Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/10 15. mai 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lovforarbeider

NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet.

Rundskriv

B-8/2010 om brudd tarifforhandlingene

Dommer og avgjørelser

Arbeidsrettsdom 12/2008 om sikringsbestemmelsen i HTA kapittel 4 B og anvendelse for musikkskoleledere.

Annet veiledningsmateriale

Kommentar fra KS til aml. § 15-13 a om opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år.

Håndbok om Religion på arbeidsplassen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Omhandler rettigheter og plikter knyttet til religion og arbeidsliv

 

 

 

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforslag

Høring: Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Høringsfrist 31. juli 2010.

Fagstoff

Faktablad fra Kunnskapsdepartementet om de viktigste punktene i St.meld.nr. 41 (2008-2009) - Kvalitet i barnehagen

Uttalelse fra hovedstyret i KS: Tydeligere oppgave- og ansvarsforhold i barnevernet.

Rapport fra Telemarksforskning om forarbeid til ny forskrift om utgifter til barnehagene.

Ny bok:

Mellom barn og budsjett - Hvordan forstå barnevernsledelse.

Dette er en aktuell bok for ledere og ansatte i statlige og kommunale barnevernstjenester.

Forfatter: Liv H. Wiborg.

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen. Kunstig optisk stråling er stråling fra sveisning eller laser, eller blått lys ved herdig av dentale materialer. Dette kan skade øyne og hud. Forskriften trådte i kraft 27. april 2010.

Veiledninger

Håndbok om Religion på arbeidsplassen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Omhandler rettigheter og plikter knyttet til religion og arbeidsliv.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Høringsnotat - Mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen. Høringsnotatet foreslår et nytt kapittel 13 Samkommune i kommuneloven.

 

 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Høring om justerte læreplaner i videregående opplæring

Høring om føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemål.

Høring om forskriftsfesting av leksehjelp på 1.-4. årstrinn i grunnskolen.

KS-innspill til Prop. L 95 (2009-2010) - Brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite om bortvisning av elever samt leksehjelp og skyss.

Regelanvendelse

Rundskriv

Udir 5-2010: Inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven
§ 3-1.

KS-informasjon

Uttalelse fra KS-advokatene: Grunnskolefaglig ansvarligs plassering i organisasjonen etter opplæringsloven - opplæringsloven §13-1.

Fagstoff

Uttalelse fra hovedstyret i KS : Tydeligere oppgave- og ansvarsforhold i barnevernet.

 

 

 

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Prop. 119 LS (2009-2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet).

Ny konferanse

Kommunal merverdiavgift 2010

Siden innføringen av kompensasjonsordningen i 2004 har det skjedd en betydelig endring innen kommunal merverdiavgift. Det er innført justeringsregler både innen kompensasjonsområdet og innen merverdiavgiftsområdet. I 2010 trådte den nye merverdiavgiftsloven i kraft.

Vi har merket et betydelig behov i kommunene for en konferanse om fagområdet kommunal merverdiavgift, og nå er den snart her!

Mer informasjon og hele programmet.

Meld deg på innen 21. juni.

Konferansen arrangeres av Wilberg & Akerhaugen DA i samarbeid med Kommuneforlaget AS.

 

Offentlige anskaffelser

NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser.

 

 

På vei:

Kommuneproposisjonen vil bli lagt inn.

Veileder til offentlige anskaffelser vil bli oppdatert i henhold til nye avgjørelser, nye eksempler og de nye foreslåtte reglene.

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt