Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 8/10 20. august 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Kommuneforlaget med nye nettsider

Kommuneforlaget har fått nye internettsider. I den forbindelse vil påloggingsikonet til KF Infoserie forsvinne fra forsiden.
Dersom du pleier å logge deg inn på KF Infoserie via Kommuneforlagets nettsider, ber vi deg i fremtiden om å bruke
www.kf-infoserie.no.
Legg gjerne denne adressen til dine favoritter, så finner du raskt frem til påloggingssiden for KF Infoserie.

Logg deg på med KF Infoserie-ikonet

På kundesidene våre finner du et ikon du selv kan lime inn på skrivebordet ditt: Klikk her så finner du KF Infoserie-ikonet.
lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Endringer fra juli og august 2010:

Arbeidsmiljøloven §§ 12-10, 14-9 og 18-6. Les mer om endringene i Nyheter.

Folketrygdloven §§ 6-5, 9-11, 9-12 og 14-12. Les mer om endringene i Nyheter.

Opplæringsforskriften §§ 1-3, 3-11, 3-20, 3-41, 3-43, 3-47, 15-1, 17-1, 17-2, 17-3, 20-1 og 24-7. I tillegg er det tilføyd nytt kapittel 1 A, og nye §§ 20-2, 20-3 og 20-4. § 17-4 og § 3-9 er opphevet.

Rundskriv

B-09/2010: Tariffrevisjonen pr 1.5.2010 - det anbefalte forslaget er vedtatt.

B-10/2010: Tariffoppgjøret 2010 - Tilskudd til nye læreplasser.

Lovforarbeider

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom.

Veiledninger

KS Personalhåndbok

Det er lagt til eksempel på suspensjonsbrev.

Annet veiledningsmateriale

Artikkel fra KS Advokatene: Arbeidsgivers styringsrett og forbud mot bruk av tobakk i arbeidstiden.

Skjema fra Arbeidstilsynet: Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet.

 

 

 

Hovedtariffoppgjøret 2010

Den nye Hovedtariffavtalen er ikke klar og er derfor ikke å finne i KF Personal riktig enda. Den blir lagt inn så snart KS er ferdige med revideringen.

Se rundskriv A-1/2010 for forhandlingsresultatene.

 

 
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Barneloven. Endring i §§ 36, 42, 43 og 44. Nye § 83a og § 83b. Endringene skal åpne for et bedre samarbeid mellom foreldre ved samlivsbrudd.

Barnehageloven §§ 1a , 2, 7 og 10. Endringene gjelder innføring av nye formålsbestemmelser i loven. Se også høringsnotatet fra 30. juni 2010.

Adopsjonsloven. Ny § 14a samt endret § 19. Les mer i Nyheter.

Barnevernloven. Ny § 4-20a. Les mer i Nyheter.

Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Endring i § 3.

Regelanvendelse

Veileder fra KS: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom - familier.

Rundskriv Q-28/2010: Retningslinjer for statlige familiehjem og beredskapshjem - om ansvarsfordeling og krav til kompetanse.

Ny bøker:


Med barnet i sentrum

Anne Elisabeth Brandt og Tone Hestmo Grenvik

Boken tar utgangspunkt i forfatternes arbeid med sped- og småbarnsfamilier som lever med rusmiddelavhengighet og psykiske vansker. I boken presenteres en modell for tidlig intervensjon, kalt Behandling og utviklingsstøtte med barnet i sentrum.

Den gode assistenten
En forutsetning for kvalitet i barnehagen

Kari Pape

Denne boken henvender seg assistenter i barnehagen, og viser hvordan man kan bli en god pedagogisk medarbeider.

   
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer fra 1. juli 2010:

Arbeidsmiljøloven §§ 12-10, 14-9 og 18-6. Les mer om endringene i Nyheter.

Folketrygdloven §§ 6-5, 9-11, 9-12 og 14-12. Les mer om endringene i Nyheter.

Plan- og bygningsloven: Byggesaksdelen kapittel 15-18 og 20-33 i kraft.

Forskrift om byggesak : (byggesaksforskriften) i kraft, med unntak av §§ 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 som trer i kraft 1. juli 2011.
Fra 1. juli er også følgende paragrafer endret: §§6-9, 7-2, 12-1, 12-3, 12-4, 12-5 og 19-2.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).

Avfallsforskriften kapittel 15 Om byggeavfall oppheves.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn: §§ 1-3, 2-5, 9-1.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer fra 1. juli 2010:

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Samtidig er forskrift 5. mars 2001 nr. 299 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning opphevet.

Ikrafttredelse av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven (2008). Det vil si, ikrafttredelse av kapitlene 15-18 og 20-33.

Tre nye forskrifter til plan- og bygningsloven:
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)trer i kraft 1. juli, med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 som trer i kraft 1. juli 2011.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift).

Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter §12-11 i plan- og bygningsloven (MD).

Ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Loven trer i kraft 1. januar 2011 og kommer til å oppheve nåværende lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret.

Veiledninger

Fortolkninger fra Justisdepartementet:

Forvaltningsloven \c§ 42 - Iverksettelse av enkeltvedtak under fornyet behandling av klagesak.

Offentleglova \c§\c§ 5, 13, 15, 20, 23 og 24 - Unntaksreglar i offentleglova som omfattar dokument som gjeld formuesforvaltning.

Offentleglova \c§ 13 tredje ledd - Vurdering av teieplikt og tolking av offentleglova \c§ 13 tredje ledd.

 

 

   
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Brosjyre fra KS: Tverrfaglig samarbeid, brukerinvolvering og etikk - utviklingsprosjekter for ledere og medarbeidere i helse-, sosial- og omsorgstjenestene.


 

   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer fra juli og august 2010:

Ny forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4.

Privatskoleloven. Kap. 6 A og siste ledd, siste punktum i § 6-1 i loven er opphevet. Se brev fra Udir. Kapittel 4 i voksenopplæringsloven trådte i kraft samtidig. Den ivaretar det samme. § 3-4a Tilpassa opplæring og tidleg innsats ble tilføyd.

Privatskoleforskriften. Kapittel 2A. Krav til læreplanen og rett til fysisk aktivitet, og § 2A-8. Fellesfaga i vidaregåande opplæring.

Økonomiforskrift til privatskolelova.

Kort om hva som er nytt for grunn- og videregående opplæring – skoleåret 2010-2011

  • Antall fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet redusert fra 14 til 10 – dessuten tydeligere krav til dokumentasjon.
  • Endrede krav for førstegangsvitnemål
  • Læremidler på egen målform
  • Foreldresamarbeid
  • Bortvisning av elever
  • Plikt for private skoler til foreldresamarbeid
  • Endringer i bestemmelsen om språknorm med mer i lærebøker og andre læremidler

Se disse og andre lovendringer i Rundskriv F-10-10 – Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.

Følgende bestemmelser er endret:

Opplæringsloven: § 2-10, § 2-12, § 3-3, § 3-8, § 7-3, § 7-4, § 9-4, § 10-4, § 13-7, ny § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp.

Opplæringsforskriften: § 1-3, § 3-9 er opphevet, § 3-11, § 3-20, § 3-41, § 3-43, § 3-47, kapittel 20 - Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring.

Privatskoleloven: § 3-10, ny § 7-1d Plikt for skolen til å sørgje for foreldresamarbeid og ny § 7-1e - Plikt for skolen til å ha tilbod om leksehjelp.

Privatskoleforskriften: § 3-9 er opphevet. § 3-11, § 3-10, § 3-42, § 3-46, Kapittel 4- Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring.

Regelverksanvendelse

Rundskriv Udir-1-2010: Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Veileder fra KS: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom - familier.

Ny bok:

Skolenekting
Årsaker, kartlegging og behandling

Børge Holden og Jan-Ivar Sållman

Hva kjennetegner skolenekting og hva er ikke skolenekting? Når skal det interveneres? Dette er noen av temaene som tas opp i boken.

   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

I forskrift om bustøtte § 9 er inntektsgrensen for egenandel endret.

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er satt til 9,00 % p.a.

Nye inntektsgrenser for bidragsevne. Vedlegg til rundskriv Q-15/08 om reisekostnader ved samvær.

Rundskriv Q-08/10 fra BLD: Nye satser for livsopphold. Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2010.

Saksbehandling

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning - en veileder
er oppdatert, redigert og omskrevet.
Se mer her:
Kapittel 1 - Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i kommunene
Kapittel 2 - Vurderingsgrunnlag og grovanalyse
Kapittel 3 - Løsningsforslag
Kapittel 4 - Kreditorpågang og tvangsinndrivelse.

Oppdatert brosjyre Q-1034B fra BLD: Reisekostnader ved samvær.Nytt akkurat nå:

Veilederen for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

er oppdatert og omskrevet.

Forfatter er Arne Roti fra lensmannskontoret i Eid.

Torleif Kahrs og Weldeselassie O.Tesfay fra NAV i Oslo samt Linda Skalde fra Lindorff har bidratt i redaksjonsgruppen.

Mange nye brevmaler vil bli lagt inn i løpet av høsten.

   
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Endringer i merverdiavgiftslovens §§ 2-1, 3-7, 3-8, 3-11, 3-13, 5-1, nye 5-9, 5-10 og 5-11. §§ 6-29, 8-3, 11-3, 14-3 og 15-1.
Endringene kommer som følge av utvidelse av avgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet. Se Prop. 119 L for utdyping av endringene.

I merverdiavgiftsforskriften er det lagt inn et nytt kapittel 13 Generelle saksbehandlingsregler. Reglene omhandler taushetsplikt ved utlevering av opplysninger til bruk i forskning. Se §13-2-1.

Innfordring

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er satt til 9,00 % p.a.

Inkassosatsen er uendret: 600,- kroner.

Tilskuddsordninger

I forskrift om bustøtte §9 er inntektsgrensen for egenandel endret.

Regnskap

Det er gjort endringer i aksjeloven, regnskapsloven og revisorloven. Endringene kommer som en følge av tidligere regnskapsmessig misbruk og lovbrudd, spsielt innenfor selskaper. Virkningen skal være å tette eventuelle smutthull.

Endring i forskrift om bokføring, §5-2-7 om forskuddsfakturering.

Offentlige anskaffelser

Høring - endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

 

 

 

 

Momskonferansen 13. og 14. september 2010:

Det er fortsatt plasser igjen!

Mer informasjon

Hele programmet

 

 

  a pixel
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg
bunnfelt