Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/10 18. januar 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Lanseringsturne med ny versjon!

- enkel, personlig, intuitiv -

Kommuneforlaget reiser landet rundt for å gi dere et gratis kurs i den nye versjonen. Dere kan fremdeles melde dere på:

19. januar 13.00-16.00 Skei hotell, Jølster KS Sogn og Fjordane
20. januar 11.30-15.00 Sas Blu, Bodø KS Nordland
21. januar 10.15-13.30 Rick’s Stuene, Bergen KS Hordaland
26. januar 10.15-13.30 Quality Hotel & Resort, Hafjell KS Hedmark og Oppland
02. februar 10.00-13.00 Scandic hotell, Tromsø KS Troms
08. februar 10.00-13.00 Rica hotell, Alta KS Finnmark
10. februar 10.15-13.30 Quality Airport hotell, Sola KS Rogaland
16. februar 11.00-15.00 Rica Hell hotell, Stjørdal KS Nord- og Sør-Trøndelag

Merk at i det du logger deg på, åpnes et oppsett til personlige innstillinger. Bruk disse få minuttene oppsettet tar, og du vil få en forside som passer for deg.

Den nye versjonen krever Internett Explorer versjon 7.0 eller nyere. Dersom du har en eldre versjon, kan du fortsatt bruke eksisterende versjon av KF Infoserie.

Velkommen inn i januar!


Brukerkonferansen 2010

Årets brukerkonferanse arrangeres på Radisson Blu Hotel på Holbergsplass i Oslo (tidligere SAS-hotellet), den 22. og 23. mars 2010.

I programmet vil du finne tid til erfaringsutveksling gjennom dialog og gjennom gruppearbeid. Fra våre foredragsholdere vil du som KF infoseriebruker få nyttige tips på effektiv bruk og faglig påfyll.

Se www.kommuneforlaget .no for nærmere informasjon og påmelding. Programmet sendes ut i neste nyhetsbrev.

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lover og forskrifter
Endringer i arbeidsmiljøloven. Det er gjort en rekke endringer og presiseringer. Blant interesse for kommunene er nye plikter for arbeidsgiver ved avslutning av arbeidsforhold og ved nådd aldersgrense. Se:
§ 3-3
§ 4-1
§ 6-5
§ 7-4
§ 10-2, § 10-4, § 10-12
§ 12-15
§ 14-9, § 14-12, § 14-15
§ 15-1, § 15-7 (fjerde ledd oppheves), § 15-11, § 15-13a (ny)
§ 16-3
§ 17-1, § 17-4
§ 18-6.
Se artikkel fra KS om endringene.

Folketrygdloven endres av flere endringslover som omhandler regler om ny alderspensjon, tilpasninger som følge av pensjonsreformen, innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre, og oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer.

Kommuneloven: §§ 36, 37, 38. Nytt kapittel 12a med § 80a. Endringene gjelder kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner.

Ny forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om alderspensjon i folketrygden.

Endringer i opplæringsforskriften § 19-7 og ny § 19-8 om refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylkeopplæring.

Endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak §10-2.

Endring i forskrift til opplæringslova i kapitteloverskrift og §16-1.

Lovforslag
Prop 64 L Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver).

Avtaleverket
ASA 4510: Avtalen mellom Den norske veterinærforening og KS er revidert pr. 1.1.2010

SFS 2213: Avtalen med undervisningspersonalet forlenges til 31.12.2011.

Rundskriv
B-1/2010: Arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet - SFS 2213.

A-4/2009: Forslag til ny hovedavtale fra 1.1.2010-31.12.2013.

Veiledninger
KS personalhåndbok 2010 er nå på plass i mappen KS Personalhåndbok. Det er vesentlige endringer i både struktur og innhold.

Dommer og avgjørelser
Sak 2009/956 fra Sivilombudsmannen: Spørsmål om taushetsplikt - opplysninger om klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

På vei:

KF Lokal personalhåndbok

- Kommunenes egen personalhåndbok

Blir forbedret og revidert i løpet av januar 2010.

 

 

Nytt akkurat nå:

KS Personalhåndbok

er kommet i ny og forbedret utgave. Blant annet er det gjort et stort arbeid med strukturinndeling og revisjon av teksten.

Se i boka:
KS Personalhåndbok 2010.

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i barnevernsloven. Endringene er gjort for å styrke lovens overordnede prinsipp om å verne om barnets beste. Se:
§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og syvende ledd
ny § 3-2a
§ 4-4 annet ledd første punktum og femte ledd første punktum
§ 5-7, ny § 5-9a, § 5-10
§ 6-1 fjerde ledd, § 6-2, § 6-7 første ledd første punktum, annet ledd annet punktum og tredje ledd første punktum, § 6-10 annet ledd
§ 9-4 første ledd og § 9-5 første ledd.

Ny lov om sosiale tjenester i NAV. Loven samler alle tjenester som forvaltes av NAV-kontorene og pålegger samtidig kommunene plikt til internkontroll og tilsyn med tjenestene.
Samtidig oppheves § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i Sosialtjenesteloven.

Helsepersonelloven: Ny § 10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende og endringer i § 25.

 

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Ny lov om fylkeskommuners oppgaver i helsearbeidet (folkehelseloven).

Endringer i arbeidsmiljøloven. Det er gjort en rekke endringer og presiseringer. Blant interesse for kommunene er nye plikter for arbeidsgiver ved avslutning ved avslutning av arbeidsforhold og ved nådd aldersgrense. Se:
§ 3-3
§ 4-1
§ 6-5
§ 7-4
§ 10-2, § 10-4, § 10-12
§ 12-15
§ 14-9, § 14-12, § 14-15
§ 15-1, § 15-7 (fjerde ledd oppheves), § 15-11, § 15-13a (ny)
§ 16-3
§ 17-1, § 17-4
§ 18-6.
Se artikkel fra KS om endringene.

Sivilforsvarsloven (lov om sivilforsvaret) endrer tittel til Lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. Samtidig endres §§ 15 og 62. Nye paragrafer trer i kraft: §§ 15a, 15b, 15c, 15d.

Folketrygdloven endres av flere endringslover som omhandler regler om ny alderspensjon, tilpasninger som følge av pensjonsreformen, innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre, og oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer.

Kommuneloven er endret i §§ 36, 37, 38. Nytt kapittel 12 A, § 80 a. Endringene gjelder kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner.

Helseregisterloven §§ 6c (ny), 9, 12, 15 og 22 endres som følge av innføring av automatisk frikortordning med etablering av nødvendige registre.

Ny byggherreforskrift. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om bedriftshelsetjeneste i visse bransjer. Se kommentarer fra Arbeidstilsynet.

Endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak §10-2.

Veiledninger

321=sammen om et bedre arbeidsmiljø - sykehjem. Samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, partene i arbeidslivet og NAV.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Kommuneloven: §§ 36, 37, 38. Nytt kapittel 12 A, § 80 a. Endringene gjelder kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner.

Sivilforsvarsloven (lov om sivilforsvaret) endrer tittel til Lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. Samtidig endres §§ 15 og 62. Nye paragrafer trer i kraft: §§ 15a, 15b, 15c, 15d.

Ny byggherreforskrift.

Endring i forskrift om omsetning av alkohol. Se ny § 1-2.

Veiledninger

Rapport til Kommunal- og regionaldepartementet: Internkontroll i kommuner.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om vederlag i institusjon § 3 (Vederlagets størrelse ved langtidsopphold) og § 4 (Vederlagets størrelse ved korttidsopphold).

Endring i forskrift til lov om sosiale tjenester, § 8-4 - Samlet inntektsgradert inntektstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester.

Spesialisthelsetjenesteloven - ny § 3-7 Om barneansvarlig personell.

Helsepersonelloven - ny §10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige som pårørende, og nytt tredje ledd i § 25.

Ny lov om sosiale tjenester i NAV. Loven samler alle tjenester som forvaltes av NAV-kontorene og pålegger samtidig kommunene plikt til internkontroll og tilsyn med tjenestene.
Samtidig oppheves § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i Sosialtjenesteloven.

Regelanvendelse

Fra KS: Veileder i organisering av samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling.


 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny lov om voksenopplæring ( Voksenopplæringsloven).

Endringer i barnevernloven. Endringene er gjort for å styrke lovens overordnede prinsipp om å verne om barnets beste. Se:
§ 2-3 fjerde ledd bokstav c og syvende ledd
ny § 3-2a
§ 4-4 annet ledd første punktum og femte ledd første punktum
§ 5-7, ny § 5-9a, § 5-10
§ 6-1 fjerde ledd, § 6-2, § 6-7 første ledd første punktum, annet ledd annet punktum, tredje ledd første punktum, § 6-10 annet ledd
§ 9-4 første ledd og § 9-5 første ledd.

Endringer i opplæringsforskriften § 19-7 og ny § 19-8 om refusjon av utgifter til opplæring for pasientar i institusjonar for rusmiddelavhengige og institusjonar innanfor psykisk helsevern utanfor heimfylkeopplæring.

Endringer i privatskolelova § 6-1 Statstilskot femte ledd siste punktum og § 1-2 Verkeområdet, ny § 8-2 Føresegn om oppheving. kapittel 6A blir opphevet..

Endringer i opplæringslova. Se: § 4A-4 annet ledd, § 2-12 Private grunnskoler og ny § 13-3c Plikt for fylkeskommunen til å sørge for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Helsepersonelloven er endret ved ny § 10a - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige som pårørende og nytt tredje ledd i § 25.

Udir-12-2009 fra Utdanningsdirektoratet: Om fritak fra opplæring etter endringer i forksrift til privatskoleloven.

Nytt akkurat nå:

Ny eksempelsak:

Fritak fra aktiviteter i opplæringen - RLE.

 

 

   
logo for KF sosial  prikkelinje_mini

Regelverk

Inkassosatsen settes til 600 kroner. Se forskrift om inkassosatsen § 1.

Forsinkelsesrenten er satt til 8,75 % p.a. Se ny forskrift om renter ved forsinket betaling.

Ny lov om sosiale tjenester i NAV. Loven samler alle tjenester som forvaltes av NAV-kontorene og pålegger samtidig kommunene plikt til internkontroll og tilsyn med tjenestene. Kommunale tjenester som samles i den nye loven er:

 • økonomisk stønad
 • kvalifiseringsprogrammet
 • midlertidig boligtilbud
 • individuell plan
 • opplysning, rådgivning og veiledning

Samtidig oppheves § 4-5, kapittel 5 og kapittel 5A i sosialtjenesteloven.


   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Regelverk
Ny lov om merverdiavgift.

Ny forskrift til merverdiavgiftsloven.
Samtidig oppheves merverdiavgiftsloven fra 1969 og samtlige forskrifter til den gamle loven.

Stortingets vedtak om merverdiavgift for 2010.

Tilskuddsordninger

Regelverk
Ny lov om Husbanken. Loven viderefører Husbankens oppgaver som forvalter av Statens boligpolitikk. Av interesse for kommunene, er bestemmelser om at Husbanken ikke lenger kan pålegge kommunene oppgaver i forbindelse med husbanksaker og kan heller ikke pålegge kommunene å redusere eiendomsskatten på boliger med husbanklån.

Endring i forskrift om midler til bygdeutvikling. Se § 3, punkt 3 b.

Regnskap

Regelverk
Stortingets skattevedtak for 2010.

KOSTRA

Nye og endrede arter og funksjoner i
forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og
forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.

Følgende arter er nye eller endret:

 • Art 380 Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Art 480 Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Ny art 509 Tap finansielle omløpsmidler
 • Art 780 Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Art 880 Overføring fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
 • Ny art 909 Gevinst finansielle omløpsmidler.

Følgende funksjoner er endret eller opphører:

 • Funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede
 • Funksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
 • Funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende
 • Funksjon 290 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
 • Funksjon 465 Interfylkeskommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
 • Funksjon 538 og 539 opphører.

Ny Veiledning til regnskapsrapporteringen for KOSTRA 2010

Se også oppdatert:
Funksjonskontoplan og Artskontoplan

Innfordring

Regelverk
Forsinkelsesrenten er satt til 8,75 % p.a. Se ny forskrift om renter ved forsinket betaling.

Inkassosatsen settes til 600 kroner. Se forskrift om inkassosatsen § 1.

Det er gjort mindre endringer i skattebetalingsloven, § 4-7 § 16-41 og § 19-2 .


Nytt akkurat nå:

Håndboka

Merverdiavgift og kommunene

(advokat
Ole-Jørgen Wilberg)

er blitt oppdatert i henhold til nytt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2010.

 

På vei

Oppdatering av håndboka

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

(advokat Stein Ness)

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt