Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/10 18. desember 2010 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

Logg på KF Infoserie

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lovverk
Endring i folketrygdloven § 24-3 Arbeidsgiverens plikter.

Endringslov til folketrygdloven er lagt inn under kommende regelverk. Den omhandler ny alderspensjon og trer i kraft 1.1.2011.

Endringer i forskrift om alderspensjon i folketrygden. Endringer i kapittel 2, § 3-5 og kapittel 10 trer i kraft nå med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2010. Endringer i kapittel 4 og 6 trer i kraft straks.

Avtaler
SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter er revidert og gjort gjeldende til 30.4.2012.

Det er brudd i forhandlingene om revisjon av SFS 2201 Særavtale for barnehager, SFO, skole og familiebarnehager. Gjeldende avtale har utløp 31.12.2010, men vil gjelde inntil ny avtale er ferdig forhandlet.

Rundskriv
B-13/2010 fra KS om reforhandling av sentrale særavtaler pr. 1.1.2011.

A-4/2010 Veterinæravtalen (ASA 4510).

B-12/2010 Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skift- og turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011.

B-200/2010 PAI, Lønnsstatistikk for 2010, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister og nye oppgaver til PAI-registeret.

Veiledninger

Kommunenes personalhåndbok 2011 er lagt inn i KF Personal. Den er oppdatert etter ny tariffavtale, med størst endringer i kapittel 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 og 16.

Presisering fra KS om arbeid på søn- og helgedager.

Veilederen til den nye IA-avtalen er lagt inn.

Debatthefte 2011 Kommunalt selvstyre - teori eller praksis?

Veilederen fra KS 'Lærernes lønns- og arbeidsvilkår' er tatt ut av KF Personal. Den skal revideres og utarbeides i nytt format. Etter revisjonen vil den fremstå som en oversikt over hva som gjelder særskilt for undervisningspersonalet.

Reforhandling av særavtaler pr. 1.1.2011:

Uten endringer:

 • SGS 1002 Arbeidstøy m.m.
 • SGS 1020 OU-midler
 • SFS 2102 Naturforvaltning
 • SFS 2206 PP-jeneste
 • SFS 2208 PPT - supervisjon
 • SFS 2210 Kino
 • SFS 2303 Psykologtjenesten
 • SFS 2304 Tannlegetjenesten
 • SFS 2309 Bonusordningen tannhelse

Reforhandlet:

 • SGS 1001 Reiseregulativet
 • SGS 1010 Følge av pasient mm.
 • SFS 2301 Helsetjenesten

Ikke ferdig forhandlet:

 • SFS 2201 Barnehager, SFO m.m.
 • SFS 2404 Brann- og redningstj.
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny Forskrift om sentre for foreldre og barn. I kraft 25.11.2010. Forskriften er hjemlet i barnevernloven.

Lovforarbeider

Lovproposisjon nr. 40 (2010-2011): Endringer i barnevernloven - krav til politiattester mm.

NOU 2010:8: Med forskertrang og lekelyst - Høring om Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn.

Regelanvendelse

Rundskriv
Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011.

Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager - Faktaark om forskriften.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Veiledninger

Veilederen til den nye IA-avtalen er lagt inn.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) trer i kraft 1. januar 2011. Dagens sivilforsvarslov blir samtidig opphevet.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Fra 1. januar 2011:
Ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien). I formålsparagrafen står det balnt annet:
" Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. ... Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendig helsehjelp og et verdig tjenestetilbud. "

Regelanvendelse

Fra Helsedirektoratet: IS-6/2010: Helsepersonells taushetsplikt - Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten.

Fagstoff

IS-1846: Folkehelsearbeidet - Veien til god helse for alle er lagt inn i utdrag. Det som er tatt med er: Forord, Sammendrag, Kapittel 6 - Lokalt folkehelsearbeid - bredt og tverrfaglig, Kapittel 9 - Veien videre i folkehelsearbeidet.

IS-1858: Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – Overordnet strategi 2011-2015

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

Lovproposisjon nr. 40 (2010-2011) om endringer i barnevernloven - krav til politiattester mm.

Regelanvendelse

Rapport fra BLD: Ungdoms fritidsmiljø - Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse.

IS-1672 fra Helsedirektoratet: Før og etter skoletid - integrering, inkludering eller rett og slett gode løsninger? Fire eksempler på lokale modeller for organisering av tilbud før og etter skoletid, for elever med nedsatt funksjonsevne.

I-2/2010 fra HOD: Revidert rundskriv om forebygging av kjønnslemlestelse. Tilbudet som skal gis på 1.trinn, 5.trinn og på ungdomsskoletrinnet til aktuelle foresatte og jenter er fra nå av landsdekkende.

Fagstoff

Veileder fra BLD: Det magiske øyeblikket - Hvordan komme i kontakt med ungdom som sliter.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer fra 1. januar 2011

Dekningsloven endres i § 7-14. Endringene innebærer at avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler gis forrang framfor kraftkjøperens bo, etterfølgende kreditorer og senere rettsstiftelser i kraftkjøperens kontraktsposisjon.

Ny forsinkelsesrenteforskrift. Forsinkelsesrenten settes til 9,00 prosent p.a.

Panteloven § 4-4 og § 4-5. Endringene gir kreditor panterett i innskudd på konto. Pantsettelsen har rettsvern dersom det foreligger en skriftlig avtale og innskuddet står på egen konto.

Saksbehandling

Rundskriv A-1/2010 Statlege rettleiande retningsliner for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Tilskudd og refusjoner

Kunngjøringer fra Helsedirektoratet om tilskudd til kommunene:

Rundskriv fra Imdi: 8/2011 Tilskudd til ny sjanse.

KOSTRA

Hovedveilederen for regnskapsrapporteringen 2011.

Brev fra KRD: Endringene i regnskapsforskriften, budsjettforskriften, rapporteringsforskriften og KOSTRA-kontoplan.

Kontoplanspørsmål for 2010 er oppdatert.

Egen visning av Funksjonskontoplanen for kommuner, Funksjonskontoplanen for fylkeskommuner og Artskontoplanen. Her er endringene i funksjoner og arter lagt inn, samt lenker mellom aktuelle funksjoner og arter til kontoplanspørsmålene og svar fra KRD.

Regnskap

I forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) er Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet og Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - drift endret.

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett og Vedlegg 3 Økonomisk oversikt - drift endret.

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven er endret. Endringene gjelder § 15-7 og ny § 16-7. Sistnevnte handler om at skattemyndighetene skal få adgang til å kreve fremvisning av id-kort for utenlandske arbeidstakere ved stedlige kontroller.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt