Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/10 23. juni 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Kommuneforlaget med nye nettsider

Kommuneforlaget får nye internettsider. I den forbindelse vil påloggingsikonet til KF Infoserie forsvinne fra forsiden.
Dersom du pleier å logge deg inn på KF Infoserie via Kommuneforlagets nettsider, ber vi deg i fremtiden om å bruke
www.kf-infoserie.no.
Legg gjerne denne adressen til dine favoritter, så finner du raskt frem til påloggingssiden for KF Infoserie.

Logg deg på med KF Infoserie-ikonet

På kundesidene våre finner du et ikon du selv kan lime inn på skrivebordet ditt: Klikk her så finner du KF Infoserie-ikonet.
lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lover

Endringer i folketrygdloven §§ 20-4, 20-7a, 20-8, 20-18 og 20-21 med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2010.

Endringer i folketrygdloven fra 1. juli 2010: § 6-5 og § 9-11 gir foreldre som har mottatt forhøyet hjelpestønad eller pleiepenger i minst tre år, tre måneders støtte etter barnets død.

§ 9-12 følger lovendringen i aml. § 12-10 og gir rett til pleiepenger i opptil 60 dager.

§ 14-12: Begge foreldre må oppfylle vilkårene for rett til foreldrepenger for at 50 stønadsdager s skal være forbeholdes far. Dette gjelder der fødsel/omsorgsovertakelse skjer 1. juli eller senere.

Endringer i Arbeidsmiljøloven § 12-10. Rett til permisjon i forbindelse med pleie av pårørende i livets sluttfase økes fra 20 til 60 dager. Det gis også rett til permisjon i 10 dager for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende. Gjeldende fra 1. juli 2010.

Rundskriv

Rundskriv A-1/2010: Tariffrevisjonen pr 1.5.2010 - Meklingsmannens forslag til løsning.

 

 

 

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Barneloven: Ny §§ 83a og 83b, i kraft 18. juni 2010.
Endrede §§ 36, 42 og 43 i kraft 1. juli, og § 44 (ikke fastsatt krafttredelsesdato).

Bidragsinnkrevingsloven: Nytt fjerde og femte ledd i § 2, i kraft 18. juni 2010.

Forskrift om fastsettelse av fostringstilskott: Endring av tilskott, i kraft 15. juni 2010.

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd: Endring i § 3, i kraft 1. august 2010.

Barnehageloven: Ny § 1a, endring i § 2, § 7 og § 10, samt endring i § 1. I kraft 1. august 2010.

Adopsjonsloven: Ny § 14a - Besøkskontakt etter gjennomført adopsjon. I kraft 1. august 2010.

Barnevernloven: § 19 samt ny § 4-20a - Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon endres. I kraft 1. august 2010.

Ny bok:

Ny bok for statlig og kommunalt barnevern mm - Fosterhjemshåndboka - ny utgave 2010, av Hege Sundt (redaktør)

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Byggesaksdelen i den nye plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2010. Dette gjelder kapitler 15-18 og kapitler 20-33.

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) trer i kraft 1. juli, med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 som trer i kraft 1. juli 2011.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) trer i kraft 1. juli 2010.

Endring i forskrift om brannforebyggende tiltak: §§ 1-3, 2-5 og 9-1. I kraft fra 1. juli.

Veiledninger

Sammendrag av rapporten FoU: Nærvær og sykefravær i sykehjem og barnehager.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Byggesaksdelen i den nye plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2010. Dette gjelder kapitler 15-18 og kapitler 20-33.

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) trer i kraft 1. juli, med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 som trer i kraft 1. juli 2011.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) trer i kraft 1. juli 2010.

Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven (MD) trer i kraft 1. juli 2010.

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning trer i kraft 1. juli 2010. Samtidig oppheves forskrift 5. mars 2001 nr. 299 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Lovforslag

Prop. 152 L (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit).

Prop. 151 L (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådingssaker o.a.)

Veiledninger

Meld. St. 7 (2009-2010) Stortingsmelding om gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene og
Rapport 2010:4 om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler i statlig styring av kommunene er lagt inn under Veiledninger\\Kommuneloven

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Grunnbeløpet i folketrygden blir satt til 75 641 kroner med virkning fra 1. mai.

Dommer og avgjørelser

Høyesterettsdom 25.05.2010 - Helserett - Pleie mot pasientens vilje i kommunalt sykehjem. Anke fra pasienten forkastet.

Regelanvendelse

Statlige veiledninger

Omsorgsplan 2015 - Arbeid med framtidige omsorgsutfordringer - Kommunal veileder


 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i privatskoleforskriften: Ny kapitteloverskrift - Krav til læreplanen og rett til fysisk aktivitet, samt syv nye paragrafer inn i kapittel 2A. I kraft 1. august 2010.

Merk at kapittel 6A i privatskoleloven og siste ledd, siste punktum i § 6-1 i loven slutter å gjelde 1. juli. Samme dato trer kapittel 4 i Voksenopplæringsloven i kraft. Den ivaretar det samme.

Regelanvendelse

Rundskriv

Brev fra Utdanningsdirektoratet: Informasjon om overgang til nytt lovverk for skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6 A.

Udir-3-2010: Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen.

Udir-2-2010: Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, som omhandler forståelsen av reglene i opplæringsloven kapittel 9a.

Eksempelsamling

Maler/eksempler fra Utdanningsdirektoratet:

Vitnemål for videregående opplæring:

Leksehjelp:

Fagstoff

Leksehjelp - Sluttrapport av Prosjekt leksehjelp 2009. Utdrag.

Nye opplæringstiltak for minoritetsspråklige. Oppsummering av Østerbergutvalgets innstilling.

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet. Brev fra Utdanningsdirektoratet.

 

 

Nye bøker:

Fagopplæringsboka 2010/2011 - Forfatter/redaktør: Espen Lynghaug

Fosterhjemshåndboka - ny utgave 2010 - Redaktør: Hege Sundt

 

På vei:

Temaoversikt i KF Skole

En temaoversikt er en alternativ og enklere inngang til dokumentene. Under hvert tema vil du finne de mest sentrale dokumentene knyttet til temaet.

Eksempler på temaer er:
- elevenes arbeidsmiljø
- kunnskapsløftet
- skoleskyss
- spesialundervisning
- vurdering

 

 

   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i finansavtaleloven. Endringene kommer som følge av at kredittkjøpsloven er opphevet. Finansavtaleloven utvides slik at den gjelder også for kredittavtaler som tidligere ble styrt av kredittkjøpsloven.
Det er gjort endringer i §1, §2, §3, §44, ny §44a, §45, §46, ny §46a, ny §46b, ny §46c, §47, §48, ny §48a, ny §48b, §49, §50, §51, ny §51a, ny §51b, §52, §53, §54, ny §54a, ny §54b, §55, §56, ny §56a, ny §56b, §57, §59, §60, §75, §78, §81, §82, §83, §84, §85, §86, ny §89a, §90 og §91.

Samtidig er følgende bestemmelser endret i tvangsfullbyrdelsesloven: §9-1, §9-2, §9-7, §9-8. Endringen er av redaksjonell art.

Bidragsinnkrevingsloven: § 2 er endret fra 18. juni 2010. Endringene gjelder informasjon mellom medlemsland og er en tilpasning til Haag-konvensjonen av 2007.

Grunnbeløpet i forlketrygden blir satt til 75 641 kroner med virkning fra 1. mai.


På vei:

Rundskriv om veiledende livsoppholdssatser gjeldende fra 1. juli 2010.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Konferansen Kommunal merverdiavgift 2010

Det er fortsatt plasser igjen - meld deg på idag!

Siden innføringen av kompensasjonsordningen i 2004 har det skjedd en betydelig endring innen kommunal merverdiavgift. Det er innført justeringsregler både innen kompensasjonsområdet og innen merverdiavgiftsområdet. I 2010 trådte den nye merverdiavgiftsloven i kraft.

Vi har merket et betydelig behov i kommunene for en konferanse om fagområdet kommunal merverdiavgift, og nå er den snart her!

Mer informasjon og hele programmet.

Meld deg på innen 21. juni.

Konferansen arrangeres av Wilberg & Akerhaugen DA i samarbeid med Kommuneforlaget AS.

Fortolkninger fra Skattedirektoratet:

Barnevern og rusomsorg - forståelsen av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv \c§ 2 bokstav c.

Kompensasjon for personkjøretøy - Kompensasjonsloven \c§ 4 annet ledd nr 2.

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål.

Regnskap

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning trer i kraft 1. juli 2010. Samtidig oppheves forskrift 5. mars 2001 nr. 299 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning.

Statsbudsjett

Kommuneproposisjonen 2011.

 

 

 

 

Momskonferansen 2010:

Det er fortsatt plasser igjen!

Mer informasjon

Hele programmet

 

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt