Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/10 15. september2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

KF Lokal personalhåndbok - Kommunens egen personalhåndbok

Personalhåndboka har alle de sentrale retningslinjene inne. Kommunen legger selv inn sine lokale bestemmelser.

Ny Hovedtariffavtale kommer snart. Kommuneforlaget oppdaterer da de sentrale retningslinjene. Følg med!

Vil du vite mer om KF Lokal personalhåndbok? Kontakt oss i Kommuneforlaget.

Logg på KF Infoserie

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Avtaleverket

Det har oppstått uenighet mellom KS og forhandlingssammenslutningene om virkningstidspunkt i 2010 for nytt garantibeløp for arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet samt virkningstidspunkt i 2010 for lokale lønnstillegg etter HTA kap 3.4 og kap. 5.2. KS har anført at ingen arbeidstakere skal gis ny lønn før ny tariffavtale trådte i kraft 10. juni 2010. Les mer på ks.no.

Det er brudd i forhandlingene for SGS 1701 Særavtale for de konkurranseutsatte bedrifter. Les mer på KS Bedrifts nettsider.

Ny SFS 2305 Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen. Ikrafttredelse 1. juli 2010.

Rundskriv

B-11/10 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (hta kap. 4.a.1) pr. 1. august 2010 og pr. 1. januar 2011.

Dommer og avgjørelser

Sak 2009/1942 fra Sivilombudsmannen: Saksbehandlingskrav ved inngåelse av avtale om omplassering som alternativ til oppsigelse.

 

Hovedtariffoppgjøret 2010

Den nye Hovedtariffavtalen er ikke klar og er derfor ikke å finne i KF Personal riktig enda. Den blir lagt inn så snart KS er ferdige med revideringen.

Se rundskriv A-1/2010 for forhandlingsresultatene.

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Høring m/høringsfrist 15. november 2010.

Høringssvar - NOU 2009:22 - Det du gjør, gjør det helt - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Regelanvendelse

Statlige veiledninger

Velkommen til barnehagen. Brosjyre fra Kunnskapsdepartementet.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. § 7-2 Yrkesutdanning er endret.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Høyring - endringar i kommunelova. Høringen foreslår endringer i kml §§ 7, 18, ny 19a og 39.

Forslagene innebærer lovfesting av:

  • kvalifisert fleirtal for å endre talet på kommunestyrerepresentantar i ein kommune
  • kommunestyret i kvar valperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen
  • at det som hovudregel skal vere politisk innstilling i saker som folkevalde organ handsamar, men at kommunestyret kan gjere unntak frå hovudregelen
  • ei alternativ føresegn om danning av kommuneråd i kommunar med parlamentarisk styringsform, ved at ordføraren, når den parlamentariske situasjonen tilseier det, på vegner av kommunestyret har plikt til å gi ein kommunerådsleiarkandidat i oppdrag å danne nytt kommuneråd (utpeiking)

Dommer og avgjørelser

Sak 2009/979 fra Sivilombudsmannen: Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og kommuneplanens LNF-formål for oppføring av badehus.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Eksempelsamling

Eksempel på: Rapport fra tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre med demenssykdom ved Hjemmetjenesten i Synnevik kommune.


 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Høringssvar - NOU 2009:22 - Det du gjør, gjør det helt - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.

Regelanvendelse

Rundskriv 7-2010 fra Udir: Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring - Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 20 og forskrift til privatskoleloven kapittel 4.

Rundskriv 9-2010 fra Udir: Elevens rett til læremiddel på eiga målform - Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 17.

Rundskriv 10-2010 fra Udir: Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.

Statlige veiledninger

Elevenes skolemiljø - Kapittel 9a i opplæringsloven.

Arbeidslivsfaget - Nytt praktisk fag på ungdomstrinnet.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Giske kommune 2010.

Ny bok:

Skolenekting
Årsaker, kartlegging og behandling

Børge Holden og Jan-Ivar Sållman

Hva kjennetegner skolenekting og hva er ikke skolenekting? Når skal det interveneres? Dette er noen av temaene som tas opp i boken.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Saksbehandling

Nye brevmaler til bruk for økonomiske rådgivere i kommunen:

Maler for forskjellige løsningsforslag for betalingsordninger:


Nytt akkurat nå:

Veilederen for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

er oppdatert og omskrevet.

Forfatter er Arne Roti fra lensmannskontoret i Eid.

Torleif Kahrs og Weldeselassie O.Tesfay fra NAV i Oslo samt Linda Skalde fra Lindorff har bidratt i redaksjonsgruppen.

Mange nye brevmaler vil bli lagt inn i løpet av høsten.

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Endringer i anskaffelsesforskriften. I forskrift til lov om offentlige anskaffelser er det gjort endringer i §§ 1-3, 2-1, 2-2, 3-3, 3-14, 4-1, 7-3, 9-1, 9-2, 11-11, 14-4, 16-3, 18-1, 18-2, 20-13, 22-1, 26-1 samt fotnotene i vedlegg 2, 3 og 4.

Endringene tillater en enklere kommunikasjon mellom utenlandske leverandører og norske oppdragsgivere. Samtidig er det gjort andre endringer som likestiller avvisningsbestemmelsene for elektroniske og papirbaserte tilbud, samt en presisering om i bestemmelsene om veiledende kunngjøring. Se mer om endringene hos difi.no.

Tilskudd og refusjoner

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - søknadsinnlevering fra 8. september til 15. oktober 2010.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melde deg av inne i KF Infoserie.

Etter at du har logget deg inn, velg Tilpasning og Eget. Der finner du et felt hvor du kan velge å ikke motta flere nyhetsbrev.

    dgfg

bunnfelt