Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 7/09 21. august 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Besøk KF Infoseries kundesider

Der kan du kontakte oss på e-post, telefon og nettprat. Og der kan du finne forskjellige brukerveiledninger, ofte stilte spørsmål og lese våre nyhetsbrev.

Velkommen inn på KF Infoseries kundesider!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lover

Folketrygdloven: § 14-9 Utvidelse av fedrekvoten fra 6 til 10 uker, og samlet stønadsperiode for foreldrepenger utvides fra 44 til 46 uker med full lønn og fra 54 til 56 uker med 80% lønn. Ved adopsjon er tilsvarende stønadsperiode hhv 43 og 53 uker.
Det er også endringer i § 14-12, § 14-13 og § 14-14.

Helsepersonellovens § 25 og § 45 er endret.

Endringer i opplæringslova og forskrift til opplæringslova samt privatskolelova.
Endringene omfatter bl.a. rettigheter for minoritetsspråklige elever, plikt til foreldresamarbeid, rett og plikt til fysisk aktivitet og tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Forskrifter

Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenens utgifter til fysioterapitjenensten § 3.

Avtaler

Særavtalen for de konkurranseutsatte bedriftene (SGS 1701) har fått nytt kap 3 Lønns- og forhandlingsbestemmelser. Vedlegg 4 Retningslinjer for lokale forhandlinger er også endret.

Veiledninger

Veilederen Lærernes lønns- og arbeidsvilkår er grundig revidert, og gir en samlet framstilling av regelverket for undervisningspersonalet.

 

På vei:

KF Lokal personalhåndbok kommer snart på nynorsk.

Mer informasjon

Bestilling av prøve.

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Barneombudsloven § 2.

Barnevernloven § 1-3, § 2-1, § 2-3, § 4-5, § 4-21, § 6-7 og ny § 6-7a.
Endringene i barnevernloven skal bidra til at barnet opprettholder kontakt med begge foreldre ved samlivsbrudd.

Regelanvendelse

Rundskriv

Satser for kommunenes betaling i statlige barneverntiltak 2009.

Veiledninger

Q-1162 B: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Folketrygdlovens §§ 14-9, 14-12, 14-13 og 14-14 er endret.

Helseregisterlovens §§ 9, 13 , 25 er endret, samt nye 6a og 6b.

Veiledninger

Ny utgave av HMS-veileder. Veilederen består av en generell del som behandler tema som er aktuelle for alle kommunale virksomheter. Her finner du:

· Mål og ansvar for HMS-arbeidet
· Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
· Fysisk arbeidsmiljø
· IA og annen tilrettelegging
· Brannvern
· Ytre miljø
· Dokumentasjon (rutiner, skjema)


Deretter følger kapitler med lenker til regelverk og veiledende materiale, knyttet til ulike arbeidssteder:

· Arbeid i andres hjem
· Barnehage
· Brann- og feiing
· Bygg, anlegg, teknisk drift
· Helsetjenester
· Institusjonsbasert omsorg
· Kjøkken
· Kontor
· Kulturtjenester
· Renhold
· Skole
· Sosialtjeneste og barnevern
· Vann, avløp, renovasjon (VAR)

Nytt akkurat nå :

HMS-veileder i revidert og oppdatert utgave!

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover
Endringer i kommuneloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner): §§ 1, 8, 14, 15, 16, 19, 30, 37, 48, 59 og 65.

Ny plan og bygningslov er delvis i kraft:

 • Kapitler 1-14 og kapittel 19 er i kraft fra 1. juli 2009.
 • Lovens tittel ble endret 8. mai 2009. Ny tittel - Lov om planlegging og byggesaksbehandling - er i kraft fra 1. juli 2009.
 • §§ 1-9 og 19-2 ble endret 8. mai 2009. Disse er i kraft fra 1. juli.
 • Plan- og bygningsloven fra 1985 er delvis opphevd: Kapittel I-VIIa er opphevd med unntak av §§ 6, 21 og 32.

Endringer i alkoholloven (opphevelse av forbudet mot privat innførsel av ­alkoholholdig drikk). Se §§ 1-4, 1-14, 2-1, ny 2-4, ny 2-5, ny 2-6 og 8-11.

Forskrifter

Forskrift til alkoholloven er endret i §§ 7-1, 8-1, 15-1, 15-2 og ny 15-5.

Veiledninger

Rundskriv T-02/09: Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Vedtak om grunnbeløpet i folketrygden.Grunnbeløpet blir satt til kr 72 881 med virkning fra 1. mai 2009.

Ny forskrift av 25. 06.2009 nr. 949 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fagstoff

Stortingsmeldinger

Utdrag av Samhandlingsreformen - St.meld. nr. 47 (2008-2009)


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringslova og forskrift til opplæringslova, samt privatskolelova og forskrift til privatskolelova. Endringene gjelder:

 • Skolens plikt til tidlig innsats i norsk, samisk og matematikk
 • Reglene om organisering av elevene i grupper – sosial tilhørighet
 • Plikt til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innen for grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen
 • Retten minoritetsspråklige elever har til utvidet tid i videregående opplæring
 • Plikten til å kartlegge ferdigheten minoritetsspråklige elever har i norsk
 • Plikten til foreldresamarbeid
 • Rett og plikt til fysisk aktivitet
 • Særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
 • Rett til refusjon for utgifter som er knyttet til opplæring i helseinstitusjone

Se:
Opplæringslova §§ 1-3, 2-3, 2-8, 3-1, 3-4, 3-12, 4A-2, 4A-6, 4A-12, 8-2, 13-3a, og 13-3b.

Opplæringsforskriften §§ 1-1, ny 1-1a, 1-11, 1-13, kapittel 3 og 4, §§ 5-1, 6-26 og 23-1.

Privatskolelova §§ 2-3, 2-4, 3-5, 5-2, 6-1 og 6-2.

Privatskoleforskriften §§ 11-1, nytt kapittel 2A, kapittel 3 og 4, §§ 5-1 og 5-13.

Regelanvendelse

Rundskriv

F-12/09: Informasjon om endringer i opplæringslova og privatskolelova.

 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot. Endrede grunnlagstall. Se vedlegget.

Ny forskrift om bustøtte som utvider tilgangen til bostøtte for vanskeligstilte, samtidig som det gis en sikkerhet for kommunen for at leietakere i kommunale boliger klarer å betale leien.

Vedtak om grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet blir satt til kr 72 881 med virkning fra 1. mai 2009.

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir satt til 8,25 % p.a.

Saksbehandling

Rundskriv Q-8/09 fra BLD: Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2009 (Q-8/09)


 

Veileder i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

er oppdatert med de nyeste livsoppholdsatsene.

Se f.eks kapittel 4.2 Utgifter - vurdering og tiltak.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Budsjett

Rundskriv H-9/09 fra KRD: Kommuneproposisjonen 2010 og revidert nasjonalbudsjett 2009 (H-09/09)

Regnskap

Revisorloven er endret med virkning fra 1. juli 2009. Endringene er en gjennomføring av revisjonsdirektivet som har som formål å øke tilliten til den finansielle rapportering hos revisjonspliktige. Dette skal skje gjennom å sikre kvaliteten på revisjonen og styrke tilsynet med revisorene i EØS-området, herunder å tilrettelegge for samarbeid med andre lands revisortilsynsmyndigheter.

Innfordring

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir satt til 8,25 % p.a.

Tilskuddsordninger

Fra Difi: Andre utlysning - Digital fornying i kommunene. Søknadsfrist 1. september 2009.


 

Nytt akkurat nå:

Håndboken Merverdiavgift og kommunene,
skrevet av
Ole-Jørgen Wilberg,
er nettopp oppdatert.

Nytt i denne versjonen er
bl. a. kapittel 8 om justeringsreglene

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt