KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 7
September 2003

Ukens tips

Når du åpner et dokument vil kun det første kapittelet, eller den første paragrafen dersom det er en lov, vise seg i tekstvinduet. For å se hele dokumentet i tekstvinduet kan du klikke på dette ikonet

Du kan nå kommunisere direkte med Kommuneforlagets produktansvarlige via eDialog24, en kommunikasjonsløsning som kan minne om chat. Grønn figur indikerer at vi er tilgjengelig for direkte dialog - klikk på figuren for å starte dialogen. Er vi ikke tilgjengelig, så får du muligheten for å sende oss en e-post. Trykk F5 for å oppdatere status.


18.09.2003  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF KPS

Lover og forskrifter
Folketrygdloven § 23-2 (Arbeidsgiveravgift) er endret med virkning fra 1. sept. 2003 (nytt 5. ledd: «Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for introduksjonsstønad etter introduksjonsloven.»).

Forskrift til opplæringslova er endret med virkning fra 3. september:
§ 6-40 Organisering for lærlinger og lærekandidatar:
§ 11-12 Avvik frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen/kandidaten:
§ 11-13 Generelt om godskriving)

Annet veiledningsmateriale fra Kommunenes Sentralforbund
Fristilling - motesak eller et viktig verktøy for arbeidsgiver?
Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning
Prøvetid i kommunal sektor
Prøvetid i kommunal sektor – virkninger av å avtale prøvetid
Øverste leder av virksomheten kan avtale seg bort fra stillingsvernet

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF HMS

Lover og forskrifter
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten er endret ved lov 29. aug. 2003 nr. 87 (som følge av integrering av fylkeslegeembetene i fylkesmannsembetene.
Lov om vern mot smittsomme sykdommer er endret ved lov 29. aug. 2003 nr. 87 (som følge av integrering av fylkeslegeembetene i fylkesmannsembetene):
Folketrygdloven § 23-2 (Arbeidsgiveravgift) er endret med virkning fra 1. sept. 2003 (nytt 5. ledd: «Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for introduksjonsstønad etter introduksjonsloven.»).
Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (ny i KF HMS)

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer

Lover og forskrifter
Folketrygdloven § 23-2 (Arbeidsgiveravgift) er endret med virkning fra 1. sept. 2003 (nytt 5. ledd: «Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for introduksjonsstønad etter introduksjonsloven.»).

Forskrift til opplæringslova er endret med virkning fra 3. september:
§ 6-40 Organisering for lærlinger og lærekandidatar:
§ 11-12 Avvik frå opplæringsordninga for den enkelte lærlingen/kandidaten:
§ 11-13 Generelt om godskriving)

Rettspraksis
Midlertidig tilsetting ved omorganisering
Adgangen til midlertidig tilsetting ved omorganisering

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Nye dokumenter
KOU 2003:4: Velferd, virkelighet og visjoner - mot bærekraftige kommuner.
Dette er sammendraget av rapporten til Velferdsutvalget; om kommunens rolle som velferdsyter.

En ny mappe «Sentrale styringsdokumenter» ligger i innholdsvinduet. Mappen er en samling av dokumenter som ligger sortert under forskjellige departementer.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

I det siste har enkelte hatt problemer med å åpne PDF-filene som ligger under Skjemaer, maler og eksempler. Problemene kan være knyttet til de høye sikkerhetstiltak som mange har satt i verk på Internett Explorer nå som virusfaren er så høy. Det vil si at trygge applikasjoner som ligger i blant annet KF Infoserie kan bli sperret. Deres egen IT-ansvarlig kan endre på innstilingene, eller dere kan kontakte vårt kundesenter på:
support@kommuneforlaget.no

Eller ring 24 13 28 50, Vi hjelper dere gjerne!


KF Omsorg

Nye dokumenter
Etter ønske fra brukerne våre skal maler og eksempelsaker nå lages på nynorsk. Følg med i nyhetsbrevet for informasjon om når de nynorske malene er klare.

Se under Veiledning.


KF Økonomi

Nye dokumenter
Under mappen Offentlige anskaffelser ligger en lenke til KRDs nye Konkurranseportal. Portalen inneholder informasjon, lov- og regelverk og praktiske verktøy.

3. Konsultasjonsmøte 15.08.03 – materiale og referat

Endringer i regelverk
Forskrift om endring i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Endringene trer i kraft 1. januar 2004.

Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Endringene trer ikraft 1. januar 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Nye dokumenter
Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse ...sammen om psykisk helse...

Høringsbrev
Forskriftsregulering av obligatorisk kartlegging av elevers læringsmiljø

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her: ">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no