Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/11 15. januar 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Brukerkonferansen 2011 - 6 regionale konferanser

Se programmet til årets brukerkonferanser og finn konferansen nærmest deg.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Det er omfattende endringer i folketrygdloven på grunn av pensjonsreformen.

Med dette følger også endringer i
Statens pensjonskasseloven §§ 1, 5, 15, 20, 21, 22, 23/24, 24a, 26, 27, 28, 29, 33, 38, og 42.
Sykepleierpensjonsloven kapittel 4 om alderspensjon (§§ 7, 8, 9, 10, ny 10a og 10b) og §§ 15 (uførepensjon) og 39
Forskrift om alderspensjon i folketrygden kapittel 1, 5, 7 og 11.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §12: Første punktum om individuell tilrettelegging gjøres også gjeldende for valg av og behandling av innleide arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak §10-4 er oppdatert.

Internkontrollforskriften §2 er oppdatert (endring ikke relevant for kommunal sektor).

Følgende særavtaler er reforhandlet og trer i kraft pr. 1.1.2011.
SGS 1001 Reiseregulativet
SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter
SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev
SGS 1020 OU-midler
SFS 2102 Naturforvaltning
SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
SFS 2208 Avtale for PPT supervisjon
SFS 2210 Ansatte ved kinoer
SFS 2301 Helsetjenesten m.v.
SFS 2302 Fysioterapitjenesten
SFS 2303 Psykologtjenesten
SFS 2304 Tannlegetjenesten
SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten
ASA 4510 Veterinærtjenesten

Oppsummering av endringene finnes i B-13/10.

Om Veterinæravtalen (ASA 4510) i A-4/10.

Satsene for natt- og kostgodtgjørelse for reiser utenlands (reiseregulativet) er oppdatert.

HTA kapittel 1 pkt. 4.2.4 om tredelt skift og turnusarbeid trer i kraft.

Veiledninger

For en sammenstilling av de nye reglene, se KS personalhåndbok kapittel 11.

Dommer og avgjørelser

ARD 16.12.10: HTA og avlønning av ekstrahjelp og vikarer.

Reforhandling av særavtaler pr. 1.1.2011:

Uten endringer:

 • SGS 1002 Arbeidstøy m.m.
 • SGS 1020 OU-midler
 • SFS 2102 Naturforvaltning
 • SFS 2206 PP-jeneste
 • SFS 2208 PPT - supervisjon
 • SFS 2210 Kino
 • SFS 2303 Psykologtjenesten
 • SFS 2304 Tannlegetjenesten
 • SFS 2309 Bonusordningen tannhelse

Reforhandlet:

 • SGS 1001 Reiseregulativet
 • SGS 1010 Følge av pasient mm.
 • SFS 2301 Helsetjenesten

Ikke ferdig forhandlet:

 • SFS 2201 Barnehager, SFO m.m.
 • SFS 2404 Brann- og redningstj.
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny Forskrift om sentre for foreldre og barn. I kraft 25.11.2010. Forskriften er hjemlet i barnevernloven.

§ 8 og § 14 i barnehageloven er endret som følge av at statens barnehagetilskudd inngår i rammetilskuddet.

Regelanvendelse

Rundskriv Q-6/10: Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner.

Nye bøker

Sveket II - Ansvar og (be)handling, av Kari Killén

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) erstatter sivilforsvarsloven. Kapittel IV og V omhandler kommunale plikter og beredskapsplikter.

Det er omfattende endringer i folketrygdloven på grunn av pensjonsreformen.

Endring i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 2 (gjelder petroleumsvirksomhet).

Endring i § 12 første ledd i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Endringen presiserer at arbeidsgivers plikt til individuell tilrettelegging fremdeles omfatter arbeidsgivers valg og behandling av innleide arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak. § 10-4 har fått et nytt tredje ledd, om kvalifiseringsprogram.

I forskrift om arbeid med ioniserende stråling er § 3 og § 4 endret.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) trer i kraft 1. januar 2011. Dagens sivilforsvarslov blir samtidig opphevet.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Fra 1. januar 2011:
Ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien). I formålsparagrafen står det balnt annet:
" Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. ... Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendig helsehjelp og et verdig tjenestetilbud. " Først og fremst pålegger forskriften kommunen plikter. Det er ikke slik at forskriften gir brukerne nye rettigheter. Det er heller snakk om en klargjøring av de rettighetene man allerede har.

Forskrift om endring i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. §§ 3 og 4 er endret.

§ 8-4 i sosialtjenesteloven (egenandel for hjemmetjenester) er endret.

Regelanvendelse

Rundskriv I-1/11: Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Rundskriv I-3/10: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Revidert rundskriv Q-2/10: Om kjønnslemlestelse.

Utdanningsdirektoratet har laget en samling med tolkninger av opplæringsloven. Disse tokningene er nå lagt inn i KF Skole. Blant andre finner du:

Se samtlige tolkninger under mappen Regelanvendelse og Udirs lovtolkninger.

Nye bøker

Barn og unge med Tourettes syndrom, av Gidske Kvilhaug

Undervisning i sosiale ferdigheter - En håndbok, av Stephen N. Elliott og Frank M. Gresham

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer fra 1. januar 2011

Ny forsinkelsesrenteforskrift. Forsinkelsesrenten settes til 9,00 prosent p.a.

Panteloven § 4-4 og § 4-5. Endringene gir kreditor panterett i innskudd på konto. Pantsettelsen har rettsvern dersom det foreligger en skriftlig avtale og innskuddet står på egen konto.

§ 8-4 i sosialtjenesteloven er endret.

Det er gjort endringer i skattebetalingsloven og ligningsloven som gjør at arbeidsgiver ved beregningen av forskuddstrekk ikke lenger skal gjøre fradrag for underholdsbidrag til fraseparert eller fraskilt ektefelle (ektefellebidrag), som arbeidsgiver trekker i lønnen etter pålegg fra NAV. I stedet for at arbeidsgiverne gjør fradrag for ektefellebidraget skal det tas hensyn til ektefellebidrag ved utskriving av skattekortet.

Saksbehandling

Rundskriv A-1/2010 Statlege rettleiande retningsliner for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald.


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser er oppdatert med ny praksis fra KOFA-saker.
Veilederen er skrevet av, og oppdateres to ganger årlig av advokat Stein Ness i Advokatfirmaet Haavind AS.

Innfordring

Ny forsinkelsesrenteforskrift. Forsinkelsesrenten settes til 9,00 prosent p.a.

Panteloven § 4-4 og § 4-5. Endringene gir kreditor panterett i innskudd på konto. Pantsettelsen har rettsvern dersom det foreligger en skriftlig avtale og innskuddet står på egen konto.

Tilskudd og refusjoner

Tilskudd fra Helsedirektoratet:
Oppfølging av Aksept og mestring - nasjonal hivstrategi 2009-2014.

Modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjenesten.

Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2011(Q-7/2011).

Regnskap

Endringer i revisorloven. § 3-1, § 3-7 samt endringer i kapittel 10 trer i kraft. Endringerne gjelder gjennomføring av revisjonsdirektivet.

I forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)er § 2 Bokføring og merknader til § 2 endret.

I forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak er § 8 Bokføring og merknader til § 8 endret.

§ 3-9 i regnskapsloven er endret.

I forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) er Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet og Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - drift endret.

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett og Vedlegg 3 Økonomisk oversikt - drift endret.

Kommunal regnskapsstandard nr. 4– Foreløpig standard (F) er endret i pkt. 4.1 nr. 2. Begrepet varige driftsmidler er byttet ut med anleggsmidler.

Kommunal regnskapsstandard nr 6 – Foreløpig standard (F) er endret som følge av endringer i lov og forskrift.

Merverdiavgift

Stortingets vedtak om merverdiavgift.

Endringer i kompensasjonslovens §§ 6 og 7. Endringene innebærer at innsending av kompensasjonsoppgaven heretter må gjøres elektronisk.

Merverdiavgiftsloven er endret. Endringene gjelder § 15-7 og ny § 16-7. Sistnevnte handler om at skattemyndighetene skal få adgang til å kreve fremvisning av id-kort for utenlandske arbeidstakere ved stedlige kontroller.

Merverdiavgiftsloven. Fra 1. januar gjelder endringene i § 3-3, § 9-1, § 9-8 (opphevet), § 13-3, ny § 18-3, § 18-4, § 19-1, § 20-1 og § 22-2. Ny § 18-3 gir avgiftssubjekt som oppdager feil rett til å kreve endring av avgiftsoppgjør for tidligere terminer inntil tre år tilbake i tid. Endringene i § 20-1 innebærer at avgiftssubjekter og tollskyldnere må gå til søksmål innen seks måneder dersom de vil prøve gyldigheten av avgiftsoppgjør og tollfastsettelser.

Merverdiavgfitsforskriften er blitt tilsvarende endret. Se: § 16-1-1, § 10-3-1 og § 8-8-1.

Skattedirektoratets melding SKD 9/10: Statsbudsjettet 2011. Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift.

Spørsmål og svartjeneste om offentlige anskaffelser

Stein Ness svarer på spørsmål om offentlige anskaffelser. Kontakt ham på:
e-post: s.ness@haavind.no
Telefon: 22 43 30 00.

 

 

 

 

 

 

 

Se mer om Finansdepartementets regelendringer fra 1. januar 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer snart:

Veilederen Merverdiavgiftsloven og kommunene (Ole-Jørgen Wilberg) blir oppdatert i løpet av januar 2011.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt