Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/09 prikk 27. juni 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Besøk KF Infoseries kundesider

Der kan du kontakte oss på e-post, telefon og nettprat. Og der kan du finne forskjellige brukerveiledninger, ofte stilte spørsmål og lese våre nyhetsbrev.

Velkommen inn på KF Infoseries kundesider!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Avtaler
A-01/09: ASA 4303 - Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene.

A-02/09: ASA 4301 Avtale mellom KS/staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene på den ene siden og Den norske legeforening på den andre siden om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis.

Lover
Folktetrygdlovens § 12-9 om tidsbegrenset uførestønad er endret med virkning fra 05.06.09.

Lov- og forskriftsendringer fra 1. juli 2009
Folketrygdloven: Utvidelse av fedrekvoten. §§14-9, 14-12, 14-13 og 14-14 .

Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenens utgifter til fysioterapitjenensten, § 3.

Rundskriv fra KS
B-08/09: Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2009 - regulering 2. avtaleår - iverksetting og kommentarer fra KS.

Veiledninger fra KS

Rett til fri på søn, helge og høytidsdager ("røde" dager)

Forlik om forståelsen av HTA kap. 1 punkt 4.6

Tariff 2009: Meklingsløsningen vedr. pensjon.

Dommer og avgjørelser

Prinsipiell Høyesterettsdom om midlertidig ansettelse, bl.a om forståelsen av fire-årsregelen.

 

På vei:

KF Lokal personalhåndbok kommer snart på nynorsk.

Mer informasjon

Bestilling av prøve.

 

Nytt akkurat nå :

Et utvalg av vedtak fra Tvisteløsningsnemnda er tatt inn i KF Personal.

Disse finnes i mappen Dommer og avgørelser, og er sortert etter hva tvisten omhandler. Se f.eks:

Fortrinnsrett for deltidsansatte
(aml §14-3)
vedtak 21/09
Rett til utdannings-permisjon
(aml §12-11)
vedtak 34/08
Arbeidstids-
ordninger (redusert arb.tid, fritiak for nattarbeid §10-13)
vedtak 16/07
 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Barneombudsloven blir endret fra 1. juli. Se § 2.

Lovforabeider
Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Fagstoff

Statlig informasjon
St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen.

Fra Udir: Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Brann- og eksplosjonsvernloven er endret med virkning fra 19. juni 2009. Se §§ 1, 4, 19, ny 19a, 26, 28, ny 31a, 33 og 43.

El-tilsynsloven er endret med virkning fra 19. juni 2009. Se §§ 2, 5 og 12.

Folktetrygdlovens §12-9 om tidsbegrenset uførestønad er endret med virkning fra 05.06.09.

Lov- og forskriftsendringer fra 1. juli 2009
Folketrygdloven: Utvidelse av fedrekvoten. §§14-9, 14-12, 14-13 og 14-14 .

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Sivilombudsmannsloven endret med virkning fra 19. juni 2009. Se § 14.

Kommuneloven § 35 er endret med virkning fra 19. juni 2009.

Aksjeloven er endret med virkning fra 19. juni 2009. Endringene gjelder gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet i norsk rett

Forskrifter
Forvaltningsforskriften: §§ 8 og 45 er endret med virkning fra 29 mai 2009.

Valgforskriften er endret med virkning fra 20. mai 2009. Se: §§ 22, ny 24a, 27, 28, ny 39a og nye 42-45.

Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning ble vedtatt 9. juni 2009. Den trer i kraft 1. juli 2010.

Lovforarbeider
Ot.prp. nr. 100 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven. Proposisjonen endrer § 35. Ved en inkurie var 2. ledd i bestemmelsen falt ut ved endringslov til valgloven. Ved denne endringen, blir 2. ledd tatt inn igjen.

Lov- og forskriftsendringer fra 1. juli 2009
Endringer i kommuneloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner): §§ 1, 8, 14, 15, 16, 19, 30, 37, 48, 59 og 65.

Ny plan og bygningslov trer delvis i kraft:

  • Kapitler 1-14 og kapittel 19 trer i kraft 1. juli 2009.
  • Lovens tittel ble endret 8. mai 2009. Ny tittel - Lov om planlegging og byggesaksbehandling - trer i kraft 1. juli 2009.
  • §§ 1-9 og 19-2 ble endret 8. mai 2009. Disse trer i kraft 1. juli.
  • Plan- og bygningsloven fra 1985 oppheves fra 1. juli 2009 med unntak av §§ 6, 21 og 32.

Endringer i alkoholloven (opphevelse av forbudet mot privat innførsel av ­alkoholholdig drikk). Se §§ 1-4, 1-14, 2-1, ny 2-4, ny 2-5, ny 2-6 og 8-11.

Forskrift til alkoholloven endres i §§ 7-1, 8-1, 15-1, 15-2 og ny 15-5.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Helseregisterloven er endret med virkning fra 19. juni 2009. Se §§ ny 6a, ny 6b, 9 og 13.

Helsepersonelloven er endret med virkning fra 19. juni 2009. Se §§ 25 og 45.

Endringene i helseregister- og helsepersonelloven er et ledd i å fjerne hidre for effektiv og trygg kommunikasjon av helseopplysninger i helsetjenesten, samtidig som pasientens rett til konfidensialitet og vern om personlig integritet ivaretas.

Ny lov om Husbanken er vedtatt. Loven trer i kraft 1. januar 2010.
Loven endrer grunnlaget for Husbankens organisering, men Husbanken skal fremdeles gjennomføre statens boligpolitikk i samme grad som i dag.

Husbanken skal ikke lenger kunne pålegge kommunene oppgaver i forbindelse med saksbehandling av husbanksaker.

Lovforarbeider
Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Vedtak
Grunnbeløpet i folketrygden blir satt til kr 72 881 med virkning fra 1. mai 2009.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider
Høring om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven: Bortvisning av elever.

Regelanvendelse

Rundskriv
F-10/09: Informasjon om endringer i opplæringslovens formålsbestemmelse.

Fagstoff

Statlig informasjon
Fra Udir: Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Lov- og forskriftsendringer fra 1. juli 2009
Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot. Endrede grunnlagstall. Se vedlegget.

Ny forskrift om bustøtte som utvider tilgangen til bostøtte for vanskeligstilte, samtidig som det gis en sikkerhet for kommunen for at leietakere i kommunale boliger klarer å betale leien.

Lovforarbeider
Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Vedtak
Grunnbeløpet i folketrygden blir satt til kr 72 881 med virkning fra 1. mai 2009.


 

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Konsultasjoner staten/KS

Referat og materiale fra 2. Konsultasjonsmøte 29. april er lagt inn.

Merverdiavgift

Regelverk
Ot.prp nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

Høring - Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften).

Fortolkninger
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet: BFU 9/09: Spørsmålet om omfanget av uttaksplikten ved boligutvikling.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Ny lov om Husbanken vedtatt. Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Loven endrer grunnlaget for Husbankens organisering, men Husbanken skal fremdeles gjennomføre statens boligpolitikk i samme grad som i dag.

Husbanken skal ikke lenger kunne pålegge kommunene oppgaver i forbindelse med saksbehandling av husbanksaker. Det same gjelder retten til å pålegge kommunene å redusere eiendomsskatten på boliger med husbanklån.

Ny forskrift om bustøtte trer i kraft 1. juli 2009. Forskriften utvider tilgangen til bostøtte for vanskeligstilte, samtidig som det gis en sikkerhet for kommunen for at leietakere i kommunale boliger klarer å betale leien.

Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenens utgifter til fysioterapitjenensten, § 3 endres fra 1. juli 2009.

Regnskap

Aksjeloven er endret med virkning fra 19. juni 2009. Endringene gjelder gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet i norsk rett

Revisorloven endres med virkning fra 1. juli 2009. Endringene er en gjennomføring av revisjonsdirektivet som har som formål å øke tilliten til den finansielle rapportering hos revisjonspliktige. Dette skal skje gjennom å sikre kvaliteten på revisjonen og styrke tilsynet med revisorene i EØS-området, herunder å tilrettelegge for samarbeid med andre lands revisortilsynsmyndigheter.

Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning ble vedtatt 9. juni 2009. Den trer i kraft 1. juli 2010.

Innfordring

Endringer i skattebetalingsloven. Se §§ 1-1, 10-51, 11-4 nytt 5. ledd og 11-7 nytt 3. ledd.


 

Nytt akkurat nå:

Håndboken Merverdiavgift og kommunene,
skrevet av
Ole-Jørgen Wilberg,
er nettopp oppdatert.

 

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt