Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/10 15. oktober 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Gratis prøve ut året

KF Infoserie består av disse fagområdene:

Snakk med oss om å få alle fagområdene gratis fram til 1. januar 2011. Kontakt oss på kf-infoserie@kommuneforlaget.no

Logg på KF Infoserie

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Avtaleverket

Ny Hovedtariffavtale er nå på plass i KF Personal. Det gjenstår å oppdatere lenkene, men dette blir gjort fortløpende.

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannen

Sak 2010/516 Endring av arbeidsavtale i forbindelse med omorganisering.

Kommer snart:

Partene har kommet til enighet om ny SGS 1701 - Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter.

Ny avtale legges inn i KF Personal så snart den er klar.

Resultatene av oppgjøret kan leses på www.ks-bedrift.no

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i adopsjonsloven: Ny § 14a Besøkskontakt etter gjennomført adopsjon (i kraft 01.10.2010).

Endringer i barnevernsloven: Ny 4-20a Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldrene etter adopsjon (i kraft 01.10.2010).

Regelanvendelse

Rundskriv

Brev fra KD: Barnehagerapportering per 20. september 2010 - grunnlag for beregning av skjønnsmidler.

Fra BLD: Q-29/2010: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Fagstoff

Tidlig innsats mot frafall fra videregående skole: Rapport og inspirasjonshefte fra KS.

Nye bøker:

Ville og stille barn i barnehagen
Veier ut av låste atferdsmønstre

Noen barn har en atferd som utfordrer eller uroer de voksne, og som ikke er hensiktsmessig for dem selv.

Skrevet av: Lise Barsøe

Barnehage på naturleg vis
Med rammeplan og hjarte som kompass

I naturen er det utfordringar til alle, uavhengig av kva steg barna er på i modningsprosessen.

Skrevet av: Hilde Alme

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 er lagt inn i KF Kommunal forvaltning.

Loven gir regler om bærekraft i tillegg til vern, og stiller krav til kommunesektoren både som forvalter og som bruker av naturområder. Kommunen plikter å bruke loven sammen med blant annet plan- og bygningsloven.

Veiledninger

Tolkning fra Justisdepartemenet

Offentleglova §§6 og 9. Offentlig elektronisk postjournal - personnavn og arkivkoder/emner.

Dommer og avgjørelser

Nye Sivivombudsmannsmeldinger lagt inn:

Sak 2010/1383: Innsyn i statistisk materiale fra nasjonale prøver.

Sak 2009/1939: Avslag på søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på strandeiendom regulert til friområde.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Veileder fra HOD: Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - 7 gode råd.

Kommer snart:

Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov.

Høringsnotat - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om overgangsbestemmelser til endringslov til adopsjonsloven og barnevernloven (i kraft 01.10.2010).

Barnevernloven: Ny § 4-20a Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldrene etter adopsjon (i kraft 01.10.2010).

Privatskoleforskriften: Endringer i §§ 2-1, 10-1 og 11-1 (i kraft 01.10.2010).

Økonomiforskrift til privatskoleloven: Endringer i §§ 7, 13 og 15.

Regelanvendelse

Rundskriv

Fra BLD: Q-29/2010: Universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Fra Utdanningsdirektoratet: Udir-11-2010: Om forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kapittel 4.

Fagstoff

Tidlig innsats mot frafall fra videregående skole: Rapport og inspirasjonshefte fra KS.

 
  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjettet

Prop. 1 S (2010-2011) Statsbudsjettet 2011.

Regnskap

Endring i forskrift om revisjon og revisorer, §1-4 om vilkår for godkjenning av revisorer fra andre EØS-stater.

Merverdiavgift

Nye fortolkninger fra Skattedirektoratet:

Kompensasjonsloven §2 første ledd bokstav c - klage på avslag om kompensasjon.

Kompensasjonsloven §2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven §4-4 annet ledd omfattes ikke.

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet.

 

Kommer snart:

Full oversikt over statsbudsjettets tilskudd og refusjoner til kommuner og fylkeskommuner.

Oversikten legges inn under mappen: Tilskudd og refusjoner.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt