Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/09 prikk 19. mai 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Besøk KF Infoseries kundesider

Der kan du kontakte oss på e-post, telefon og nettprat. Og der kan du finne forskjellige brukerveiledninger, ofte stilte spørsmål og lese våre nyhetsbrev.

Velkommen inn på KF Infoseries kundesider!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Rundskriv fra KS
B-07/09: Tariffoppgjøret per 01.05.2009 - brudd.

Dommer og avgjørelser

Flere høyesterettsdommer er tatt inn i KF Personal. De finnes i mappen Dommer og avgjørelser - Høyesterett. Der er oppstillingen alfabetisk etter tittel. De er også lenket inn til temaene i Temamappen. Dommene omhandler arbeidsrettslige tema som f.eks arbeidsgivers styringsrett, midlertidig tilsetting, oppsigelse og avskjed, og vi håper de kan være til hjelp ved saksbehandling innen disse områdene. Mange av dommene er omtalt i boka "Endring og opphør av arbeidsforhold" . fra KS Advokatene 2008.

 

Nytt akkurat nå:

KF Lokal personalhåndbok er endelig kommet!

Mer informasjon

Bestilling av prøve.

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Odelstingsproposisjon nr. 69 (2008-2009) Om lov om endringer i barnevernloven.
Proposisjonen foreslår flere endringer i regelverket som styrker barnets behov for omsorg.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i valglovens §§ 7-1, 8-1, 9-2, 9-3, 9-9, 10-1, nye §§ 15-10, 15-11.

Endringer i kommunelovens § 35, overskriften til kapittel 6A og ny § 39b Lokale folkeavstemninger.

Ny plan- og bygningslov: Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) har ved endringslov 8. mai 2009 nr. 27, blitt tilføyd byggesaksdelen (kap. 16-18 og 20-33) . Byggesaksdelen innlemmes med plandelen 8. juni 2009, men trer ikke i kraft da. Plandelen trer i kraft 1. juli 2009.

Veiledninger

Prinsipiell tolkning fra Justisdepartementet:
Offentleglova §§12, 20 og 23.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:
Sak 2008/571 Innsyn i dokumenter om klimakvoteprosjekter - forhåndstilsagn om konfidensialitet.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Eksempelsaker og maler:
Det er foretatt en årlig juridisk kontrollgjennomgang av eksempelsakene og malene.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Odelstingsproposisjon nr. 69 (2008-2009) Om lov om endringer i barnevernloven.
Proposisjonen foreslår flere endringer i regelverket som styrker barnets behov for omsorg.

Høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven - Rett til fysisk aktivitet.

Regelanvendelse

Rundskriv:
I-5/2009: Forebygging av kjønnslemlestelse - tilbud om samtale og frivillige underlivsundersøkelser til jenter/kvinner med innvandringsbakgrunn.

Veiledninger fra Utdanningsdirektoratet:
Vitnemål for grunnskolen - retningningslinjer for 2009
Vitnemål for grunnskolen - føring av fravær
Vitnemål for grunnskolen, samisk som andrespråk - revidert eksempel
Vitnemål for grunnskolen, finsk som førstespråk - revidert eksempel
Vitnemål for grunnskolen - revidert eksempel

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:
Sak 2008/1581: Taushetsplikt - Skolen informerte medelever om en elevs utøving av vold mot en lærer og senere utvisning - spørsmål om brudd på taushetspliktbestemmelser.

 
   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Proposisjonen er et forslag til ny merverdiaviftslov som skal erstatte loven fra 1969. Finansdepartementet sier dette om innholdet i proposisjonen:

Forslaget innebærer i all hovedsak en teknisk revisjon av merverdiavgiftslovgivningen. Dette innebærer at loven er omarbeidet og modernisert blant annet mht lovlovstruktur og lovspråk, men innholdet i merverdiavgiftsreglene er ikke endret.

Statsbudsjett

Kommuneproposisjonen 2010.


På vei:

Håndboken Merverdiavgift og kommunene (skrevet av Ole-Jørgen Wilberg) blir oppdatert i løpet av mai 2009.

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt