Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/10 15. april 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Lag dine egne favoritter

Du kan organisere favorittene dine i forskjellige mapper. Du kan når som helst fjerne en mappe fra forsiden, bytte navn på den eller endre innholdet i den. Slik gjør du:

  1. Klikk på knappen Favoritter under Min KF Infoserie.
  2. Klikk videre på Organiser favoritter.
  3. En dialogboks åpner seg. Der kan du se de mappene du har opprettet og her kan du gjøre endringer i dem eller opprette nye mapper.

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lovverk

Endringer i arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4, likestillingsloven §§ 2, 3 og 4 og diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 9. Endringene trådte i kraft 9. april 2010.

Endringene av størst betydning for arbeidsgiver er at det nå i følge likestillingsloven § 4 ikke er lov å stille spørsmål om familieplanlegging i forbindelse med ansettelser. Dette gjelder for begge kjønn. I tillegg utvides plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 andre ledd til også å gjelde IKT i tillegg til fysiske forhold.

Prop. 104 L: Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.). Lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven §§ 14-9 og 18-6. Formålet er å øke bevisstheten rundt midlertidige ansettelser, og pålegge arbeidsgiver en plikt til å drøfte slik bruk med de tillitsvalgte. Det foreslås at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at drøftingsprosessen gjennomføres.

Rundskriv

B-7/2010: Om OU-midlene 2010. Ansattes andel. Månedlige trekk fom april måned.

B-6/2010: Orientering om ny IA-avtale og protokoll om redusert sykefravær.

B-5/2010: Forholdsregler ved streik og arbeidsnedleggelse i kommunesektoren.

B-4/2010: Hovedavtale 1.1.2010 - 31.12.2013.

Dommer og avgjørelser

Arbeidsrettsdom om omfanget av sikringsbestemmelsen i HTA kap. 4 B nr. 3.

Annet veiledningsmateriale

Faktaark fra KS: Fakta om tariff, Tariffoppgjøret 2010 - Forhandlingsordning og avtalestruktur og Pensjon - tariffoppgjøret 2010.

Sluttrapport fra partssammensatt utvalg: Avtalestruktur og lønns- og forhandlingsbestemmelsene i kommunal sektor .

Sammendrag og budskap fra KS i forbindelse med NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. Fullversjonen vil også bli også lagt i KF Personal etterhvert.

 

 

 

Visste du at?

Under mappen Regelverk finner du det komplette arkivet med A- og B-rundskrivene til KS.

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover

Endringer i barnelovens § 3 og § 30 om foreldreansvar (i kraft 09.04.2010).

Barneloven er blitt endret slik at det nå bl.a. er tydeliggjort at barn ikke skal utsettes for noen form for vold, heller ikke for eksempel lette klaps, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen.

Endringer om bosted og samvær: §§ 36 (hvor barnet skal bo fast), 42 (barnets rett til samvær med begge foreldrene), 43 (om avtalt eller fastsatt "vanlig samværsrett") og 44 (om reisekostnader ved samvær), trer i kraft 01.07.2010.

Lovforslag

Prop. 105 L (2009-2010) - Endringer i barnehageloven. De foreslåtte endringene gjelder formålsbestemmelsen, spesielt private barnehagers mulighet til å unnta seg fra kristne tradisjoner. Verdiene i formålsbestemmelsen vil imidlertid være gjeldende for alle barnehager.

Fagstoff

Satsing på barn og ungdom - Rapport om Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2010.

Nytt akkurat nå:

Lovkommentrene er oppdatert i tråd med de aller siste endringene i barneloven.

Se mer under kapittel om Familiemessige, personlige og økonomiske forhold.

Det er også gjort språklige og redaksjonelle endringer. Bl.a. er kommentarer til spesialisthelsetjenesteloven tatt ut, fordi den tas vare på under kommentarene til helsepersonelloven § 10a.

Lovkommentarene er skrevet av Marianne Tellefsen, Høgskolen i Oslo.

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4, likestillingsloven §§ 2, 3 og 4 og diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 9. Endringene trådte i kraft 9. april 2010.

Endringene av størst betydning for arbeidsgiver er at det nå i følge likestillingsloven § 4 ikke er lov å stille spørsmål om familieplanlegging i forbindelse med ansettelser. Dette gjelder for begge kjønn. I tillegg utvides plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 andre ledd til også å gjelde IKT i tillegg til fysiske forhold.

Endringer i helseregisterloven §§ 8 og 15.

Ny forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Forskriften ligger i mappen kommende regelverk, og trer i kraft 1. juli 2010.

Ny Hovedavtale er iverksatt av KS.

Veiledninger

B-6/2010: Orientering om ny IA-avtale og protokoll om redusert sykefravær.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Høyesterettsavgjørelse: Kommunenes erstatningsansvar for forvaltningsvedtak etter plan- og bygningsloven.

 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lover

Endringer i barnelovens § 3 og § 30 om foreldreansvar (i kraft 09.04.2010).

Barneloven er blitt endret slik at det nå bl.a. er tydeliggjort at barn ikke skal utsettes for noen form for vold, heller ikke for eksempel lette klaps, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen.

Endringer om bosted og samvær: §§ 36 (hvor barnet skal bo fast), 42 (barnets rett til samvær med begge foreldrene), 43 (om avtalt eller fastsatt "vanlig samværsrett") og 44 (om reisekostnader ved samvær), trer i kraft 01.07.2010.

Lovforslag

Prop. 95 L (2009-2010) - Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.
Gjelder: plikt til å tilby leksehjelp, endring i forskrift om bortvisning av elever, lovfestet rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning, lovfestet plikt for priate skoler til foreldresamarbeid, forslag om å endre oppll. § 9-4 om lærebøker og andre læremidler (språknorm), endre benevnelsen kompetanse på lavere nivå til grunnkompetanse, innføre krav om politiattest ved musikk- og kulturskoler, samt tekniske endringer i oppll. § 13-7.

Regelanvendelse

Statlige veiledninger

Veier tilbake til skole og jobb - Eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler.

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver våren 2010.

Fagstoff

Forsøk med fremmedspråk på 6.-7. trinn 2010-2012 - Brev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene.

Fra Udir: Fakta om kartleggingsprøver i grunnskolen.

Satsing på barn og ungdom - Rapport om Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2010.

 

 

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Konsultasjoner mellom KS og staten

Materialet og referatet fra 1. konsultasjonsmøte ligger nå under mappen Konsultasjoner\2010.

Merverdiavgift

Endring i merverdiavgiftslovens §§ 11-1, 11-4 og 15-6. Endringene gjelder bestemmelser for omsetning av klimakvoter.

Fortolkning fra Skattedirektoratet: Omvendt avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av klimakvoter.

Fortolkning fra Skattedirektoratet: Merverdiavgiftslovens §2-1 - Spørsmål om hvem som er å anse som næringsdrivende ved utleie av fritidseiendom m.v.

Høyesterettsdom: Kompensasjon for merverdiavgift. Kompensasjonsloven \c§ 2 første ledd bokstav c.

Regnskap

Endringer i diverse bestemmelser bokføringsforskriften. Endringene er redaksjonelle og er en synkronisering med nytt mva-regelverk.

Tilskuddsordninger

Rundskriv F-11/2010 fra Kunnskapsdepartementet: Skjønnsmidler til drift av barnehager 2010.

Nye kunngjøringer om tilskudd i kommunal helsetjeneste:
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012. Midler øremerket Fontenehus.

Tilskudd til utvikling av lokalmedisinske sentre.

Kunngjøring av tilskuddsmidler til forebygging av skader og ulykker - 2010.

Tilskudd til utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge.

 

Nytt akkurat nå:

Veilederen Merverdiavgiftsloven og kommunene, kapittel 5.2 er blitt oppdatert etter en høyesterettsavgjørelse om kompensasjonslovens § 2.

Saken gjaldt spørsmålet om en stiftelse som leier ut boliger kan bli omfattet av kompensasjonsordningen med hjemmel i lovens § 2c.

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt