Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/09 prikk 22. april 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Besøk KF Infoseries kundesider

Der kan du kontakte oss på e-post, telefon og nettprat. Og der kan du finne forskjellige brukerveiledninger, ofte stilte spørsmål og lese våre nyhetsbrev.

Velkommen inn på KF Infoseries kundesider!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Ot.prp. nr. 54 (2008-2009) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.) Les proposisjonens hovedinnhold.

Tariff 2009
Forhandlingsstart for det sentrale lønnsoppgjøret i kommunal sektor var onsdag 15. april. Oppgjøret skal være ferdigforhandlet innen midnatt 30. april - natt til 1. mai. Følg utviklingen på KS sine hjemmesider: Tariff 2009

Rundskriv fra KS
B-05/09: Lokale forhandlinger kap 4 § 4.A.1 - organisatorisk behandling og behandling i ankeutvalg
B-06/09: Hovedtariffavtalen kapittel 4 iverksetting av sentrale lønnstillegg per 1.5.2009

Dommer og avgjørelser

Fra Arbeidsretten
ARD 31.03.2009: Avlønning av ledere etter SFS 2404 og ARD 23.02.2009: Lokale forhandlinger. Anvendelse på ledende stillinger.

Uttalelser fra Sivilombudsmannen
Sak 1038/2008:Tilsetting av kultursjef
Sak 2209/2007: Tilsetting ved kommunalt flyktningkontor - fortrinnsrett
Sak 1957/2007: Utlysning av stillinger i forbindelse med omorganisering
Sak 1361/2007: Tilsetting saksbehandler ved flyktningkontoret

 

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Ajourførte lovkommentarer

De tematiserte lovkommentarene er nå gjennomgått og ajourført per 30.03.2009. Ajourføring er gjort på bakgrunn av endringer i ekteskapsloven (medmorskap og adopsjon), barneloven (foreldreansvar, samværsrett mm), pasientrettighetsloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven (nye kommentarer til kapittel 5A - Omsorgssentre for mindreårige).

Reglene for fylkesnemnda ble vesentlig endret og flyttet fra sosialtjenesteloven til barnevernloven fra januar 2008. Kommentarene er revidert i tråd med dette. I februar 2009 ble det vedtatt enkelte endringer i disse reglene som følge av vedtak om barnesakkyndig kommisjon, men det er foreløpig usikkert når disse trer i kraft.
Høsten 2008 sendte BLD ut en høring om endringer i barnevernloven. Når det foreligger en odelstingsproposisjon vil kommentarene bli revidert i tråd med dette. Endringene dreier seg om ettervern, regulering av foreldre- og barnsentre, individuell plan, pliktig tilbakemelding til melder, utvidet adgang til å gi opplysninger, økt bruk av adopsjon som barneverntiltak, lovfestet plikt til evaluering av hjelpetiltak og strengere krav til omsorgsevne før tilbakeføring.

Det er forventet endringer som regulerer samhandlingen mellom barnevernet og barnehagene. Når disse trer i kraft, vil samlingen bli supplert med kommentarer også til barnehageloven.

Statlige veiledninger

Barnehagens digitale tilstand - Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Rapport fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Lovkommentarer etter tema:

Barns oppvekstforhold

Erstatning og straff

Familiemessige, personlige og økonomiske forhold

Helse- og sunnhetsforhold

Barnebortføring

Sosiale forhold

 

 

 

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Ot.prp. nr. 57 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner).

Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper).

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Endringer i kommunehelsetjenesteloven
§ 4a-4 (Meldingsplikt og godjenning) og
§ 4a-7 (Granskning).
Endringene handler om inspeksjonsordning for miljørettet helsevern.

Regelanvendelse

Rundskriv
I-3/2009 fra HOD: Opplegg for registrering av tall for personer med psykisk utviklingshemming i kommunene.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider
Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) - Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova. Proposisjonen foreslår blant annet endringer i bestemmelsene om:

 • lovfeste plikt til tidleg innsats i faga norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn
  organisering av elevane i grupper.
 • plikt til å utarbeide årleg rapport om tilstanden innanfor grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring
 • minoritetsspråklege elevar sin rett til utvida tid i vidaregåande opplæring
 • plikta til å kartleggje dugleiken minoritetsspråklege elevar har i norsk
 • plikta til foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring
 • rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringa
 • særskilt tilrettelagd for funksjonshemma
 • rett til refusjon for utgifter knytte til opplæring i helseinstitusjonar
 • skolepengar for særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett
 
   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Veileder til regelverket om offentlige anskaffelser er oppdatert med de siste endringer i regelverk samt KOFA-avgjørelser.

Konsultasjoner mellom staten og KS

Referat fra 1. møte 2009.
Materialet fra 1. møte 2009.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Regelverk
Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Den Norske Stats Husbank.
Forskriften erstatter tidligere forskrift av 19. desember 2008 nr. 1498.

Rundskriv
Digital fornying i kommunene. Utlysing av prosjekttilskudd 2009.


Gratis spørsmål- og svartjeneste om offentlige anskaffelser

Advokat Stein Ness svarer deg på dine spørsmål om regelverket for offentlige anskaffelser.

Ta kontakt via KF Økonomi.

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt