Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/10 15. november 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Nye digitale håndbøker i 2011

KF Infoserie-teamet jobber nå med to nye, spennende produkter som har utspring i KF Infoserie:

KF HMS-håndbok En digital håndbok skrevet spesielt for de enkelte virksomhetsområdene i kommunal sektor, med rask tilgang til avviksskjema og rutiner til de viktigste HMS-aktivitetene.

KF Delegeringsreglement En komplett og oppdatert oversikt over det lovverket som gir kommunestyret delegeringsmyndighet. Interne delegeringer kan skrives direkte inn i reglementet og kan hentes ut sortert per virksomhet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: kf-infoserie@kommuneforlaget.no eller 24 13 28 50.

 

Du kan fortsatt få gratis prøve ut året på en eller alle fagområder

Ta kontakt med oss: kf-infoserie@kommuneforlaget.no eller 24 13 28 50.

Logg på KF Infoserie

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Rundskriv
A-3/2010: Legetjenesten i kommunene- avtaler med kommentarer - revidert pr. 1. juli 2010.

Veiledninger

KS' kommentarer til SFS 2305 for perioden 2010-2012.

 
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Eksempelsaker
Tre nye eksempler på rutiner ved overgang barnehage-skole:

Fagstoff

Rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet: Informasjons- og utviklingsprogram for mennesker med psykisk utviklingshemmig - Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres.

Nytt akkurat nå

Oppdaterte lovkommentarer til adopsjonsloven, barneloven, barnevernloven og straffeloven.

Lovkommentarene skrives av Marianne Tellefsen.


  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Ny §§ 47A og 47B i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Gjelder krav om godkjenning av kvalifikasjoner for EØS-borgere som skal etablere seg eller arbeide midlertidig i Norge. § 47 sjette og syvende ledd oppheves. Endringene trer i kraft straks.

Endring i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-1 og § 16-5.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Offentleglova §24, andre ledd. Fortolkning fra Justisdepartementet. Tolkningen gjelder rett til unntak fra innsyn i dokumenter om lovbrudd.

Dommer og avgjørelser

Nye Sivilombudsmannsmeldinger:

Sak 2010/870: Behandlingen av nye innsynskrav i samme dokument.

Sak 2009/2897: Reglene om utbyggingsavtaler - virkningene av brudd på plan- og bygningsloven 2008 § 17-4 femte ledd.

Sak 2009/167: Skjulte lydopptak som dokumentasjon i sak om retting og sletting av journalopplysninger.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Forslag til ny samleforskrift for psykisk helsevern. Høring.

Ny kommunal helse- og omsorgslov. Høring.

Ny folkehelselov - Samhandlingsreformen. Høring

Endringer i kommunehelsetjenesteloven og ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Høringsuttalelse fra KS.

Fagstoff

Tvang overfor rusmiddelavhengige - Evaluering av lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet. Utdrag lagt inn.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Endring i opplæringsloven og privatskoleloven - Kompetanseregler mm. Høring.

Regelanvendelse

Brukerundersøkelser høsten 2010. Brev fra Utdanningsdirektoratet.

Presisering vedrørende fritak for fellesfag. Brev fra Utdanningsdirektoratet.

Fag og svenneprøve i Reform 94. Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet om endring av forskrift til opplæringsloven § 24-7.

Eksempelsaker

Tre nye eksempler på rutiner ved overgang barnehage-skole:

Fagstoff

Informasjons- og utviklingsprogram for mennesker med psykisk utviklingshemmig - Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres. Rapport fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Revidering av eksempelsamlingen

Det er gjort en juridisk og formmessig gjennomgang av eksempelsamlingen:

Eksempel om leksehjelp er tatt ut og vil bli erstattet av en ny når regelverkt for leksehjelp er nærmere avklart.

Eksempel om spesialundervisning er revidert.

Se mappen Regelanvendelse\eksempelsamling

Nye eksempler er på gang for 2011.

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Tilskudd og refusjoner

Tilskuddsordninger for kommunal sektor i statsbudsjettet for 2011:
Under mappen Tilskudd og refusjoner er det lagt inn en oversikt over øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Oversikten er delt inn i følgende områder:

Rundskriv T-1/2010 om tilskotsordningar for 2011. Rundskrivet gir informasjon om tilskuddsordninger til miljøvern.

Inntektsberegning

Ny prognosemodell er lagt inn. Brukerveiledningen er også oppdatert. Du finner dem under mappen Inntektsberegning\\Prognosemodell for rammetilskudd.

Regnskap

Ny endelig regnskapsstandard fra GKRS: KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil.

I forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) er Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet og Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - drift endret.

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett og Vedlegg 3 Økonomisk oversikt - drift endret.

Merverdiavgift

§ 16-1-1 Plikt til å opplyse om ikke-navngitte forretningsforbindelser mv i merverdiavgiftsforskriften er endret.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt