Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/09 prikk 12. mars 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Hold kurs i KF Infoserie selv!

Ønsker du mer bruk av KF Infoserie i organisasjonen din? Vi har noen verktøy som kan hjelpe deg!
Se våre øvelsesoppgaver og mal til internopplæring.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Avtaler
Ny Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Det er gjennom SGS 1001 Reiseregulativet § 3 bestemt at statens satser skal gjelde ved reiser utenlands.

Lover og forskrifter
personopplysningsforskriften: Nytt kap. 9 Innsyn i e-postkasse mv. Tilføyelsen gjelder arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post mv.

Rundskriv fra KS
B-04/09:Tariffoppgjøret 2008 - kompetansekartlegging og videre oppfølging.

Veiledninger fra KS

Innsyn i arbeidstakers e-post - nye regler .

 

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Statlige veiledninger

Manifest mot mobbing 2009-2010 - et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

 

 

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Personopplysningsforskriften: Nytt kap. 9 Innsyn i e-postkasse mv. Tilføyelsen gjelder arbeidsgivers rett til innsyn i blant annet arbeidstakers e-postkasse.

Fra KS

Innsyn i arbeidstakers e-post - nye regler.

 

 

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Lovkommentarer til kommuneloven
Følgende kapitler er nå oppdatert:
kapittel 6 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer
kapittel 6A Innbyggerinitiativ
kapittel 10 Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser
kapittel 10A Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen
Sak 08/284: Habilitet for ansattes representanter i styret i et interkommunalt tiltak.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Rundskriv

I-1/2009 fra HOD: Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester

Statlige veiledninger

Psykisk helsevern for voksne - prioriteringsveileder og veiledertabell.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider
Høring
om endringer privatskoleforskriften om krav til læreplanen og fritak fra opplæringen. Høring om endring av opplæringsforskriften kapittel 17 - "Kravet om språkleg parallellutgåve"
Høring om forslag til endringer i opplæringsforskriften kapittel 3 og 4 og privatskoleforskriften kapittel 3 og 4

Regelanvendelse

Tolkninger fra KS
Brev fra Norwegian Film om visning av DVD-film i skolen - Svar til kommunene fra KS-advokatene.

Tolkninger fra Utdanningsdirektoratet
Skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen
Skoletur og hjemsendelse - saksbehandling og betaling
Spesialundervisning og tiltak etter annen lovgivning
Standpunktkarakter - regler for behandling av klage.

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet
Udir-5-2009: Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi
Presisering til Udir-4-2009: Rett til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v. - Presisering
Udir-4-2009: Rett til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v.
Udir-3-2009: Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss
Udir-2-2009: Retten til nødvendig rådgivning - Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7
Udir-1-2009: Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet

Statlige veiledninger
Manifest mot mobbing 2009-2010 - et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.
 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret:
§§ 1, 3 og nye §§ 7, 8, 9 og 10.

 
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjett

Regjeringens økonomiske tiltakspakke:
Rundskriv H-03/09: Kommunedelen av tiltakspakken

Offentlige anskaffelser

Høring: endringer i bestemmelsene om e-signatur og veiledende kunngjøring i regelverket om offentlige anskaffelser.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Rundskriv V-6B/2009: Tilskudd til istandsetting av kirkebygg - utvidet investeringsramme under rentekompensasjonsordningen for kirkebygg m.m.

Rundskriv I-04/09: Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - Regjerings økonomiske tiltakspakke

Forskrift om midler til bygdeutvikling.


 

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt