KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 8
Oktober 2003

Ukens tips

Ønsker du å lese to tekster samtidig?
Del opp tekstvinduet og lese både en lov/avtale og kommentaren til denne på samme tid.
Slik gjør du: Klikk på dette symbolet i verktøyraden:

Når siden er delt, kan du klikke på en referanse (lenke) i det øverste vinduet og dokumentet vil åpne seg i det nederste vinduet. For å få helt vindu igjen klikker du på dette symbolet:

Husk at du kan nå kommunisere direkte med Kommuneforlagets produktansvarlige via eDialog24, en kommunikasjonsløsning som kan minne om chat. Grønn figur indikerer at vi er tilgjengelig for direkte dialog - klikk på figuren for å starte dialogen. Er vi ikke tilgjengelig, så får du muligheten for å sende oss en e-post. Trykk F5 for å oppdatere status.


07.10.2003  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF KPS

Særavtale
ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene for perioden 1. juli 2003–30. juni 2004

Rundskriv
A-02/03: Revisjon av ASA 4303 – Driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter 2003
B-200/03: PAI, lønnsstatistikk 2003. Rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister, nye oppgaver til PAI-registeret

Lover
Opplæringslova er endret med virkning fra 1. oktober (§§ 1-1, 2-8 og 14-1).

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Sivilombudsmannen avgir uttalelser i klagesaker angående offentlige organers saksbehandling og avgjørelser. Her er det lagt inn over 40 saker som gjelder forholdet til offentlighetsloven, forvaltningsloven og kommuneloven.


KF Sosial

Nye bidragsregler i kraft 1. oktober:

  • Forskrift om særtilskot
  • Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot
  • Forskrift om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle
  • Forskrift om overgangsreglar i samband med nye reglar om fastsetjing av fostringstilskot

I det siste har enkelte hatt problemer med å åpne PDF-filene som ligger under Skjemaer, maler og eksempler. Problemene kan være knyttet til de høye sikkerhetstiltak som mange har satt i verk på Internett Explorer nå som virusfaren er så høy. Det vil si at trygge applikasjoner som ligger i blant annet KF Infoserie kan bli sperret. Deres egen IT-ansvarlig kan endre på innstilingene, eller dere kan kontakte vårt kundesenter på:
support@kommuneforlaget.no

Eller ring 24 13 28 50, Vi hjelper dere gjerne!

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Høringsutkast nr. 5 til Kommunal Regnskapsstandard (KRS): Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil

ECON-rapport: Kommunene og norsk økonomi 2003-2004 for september 2003

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål fra fylkeskommunene 22.09.2003

Referat fra møte i KOSTRA-regnskapsgruppe 19.08.03

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Lover og forskrifter
Tilføyelse til menneskrettsloven. 1. oktober blir vedlegg 7 og 8 tilføyd i menneskerettsloven: FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller. Vedlegg 7 er den originale engelske lovteksten, mens vedlegg 8 er den norske oversettelsen. (Det er kun den norske lovteksten som er lagt inn i KF Infoserie.)

Som følge av av barnekonvensjonens innarbeiding i norsk lov blir det gjort endringer i følgende andre lover:
straffeloven § 204
forvaltningsloven §§ 11 D, 16, 17, 18, og 27
adopsjonsloven § 6
barnevernsloven §§ 4-15 og 6-3

Nye regler om fastsetting av barnebidrag trer i kraft 1. oktober 2003 ved følgende nye forskrifter:
Forskrift av 15.01.2003 nr. 119 om overgangsreglar i samband med nye reglar om fastsetjing av fostringstilskot.
Forskrift av 15.01.2003 nr. 121 om særtilskot
Forskrift av 15.01.2003 nr. 122 om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle
Forskrift av 15.01.2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot

To nye forskrifter med hjemmel i forskotteringsloven:
Forskrift av 25.09.2003 nr. 1185 om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted
Forskrift av 06.02.2003 nr. 125 om gjennomføringen av bestemmelsene om inntektsprøving av forskott
Lov av 04.07.2003 nr. 84 om frittståande skoler (friskolelova) trer i kraft 1. oktober.

Annet
Fysisk aktivitet i skolehverdagen. Rapport fra Sosial-og helsedirektoratet.
Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse··...sammen om psykisk helse...

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her: &nr=8">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no