Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/09 15. november 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

KF Infoserie består av følgende fagområder:

 

KF Infoseries kundesider finner du brukerveiledninger, svar på ofte stilte spørsmål og alle nyhetsbrev. Vi har også laget et opplegg for internt kurs i KF Infoserie i egen kommune.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Forskrifter

§ 1 Avkorting av pensjon mot pensjonsgivende inntekt i forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).
Endringen er midlertidig og gjelder fra 1. oktober 2009 til 1. juli 2010.

§ 10-2 i forskrift om arbeidsmarkedstiltak er endret.

Rundskriv

B-12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

B-11/2009: Tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene ved samtidig inntekt og pensjon i forbindelse med utbrudd av influensa A.

Veiledninger

Trusler og vold på arbeidsplassen. Veileder og arbeidsbok fra KS.

Dommer og avgjørelser

Driftstilskudd til fysioterapeut. Høyesterettsdom 2009-2022A.

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Lagmannsrettsdom 2009-42790.

Møteoffentlighet ved tilsetting av rådmann. Sak 2009/543 fra Sivilombudsmannen.

 

KF Lokal personalhåndbok

- Kommunenes egen personalhåndbok

Nå også på nynorsk!

Spør oss på:

24 13 28 50 eller
e-post

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Lovkommetarer. Det er gjort en grundig juridisk og språklig revisjon av lovkommentarene:

Lovkommentarene er skrevet av jurist og høgskolelektor Marianne Tellefsen.

Eksempler og maler

Medisinering i skolen: Legemiddelhåndtering i skoler, SFO og barnehager

Maler til legemiddelhåndtering:
Prosesskjema,
Avtale om overføring av medisinering til fast ansatt personale
Avtale med virksomheten/personalet
Legemiddelkort
Utlevering av legemidler
Instruks for akuttmedisinering

Overgang fra barnehage til skole

Maler til prosessen rundt overgang fra barnehage til skole:
Overføring av opplysninger ved overgang fra barnehage til skole
Samtykkeerklæring for overføring av informasjon
Skjema for informasjon fra foreldre og barnehage
m.fl.

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak med tilhørende maler:

Legemiddelhåndtering i skole, SFO og barnehage.

 

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak med tilhørende maler:

Overgang fra barnehage til skole

 

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om sikkerhet ved leketøy er endret. Endringene gjelder sikkerhet rundt magnetleketøy og er en tilpasning til EØS-vedtak 2008/329/EF.
Se § 4 og § 16. § 10-2 i forskrift om arbeidsmarkedstiltak er endret.

Veiledninger

Trusler og vold på arbeidsplassen. Veileder og arbeidsbok fra KS.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Forvaltningsloven §13 b - oversendelse av taushetsbelagte opplysninger til forsikringsselskap. Fortolkning fra Justisdepartementet.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:

Sak 2009/543: Møteoffentlighet ved tilsetting av Rådmann.

Sak 2008/2591: Journalføring av tekstmeldinger (SMS-er)

Sak 2008/2356: Saksbehandlingstiden i innsynssaker

Sak 2008/339: Avtaler om leige av båtplassar - enkeltvedtaksomgrepet.

 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Rundskriv
Udir-08-2009: Kunnskapsløftet - om fag- og timeopplæring for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Rundskrivet erstatter rundskriv F-12-08.

Fortolkninger
Gudstjenester i skoletiden. Brev fra Udir.

Eksempler og maler

Eksempelsak:
Medisinering i skolen: Legemiddelhåndtering i skoler, SFO og barnehager

Maler til legemiddelhåndtering:
Prosesskjema,
Avtale om overføring av medisinering til fast ansatt personale
Avtale med virksomheten/personalet
Legemiddelkort
Utlevering av legemidler
Instruks for akuttmedisinering

Eksempelsak:
Overgang fra barnehage til skole

Maler til prosessen rundt overgang fra barnehage til skole:
Overføring av opplysninger ved overgang fra barnehage til skole
Samtykkeerklæring for overføring av informasjon
Skjema for informasjon fra foreldre og barnehage
m.fl.

Fagstoff

Hvordan skal vi organisere den spesialpedagogiske kompetansen?. Høringsuttalelse fra KS til NOU 2009: 18 Rett til læring.

Sammen om fysisk aktivitet - Sammendrag av evalueringen av Handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009) fra Udir.

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak med tilhørende maler:

Legemiddelhåndtering i skole, SFO og barnehage.

 

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak med tilhørende maler:

Overgang fra barnehage til skole .

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjettet

Prop. 1 S: Statsbudsjettet.

H-2238: Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010. Grønt hefte.

Sammendrag Statsbudsjettet - Nasjonalbudsjett 2010. Sammendraget lages av KS.

Utfordringer i kø: Kommunene og norsk økonomi 2/2009 fra KS.

Tilskuddsordninger for kommunene 2010

Med bakgrunn i statsbudsjettet og i KS' sammendarg av statsbudsjettet, lages det en årlig, tematisk oversikt over tilskuddsordninger som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Oversikten blir fortløpende oppdatert med rundskriv om søknadsfrister og -kriterier.

Se tilskuddsordningene her:

 1. Barne- og familietiltak
 2. Barnehagetilskudd
 3. Bolig og utbygging
 4. Digital fornying
 5. Helse og omsorg
 6. Integrering
 7. Kompensasjon for merverdiavgift
 8. Landbruk
 9. Miljøvern
 10. Regioner og næring
 11. Samferdsel
 12. Skoler og opplæring
 13. Sosiale tiltak
T-1/2009 Tilskotsordningar for 2010. Rundskriv fra Miljøverndepartementet.

Merverdiavgift

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) trer i kraft 1. januar 2010.

Foreldelse av krav på fradrag for inngående merverdiavgift. Høyesterettsdom av 29. oktober 2009.


På vei

Oppdatering av håndboka

Merverdiavgift og kommunene.

(advokat
Ole-Jørgen Wilberg)

Boka blir oppdatert i henhold til nytt regelverk som trer i kraft 1. januar 2010.

 

På vei

Oppdatering av håndboka

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

(advokat Stein Ness)

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt