Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/09 15. desember 2009 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Velkommen til ny versjon i januar 2010!

Den nye versjonen er utviklet for å gjøre KF Infoserie enklere, mer intuitiv og mer personlig.

Merk at i det du logger deg på, åpnes et oppsett til personlige innstillinger. Bruk disse få minuttene oppsettet tar, og du vil få en forside som passer for deg.

Velkommen inn i januar!

Vi i Kommuneforlaget ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lover og forskrifter

Endringer i arbeidsmiljøloven. Det er gjort en rekke endringer og presiseringer. Blant interesse for kommunene er nye plikter for arbeidsgiver ved avslutning ved avslutning av arbeidsforhold og ved nådd aldersgrense. Se:
§ 3-3
§ 4-1
§ 6-5
§ 7-4
§ 10-2
§ 10-4
§ 10-12
§ 12-15
§ 14-9
§ 14-12
§ 14-15
§ 15-1
§ 15-7 (fjerde ledd oppheves)
§ 15-11
§ 15-13a (ny)
§ 16-3
§ 17-1
§17-4
§ 18-6.
Se artikkel fra KS om endringene.

Folketrygdloven endres av flere endringslover som omhandler regler om ny alderspensjon, tilpasninger som følge av pensjonsreformen, innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre, og oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer.

Kommuneloven: §§ 36, 37, 38. Nytt kapittel 12a, §80a. Endringene gjelder kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner.

Ny forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Endringer i opplæringsforskriften § 19-7 og ny § 19-8 om refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylkeopplæring.

Lovforslag

PROP 64 L Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver)

Avtaleverket

Avtalen mellom Den norske veterinærforening og KS ( ASA 4510) er revidert pr. 1.1.2010

SFS 2213 Undervisningspersonalet forlenges til 31.12.2011.

Arbeidstidsavtalen for lærerne forlenges frem til 2012.

Rundskriv

A-4/2009: Forslag til ny hovedavtale fra 1.1.2010-31.12.2013

Veiledninger

Kommunenes personalhåndbok 2010 (KS) er nå på plass i mappen KS Personalhåndbok. Det er vesentlige endringer i både struktur og innhold.

Dommer og avgjørelser

Uttalelse fra Sivilombudsmannen: Spørsmål om taushetsplikt - opplysninger om klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (Sak 2009/956).

 

KF Lokal personalhåndbok

- Kommunenes egen personalhåndbok

Blir forbedret og revidert i løpet av januar 2010.

 

 

KS Personalhåndbok

er kommet i ny og forbedret utgave.

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i barnevernloven. Endringene er gjort for å styrke lovens overordnede prinsipp om å verne om barnets beste. Se:
§ 2-3 fjerde ledd bokstav c
§ 2-3 syvende ledd
ny § 3-2a
§ 4-4 annet ledd første punktum
§ 4-4 femte ledd første punktum
§ 5-7
ny § 5-9a
§ 5-10
§ 6-1 fjerde ledd
§ 6-2
§ 6-7 første ledd første punktum, annet ledd annet punktum
§ 6-7 tredje ledd første punktum
§ 6-10 annet ledd
§ 9-4 første ledd og
§ 9-5 første ledd.

Endringer i tvisteloven. Se ny § 4-8 og endring i § 19-16.

Ny lov om sosiale tjenester i NAV. Loven samler alle tjenester som forvaltes av NAV-kontorene og pålegger samtidig kommunene plikt til internkontroll og tilsyn med tjenestene.
Samtidig oppheves § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i Sosialtjenesteloven.

 

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Ny lov om fylkeskommuners oppgaver i helsearbeidet (folkehelseloven).

Endringer i arbeidsmiljøloven. Det er gjort en rekke endringer og presiseringer. Blant interesse for kommunene er nye plikter for arbeidsgiver ved avslutning ved avslutning av arbeidsforhold og ved nådd aldersgrense. Se:
§ 3-3
§ 4-1
§ 6-5
§ 7-4
§ 10-2
§ 10-4
§ 10-12
§ 12-15
§ 14-9
§ 14-12
§ 14-15
§ 15-1
§ 15-7 (fjerde ledd oppheves)
§ 15-11
§ 15-13a (ny)
§ 16-3
§ 17-1
§17-4
§ 18-6.
Se artikkel fra KS om endringene.

Sivilforsvarsloven (lov om sivilforsvaret) endrer tittel til Lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. Samtidig endres §§ 15 og 62. Nye paragrafer trer i kraft: §§ 15a, 15b, 15c, 15d

Folketrygdloven endres av flere endringslover som omhandler regler om ny alderspensjon, tilpasninger som følge av pensjonsreformen, innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre, og oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer.

Kommuneloven: §§ 36, 37, 38. Nytt kapittel 12 A, § 80 a. Endringene gjelder kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner.

Helseregisterloven §§ 6c (ny), 9, 12, 15, 22 endres som følge av innføring av automatisk frikortordning med etablering av nødvendige registre.

Ny byggherreforskrift. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv . Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Veiledninger

321=sammen om et bedre arbeidsmiljø - sykehjem Samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, partene i arbeidslivet og NAV.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i kommuneloven §§ 36, 37, 38, nytt kapittel 12 A og § 80 a. Endringene gjelder kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner.

Endringer i kommuneloven §§ 1, 8, 14, 15, 16, 19, 30, 37, 48, 59 og 65. Endringene skal sikre fortsatt tillittsskapende forvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Det er lagt vekt på å legge til rette for etisk forsvarlig praksis kommunal virksomhet.

Sivilforsvarsloven (lov om sivilforsvaret) endrer tittel til Lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. Samtidig endres §§ 15 og 62. Nye paragrafer trer i kraft: §§ 15a, 15b, 15c, 15d.

Ny byggherreforskrift.

Endring i forskrift om omsetning av alkohol. Se ny § 1-2.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om vederlag i institusjon § 3 (Vederlagets størrelse ved langtidsopphold) og § 4 (Vederlagets størrelse ved korttidsopphold).

Endring i forskrift til lov om sosiale tjenester, § 8-4 - Samlet inntektsgradert inntektstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

Spesialisthelsetjenesteloven - ny § 3-7 Om barneansvarlig personell.

Helsepersonelloven - ny §10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige som pårørende, og nytt tredje ledd i § 25.

Ny lov om sosiale tjenester i NAV. Loven samler alle tjenester som forvaltes av NAV-kontorene og pålegger samtidig kommunene plikt til internkontroll og tilsyn med tjenestene.
Samtidig oppheves § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i Sosialtjenesteloven.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny lov om voksenopplæring ( Voksenopplæringsloven).

Endringer i barnevernloven. Endringene er gjort for å styrke lovens overordnede prinsipp om å verne om barnets beste. Se:
§ 2-3 fjerde ledd bokstav c
§ 2-3 syvende ledd
ny § 3-2a
§ 4-4 annet ledd første punktum
§ 4-4 femte ledd første punktum
§ 5-7
ny § 5-9a
§ 5-10
§ 6-1 fjerde ledd
§ 6-2
§ 6-7 første ledd første punktum, annet ledd annet punktum
§ 6-7 tredje ledd første punktum
§ 6-10 annet ledd
§ 9-4 første ledd og
§ 9-5 første ledd.

Ny § 19-8 Satsar for refusjon i opplæringsforskriften. Bestemmelsen gir satsar for refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylke.

Endringer i privatskolelova. Se § 6-1 Statstilskot, femte ledd siste punktum, § 1-2 Verkeområdet, ny § 8-2 Føresegn om oppheving, kapittel 6A og § 6-1 siste ledd, siste punktum slutter å gjelde 1. juli 2010.

Opplæringslovaer endret gjennom flere endringslover. Se § 4A-4 annet ledd, § 2-12 og ny § 13-3c Plikt for fylkeskommunen til å sørge for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Endringer i helsepersonelloven. Se ny § 10a - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige som pårørende, og nytt tredje ledd i § 25.

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak:

Fritak fra aktiviteter i opplæringen - RLE.

 

 

   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Inkassosatsen settes til 600 kroner. Se inkassoforskriften §1.

Forsinkelsesrenten er satt til 8,75 % p.a. Se ny forskrift om renter ved forsinket betaling.

Ny lov om sosiale tjenester i NAV. Loven samler alle tjenester som forvaltes av NAV-kontorene og pålegger samtidig kommunene plikt til internkontroll og tilsyn med tjenestene. Kommunale tjenester som samles i den nye loven er:

 • økonomisk stønad
 • kvalifiseringsprogrammet
 • midlertidig boligtilbud
 • individuell plan
 • opplysning, rådgivning og veiledning

Samtidig oppheves § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i sosialtjenesteloven.


   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Regelverk

Ny lov om merverdiavgift

Ny forskrift til merverdiavgiftsloven

Stortingets vedtak om merverdiavgift for 2010.

Tilskuddsordninger

Regelverk

Ny lov om Husbanken. Loven viderefører Husbankens oppgaver som forvalter av Statens boligpolitikk. Av interesse for kommunene, er bestemmelser om at Husbanken ikke lenger kan pålegge kommunene oppgaver i forbindelse med husbanksaker og kan heller ikke pålegge kommunene å redusere eiendomsskatten på boliger med husbanklån.

Endring i forskrift om midler til bygdeutvikling. Se § 3, punkt 3 b.

Regnskap

KOSTRA

Nye og endrede arter og funksjoner i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.

Følgende arter er nye eller endret:

 • Art 380 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Art 480 Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Ny art 509 Tap finansielle omløpsmidler
 • Art 780 Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Art 880 Overføring fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Ny art 909 Gevinst finansielle omløpsmidler.

Følgende funksjoner er endret eller opphører:

 • Funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
 • Funksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
 • Funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende
 • Funksjon 290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
 • Funksjon 465 Interfylkeskommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
 • Funksjon 538 og 539 opphører.

Innfordring

Regelverk

Forsinkelsesrenten er satt til 8,75 % p.a. Se ny forskrift om renter ved forsinket betaling.

Inkassosatsen settes til 600 kroner. Se inkassoforskriften § 1.

Det er gjort mindre endringer i skattebetalingsloven, § 4-7 § 16-41 og § 19-2 .

Stortingets skattevedtak for 2010.


Nytt akkurat nå:

Oppdatert håndbok

Merverdiavgift og kommunene.

(advokat
Ole-Jørgen Wilberg)

Boka er oppdatert i henhold til nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2010.

 

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt