv, andre veiledninger,
m.m.
Dommer og avgjørelser Arbeidsretten, m.m.

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i fosterhjemsforskriften § 4.

Rundskriv

F-01/09: Statstilskudd for barnehager - nye tilskuddssatser for 2009

Veiledninger

Universell utforming i offentlig virksomhet - Hvem trenger universell utforming?
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1.1.2009, stiller krav til universell utforming av omgivelser og har supplerende krav om tilgjengelighet på arbeidsplasser, i skoler og barnehager. Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet som hjelp og inspirasjon til å komme i gang med arbeidet.

Barnehager og smittevern - faglige råd fra Folkehelseinstituttet.
En veileder som gir råd om hvordan dette følges opp både fra barnehagens og foreldrenes side.

Vi minner om:

Barnehagenes lave andel av bekymringsmeldinger til barnevernet har vært i medienes søkelys i det siste.
KF Førskolebarn har tre eksempelsaker med tilhørende maler om dette:

Ny struktur i KF Førskolebarn

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Regelverk Lover og forskrifter
Regel-anvendelse Lovkommentarer, eksempelsaker, statlige veiledere, m.m.
Dommer og avgjørelser Høyesterett, Sivilombudsmannen
Fagstoff Faglig informasjon for barnevern, barnehage m.fl.
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringslov til folketrygdloven med ikrafttredelse 1. januar (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker).
Eendrer: §§ 15-5, 21-3, 21-4, 22-8, 22-11, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 25-3.
Nye paragrafer: §§ 21-4a, 21-4b, 21-4c, 22-15a, 22-17a.

Ny struktur i KF HMS

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Regelverk Lov- og avtaleverk
Veiledninger Håndbok og veiledninger fra KS, Arbeidstilsynet, Statens helsetilsyn,
m. fl.
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Kommuneloven § 60 er endret som følge av forvaltningsreformen.

Forvaltningsloven § 19 og offentleglova § 26 er endret som følge av endring i straffeprosessloven. Endringene gjelder unntak fra innsynsrett i tingrettens saksbehandling av ikke vedtatte forelegg.

Endring i personopplysningsloven, §§ 3, 36, 44 og 46 samt ny §47a om innkreving av refusjonskrav, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Ny struktur i KF Kommunal forvaltning

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Tema Korte veiledere til sentrale forvaltningstemaer
Regelverk Lover og forskrifter
Veiledninger Lovkommentarer, fortolkninger, rundskriv, m.m.
Dommer og avgjørelser Fra retten og Sivilombudsmannen
   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om vederlag for opphold i institusjon,
§ 3 (vederlagets størrelse ved langtidsopphold) og
§ 4 (vederlagets størrelse ved korttidsopphold)

Endring i personopplysningsloven, §§ 3, 36, 44 og 46 samt ny §47a om innkreving av refusjonskrav, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Rundskriv

I-3/2008: Forskrift om miljørettet helsevern - endringer for forebygging av legionellasykdom

Veiledninger

Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet - mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS
og
Veileder for inngåelse og videreutvikling av lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

Universell utforming i offentlig virksomhet - hvem trenger universell utforming?
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1.1.2009, stiller krav til universell utforming av omgivelser og har supplerende krav om tilgjengelighet på arbeidsplasser, i skoler og barnehager. Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet som hjelp og inspirasjon til å komme i gang med arbeidet.

Ny struktur i KF Pleie og omsorg

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Regelverk Lover og forskrifter
Regel-anvendelse Eksempelsaker, maler, statlige veiledere, m.m.
Dommer og avgjørelser Høyesterett, Sivilombudsmannen
Fagstoff Faglig informasjon for pleie- og omsorgssektoren

 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i personopplysningsloven, §§ 3, 36, 44, og 46 samt ny §47a om innkreving av refusjonskrav, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, i kraft 9.januar 2009.

Eksempelsaker og maler

Retningslinjer for skolefritidsordningen. Et eksempel på hvordan skoler kan sette opp sine egne retningslinjer for SFO. Eksempelet er fra Gjøvik kommune.

Veiledninger

Universell utforming i offentlig virksomhet - hvem trenger universell utforming?
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1.1.2009, stiller krav til universell utforming av omgivelser og har supplerende krav om tilgjengelighet på arbeidsplasser, i skoler og barnehager. Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet som hjelp og inspirasjon til å komme i gang med arbeidet.

Artikkel fra KS: Lekser - en del av skoleeiers handlingsrom

Ny struktur i KF Skole

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Regelverk Lover og forskrifter
Regel-anvendelse Eksempelsaker, maler, statlige veiledere, m.m.
Dommer og avgjørelser Høyesterett, Sivilombudsmannen
Fagstoff Faglig informasjon til skoleeiere
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i personopplysningsloven, §§ 3, 36, 44 og 46 samt ny §47a om innkreving av refusjonskrav, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Endring i NAV-lovens § 7 Taushetsplikt og bidragsinnkrevingslovens § 22 Saksbehandling. Endringene handler om tilbakekreving etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker.

Vi minner om:

I KF Sosial finner du 8 hefter til bruk for deg som er i kontakt med personer i en vanskelig livssituasjon. Heftene gir gode råd om privatøkonomi:

Ny struktur i KF Sosial

I innholdsfeltet møter du etter innlogging nå færre mapper enn tidligere.

Hovedkategoriene er:

Saks-
behandling
Veileder, Hjelp-til selvhjelp, maler, eksempler, rundskriv m.m.
Regelverk Lover og forskrifter
Dommer og avgjørelser Retten, inkassoklage-nemnda
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjett

H-01/09 fra KRD: Statsbudsjettet 2009 - det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak

Offentlige anskaffelser

Brev fra FAD og artikkel fra KS-avokatene om muligheten for å benytte hasteprosedyren i anskaffelsesprosessen:
Anskaffelser - hasteprosedyren ifm finanskrisen (KS)
Offentlige anskaffelser - bruk av hasteprosedyre som følge av finanskrisen (FAD)

Veileder fra BLD: Etiske krav i offentlige anskaffelser

Tilskudds- og refusjonsordninger (rundskriv)

F-01/09: Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2009 mv.

F-03/09: Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

F-04/09: Investeringstilskudd til nye barnehageplasser

Rundskriv om tilskudd til integreringsarbeid fra IMDi:
01/09: Tilskudd til holdningsskapende eller forebyggende arbeid mot tvangsekteskap
04/09: Kommunale innvandrertiltak. Tilskudd til språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner.
05/09: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak
07/09: Kommunale innvandrertiltak: Tilskudd til "Ny sjanse"
08/09: Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og adferdsvansker
09/09: Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2009 (09/09)
10/09: Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger


Ny struktur i KF Økonomi

Innholdsfeltet er nytt og mappene er temainndelt. I hver mappe finner du lovverk, fortolkninger, veiledninger og avgjørelser.

Mappene ser slik ut:

  • Innfordring
  • Inntekstberegning
  • Konsultasjoner Staten/KS
  • Merverdiavgift
  • Nasjonal rapportering (KOSTRA)
  • Offentlige anskaffelser
  • Regnskap
  • Statsbudsjett
  • Tilskudds- og refusjonsordninger

 

På vei:

Oppdatering av

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

Følg med i KF Økonomi!

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt