Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/09 15. oktober 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

KF Infoserie består av følgende fagområder:

 

KF Infoseries kundesider finner du brukerveiledninger, svar på ofte stilte spørsmål og alle nyhetsbrev. Vi har også laget et opplegg for internt kurs i KF Infoserie i egen kommune.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Forskrifter

Endringer i opplæringsforskriften §19-6 (tilbakevirkende ikrafttredelse 25.08.2009) og §10-2 annet ledd (ikrafttredelse 31. 08. 2009).

Rundskriv

B-10/09: Strategikonferansene 2010 - debattgrunnlag.

Veiledninger

Debatthefte 2010. Kommunesektoren ser muligheter!

Faktaark fra KS: Lønn i kommuneforvaltningen.

Dommer og avgjørelser

Sak 2009/352 om manglende utlysning av rådmannsstilling.

 

KF Lokal personalhåndbok
- Kommunenes egen personalhåndbok

Nå også på nynorsk!

Spør oss på:

24 13 28 75 eller
e-post

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover

Barnevernloven om barnesakkyndig kommisjon, endres 1. januar 2010, med unntak av
§ 7-23 første ledd første punktum, § 4-9 første og annet ledd og § 4-25 annet ledd, som trer i kraft straks.

Forskrifter

I forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er følgende endret (i kraft 5. oktober 2009): § 2-3 annet ledd, siste strekpunkt. Kapittel III er opphevet.
Tidligere kapittel IV er blitt kapittel III. Tidligere §§ 4-1 og 4-2 er blitt nye §§ 3-1 og 3-2.

På vei:

En grundig revisjon gjøres nå på lovkommentarene i KF Førskolebarn.

Lovkommentarene skrives av høyskolelektor Marianne Tellefsen.

Følg med i KF Førskolebarn!

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrifter

Endring i forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste. § 2-3 annet ledd endres, og kapittel III oppheves.

Husk:

Veileder til HMS-arbeidet

En oversikt i regelverket og en veileder til de viktigste områdene - for deg med lederansvar i kommunen.
Se: HMS - generell del

   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Veileder fra Miljøverndepartementet: Planlegging etter Plan- og bygningsloven.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Veiledninger

Personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner - Veileder fra Helsedirektoratet, 20.08.2009.

IKT-bruk i kommunene - Faktaark fra KS, 30.09.2009.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrifter

I forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er følgende endret (i kraft 5. oktober 2009): § 2-3 annet ledd, siste strekpunkt. Kapittel III er opphevet.
Tidligere kapittel IV er blitt kapittel III. Tidligere §§ 4-1 og 4-2 er blitt nye §§ 3-1 og 3-2.

Endringer i opplæringsforskriften, § 10-2 annet ledd, og § 19-6 - ny deloverskrift og ny forskriftstittel.

Regelanvendelse

Informasjon fra KS: Bortvisning av elever.

Fagstoff

Brev fra Utdanningsdirektoratet om årets innsamling av GSI, datert 31.08.09.

På vei:

Endringer som trer i kraft 1. januar 2010:

Opplæringslova, § 6-1 femte ledd siste punktum oppheves, i tråd med ny voksenopplæringslov.

Privatskolelova, § 4A-4 annet ledd endres, i tråd med ny voksenopplæringslov.

Opplæringslova § 13-3d, vedtatt til gjennomføringen av forvaltningsreformen.

Endringer som trer i kraft 1. august 2011

Opplæringslova ny § 3-4a. Tilpassa opplæring og tidleg innsats.

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regnskap

Mva og momskompensasjon

Fortolkninger fra Skatteetaten:
Vakt/-utrykningskjøretøyer - Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift - fellesanskaffelser.

God kommunal regnskapsskikk

Fra GKRS: Revidert høring om avgrensingen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Se også oversendelsesbrevet.

Referat fra KOSTRA arbeidsgruppe 31.08.2009.

Konsultasjoner

Referat og materiale fra 3. konsultasjonsmøte.


På vei:

Statsbudsjettet og tilhørende dokumenter.

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt