Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/10 15. februar 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel
 
lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lovverk

Endringslov til folketrygdloven (om arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) endrer arbeidsmiljølovens § 1-6 første ledd bokstav f, § 4-6 første ledd, Statens pensjonskasseloven §§ 28, 28 a og flere paragrafer i folketrygdloven.

Ny forskrift om overgangsregler for stønadsmottakere.

Avtaler

Oppdaterte satser i SGS 1001 - Reiseregulativet, reiser innenlands §§ 6, 7 og 9. Endringene har virkning fra 1. mars. Se oversikt over endringene på ks.no.

Ny IA-avtale med varighet fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. De tre delmålene i forrige avtale videreføres, men graderte sykemeldinger skal tas i bruk i størst mulig grad.

SFS 2214 Særavtale for undervisningspersonale prolongeres for to år, frem til 31.12.2011. Godtgjøringen for særskilt arbeidstid (pkt. 6) har økt fra kr 17 400 til kr 19 000 (fra 1.1.2010).

Rundskriv

B-3/2010 Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste. Satsene er justert fra 1.1.2010.

Veiledninger

 

Dommer og avgjørelser

Vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsnemda Sak 23/2008 om lik lønn for arbeid av lik verdi. Flere slike vedtak vil legges inn etterhvert og samles i en egen mappe.

 

 

  

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Rundskriv
Investeringstilskudd til nye barnehageplasser - rundskriv F-4/2010 fra Kunnskapsdepartementet

Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler - rundskriv F-3/2010 fra Kunnskapsdepartementet

Satser for kommunenes betaling i statlige barneverntiltak 2010 - rundskriv nr 2 2010 fra Kunnskapsdepartmentet

Nye bøker fra Kommuneforlaget:

Mangfoldig naturglede i barnehagen - Lek med natur, miljø og teknikk.

Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging.

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Ny IA-avtale med varighet fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. De tre delmålene i forrige avtale videreføres, men graderte sykemeldinger skal tas i bruk i størst mulig grad.

Endringslov til folketrygdloven (om arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) endrer arbeidsmiljølovens §1-6 første ledd bokstav f , § 4-6 første ledd, Statens pensjonskasseloven § 28, § 28a og flere paragrafer i folketrygdloven.

Veiledninger

B 3/2010 fra KS: Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste. Satsene er justert fra 01.01.2010.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Sak 2009/1203: Offentleglovas virkeområde - Karmsun Havnevesen IKS

Sak 2008/2767: Riving og gjenoppføring av tilbygg i Grimstad kommune - private rettsforholds betydning for bygningsmyndighetens saksbehandling

Sak 2009/1336: Dispensasjon fra reglene om minste avstand til nabogrense

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Rundskriv og kunngjøringer
Tilskudd til styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemming.

Tilskudd til Lavterskel arbeidsrettede brukertiltak.

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse - Rundskriv til landets kommuner fra Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2009 om beboernes frihet til å leve i samsvar med sitt livssyn.

Rundskriv I-1/2010 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester.
 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny høring om foreldresamarbeid. Høringen gjelder forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 20 og forskrift til privatskoleloven kapittel 4 om foreldresamarbeid i grunnopplæringen. Forslaget er et av flere tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring. Høringsfrist 23. april 2010

Regelanvendelse

Rundskriv F 15-2009 fra Kunnskapsdepartementet. Refusjon av opplæringskostnader - Informasjon om endring i opplæringsloven § 13-3a, ny § 19-8 i forskrift til opplæringsloven og prisjusterte satser i forskriften § 19-7.

Vurdering på barnetrinnet - Nå gjelder det. Brosjyre fra Utdanningsdirektoratet februar 2010.

Fagstoff

Skolens rådgivning - på vei mot framtida? Utdrag fra rapporten.

 

 

 

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

I forskrift til lov om offentlige anskaffelser er følgende bestemmelser endret:
§ 2-2 Terskelverdier
§ 18-2 Veiledende kunngjøring
§ 23-1 Plan- og designkonkurranse
§ 24-1 Særlige regler om bygge- og anleggskonsesjon
§ 25-1 Særskilt behandlingsmåte ved bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål.

I forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene er det gjort endringer i:
§ 2-3 Terskelverdier
§ 2-4 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi
§ 8-3 Veiledende kunngjøring
§ 14-3 Oppbevaring og angivelse av opplysninger.

I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er § 4 endret.

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsforskriften har fått ny § 20-1 om at Skattedirektoratet er gitt myndighet som motpart for søksmål mot staten.

Tilskuddsordninger

Rundskriv F-3/10: Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler.
Rundskriv F-4/10: Investeringstilskudd til nye barnehageplasser.

Rundskriv M-2/2010: Tilskudd til næringsutvikling 2010 .

Nye kunngjøringer om tilskudd i kommunal helsetjeneste:
Tilskudd til oppfølging av Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008-2013 (Samspill 2.0).

Kunngjøring av tilskudd til utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak for mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester.

Kunngjøring av tilskuddsordning for etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT- team) 2010.

Tilskudd til videre/etterutdanning i rusproblematikk for ansatte i kommuner og bydeler, kriminalomsorgen og politiet 2010.

Lavterskel arbeidsrettede brukertiltak - kunngjøring om tilskudd 2010.

Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge for høyskoleutdannet personell i kommuner og bydeler.

Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemning - Tilskudd 2010.

Tilskudd til modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjenesten.

 

På vei:

Revisjon av Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser. Veilederen vil bli oppdatert med:

  • nye og aktuelle KOFA-avgjørelser
  • Konsekvensene av endringene i regelverket
  • Nye og aktuelle eksempler

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt