Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/09 15. september 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

KF Infoserie består av følgende fagområder:

 

KF Infoseries kundesider finner du brukerveiledninger, svar på ofte stilte spørsmål og alle nyhetsbrev. Vi har også laget et opplegg for internt kurs i KF Infoserie i egen kommune.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Forskrifter

Ny Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves nåværende forskrift om verne- og helsepersonale.

Rundskriv

B-09/09 fra KS: Rett til fysisk aktivitet - et tiltak for elever på 5.-7.årstrinn.

Veiledninger

Veileder om hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen: Sak 2007/1675 om Tilsetting i undervisningsstilling - saksbehandling og betydningen av lovbestemte kvalifikasjonskrav.

Fra Høyesterett: Dom HR-2009/1129A om usaklig oppsigelse: En arbeidstaker som var dømt for seksuallovbrudd ble oppsagt i hht aml·§ 15-7. Oppsigelsen ble dømt ugyldig.

 

 

 
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Kommende regelverk

Ny Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste.
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Samtidig oppheves nåværende forskrift om verne- og helsepersonale.

Ny forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).
Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Nytt akkurat nå:

Ny utgave av HMS-veilederen.

Veilederen består av en generell del som behandler tema som er aktuelle for alle kommunale virksomheter.

Deretter følger kapitler med lenker til regelverk og veiledende materiale, knyttet til ulike arbeidssteder.

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrifter

Endring i forskrift til forvaltningsloven. Se § 8, c og d.

Ny Forskrift om samvirke mellom bestemmelsen i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 og bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71.

Veiledninger

Fortolkning fra JD: Offentleglova §§ 3, 4, 13 og 14.

 

Nytt akkurat nå:

Temaveiledningen om Offentlighetsprinsippet i forvaltningen er nylig revidert .

Teksten er skrevet av Arne Haga.

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover

Endringer i pasientrettighetsloven: Overskriften til kapittel 8 , §§ 8-1, 8-2 første ledd, 8-3, 8-4, 8-5 (overskriften), 8-6, 8-7 og 8-8.

Endring i psykisk helsevernloven § 4-5 tredje ledd.

Forskrifter

Endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege - Kapittel II - Konsultasjon, kolonne 2 til takst 3c samt Konsultasjon - merknad B3.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Statlige veiledninger

Fra Utdanningsdirektoratet: Veileder om reklame i skolen - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven § 9-6 og privatskoleloven § 7-1a.

 
   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover

Endringer i husleieloven. Se: §§ 2-13, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-8, 4-5, 5-3, 7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 7-7, 9-2, 11-1, 11-2, 12-2, 12-5.

Endringene er en oppfølging av de boligpolitiske målsettingene til Regjeringen. De nye reglene stadfester blant annet strengere krav til utleier gjennom husleieavtalen. Det er også gitt utleier mulighet til å avtale godtgjøring for faktisk forbruk av vann og kloakk.


   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Kommende regelverk

Ny Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) er lagt inn. Loven er ikke i kraft.
Se også:
Ot.prp nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften).

Innfordring

Lover

Endringer i husleieloven. Se: §§ 2-13, 3-1, 3-3, 3-4, 3-5, 3-8, 4-5, 5-3, 7-1, 7-3, 7-4, 7-5, 7-7, 9-2, 11-1, 11-2, 12-2, 12-5.

Endringene er en oppfølging av de boligpolitiske målsettingene til Regjeringen. De nye reglene stadfester blant annet strengere krav til utleier gjennom husleieavtalen. Det er også gitt utleier mulighet til å avtale godtgjøring for faktisk forbruk av vann og kloakk.


 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt