Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/11 15. februar 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Brukerkonferansen 2011 - Vi kommer til en by nær deg - og i år er det gratis!

Bodø: 24. mars - Bergen: 31. mars - Kristiansand: 11. april - Oslo: 13. april

Program:

Få mer ut av KF Infoserie Råd, tips og erfaringsutveksling
Minikurs i KF Infoserie Lynkurs i nye funksjoner og deling av dokumenter
KF Lokal personalhåndbok Vi hjelper dere på vei til å lage en god personalhåndbok
KF Delegeringsreglement Vi presenterer markedets første digitale delegeringsreglement
KF HMS-håndbok Alle lovpålagte HMS-krav komprimert i en brukervennlig håndbok
KF HMS-håndbok fra et brukersynspunkt Hør hvordan en kommune tar den i bruk

Se program og påmelding til årets brukerkonferanser.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

ASA 4313: Rammeavtale om drift av privat fysioterapivirksomhet er reforhandlet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2012. Det er gjort endringer i begrepsbruken i tillegg presiseringer. KS har kommentert endringene i artikkelen ASA 4313 for perioden 2011-2012: Hva er nytt i rammeavtalen?

Veiledninger

Sammendrag fra KS: Pensjonsreforma satt i verk 2011.

Dommer og avgjørelser

Høyesterettsdom: Oppsigelse i prøvetiden grunnet i varetekstfengsling.

 
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Endringene innebærer en sterkere presisering og utdyping av barnehagens innhold og oppgaver, og tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat som nå er blitt mer omfattende. De viktigste følgeendringene finnes i kapittel 1 - Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver, særlig kapittel 1.1, 1.2 og 1.3.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 64 L (2010-2011). Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak).

Veiledninger

Tolkning fra Justisdepartementet: Offentlig elektronisk postjournal - ansvarssubjekt ved eventuelle feil.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2010/14: Avvisning av søknad - rettskraftsvirkninger av forvaltningsvedtak.

Sak 2010/479: Innsyn i vedlegg til aksjekjøpsavtale - miljøinformasjon.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Tema

De 30 mest aktuelle spørsmålene innenfor området Skole og elevrettigheter er samlet i en TEMA-mappe. Hvert tema gir deg oversikt med lenker til den mest relevante informasjonen. Tema gir deg oversikt over:

  • regelverket
  • rundskriv og veiledninger
  • tolkninger
  • eksempler og maler

Under Tema vil du blant annet finne:

Regelanvendelse

Manifest mot mobbing 2011-2014 - Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

 

Nytt akkurat nå

Temainngang til de
30 viktigste temaene
innenfor fagområdet skole og elevrettigheter.

Det er en stor informasjonsmengde samlet i KF Skole. Nå kan du enklere og bedre få tak i den kunnskapen du trenger.

Temainngangen fungerer som en stikkordsliste, med lenker til den mest relevante informasjonen.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Saksbehandling

Du kan få bostøtte til den høye strømregningen. Informasjon fra Husbanken om bostøtte for å dekke høye strømutgifter.


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven og kommunene er oppdatert per januar 2011.

Endringer i forskrift nr 128 om kompensasjon av merverdiavgift. § 2, § 3 og § 4 er endret i tilegg til endring av tittel. Endringene gjenspeiler de nye bestemmelsene om elektronisk innsending.

SKM 2011/1 fra Skattedirektoratet: Merverdiavgift og bærbare PC-er i den videregående skolen.

BFU 34/10: Spørsmål om avgiftsberegningen ved utleie og fremleie av parkeringsanlegg.

Tilskudd til kommunene

Rundskriv Q-1/2011 Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011

Rundskriv Q-22/11 Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2011

Fra IMDi
Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak

Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2011.

Fra Helsedirektoratet
Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemning - Tilskudd 2011.

Tilskudd til nasjonalt arbeid for å bedre helse-, sosial,- og velferdstilbudet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge for høyskoleutdannet personell i kommuner og bydeler.

Tilskudd til videre/etterutdanning i rusproblematikk for ansatte i kommuner og bydeler, kriminalomsorgen og politiet 2011.

Tilskudd til etablering og drift av aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT- team) - 2011.

Tilskudd til utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak for mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helsefeltet - 2011.

Tilskudd til kompetansetiltak - sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2011.

Tilskudd til utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge.

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering.

 

Nytt akkurat nå :

Veilederen i MVA for kommunesektoren

Merverdiavgiftsloven og kommunene

er blitt oppdatert etter flere lovendringer i løpet av 2010.

Skrevet og oppdatert av : Ole-Jørgen Wilberg

 

 

 

 

 

 

Spørsmål og svartjeneste om offentlige anskaffelser

Stein Ness svarer på spørsmål om offentlige anskaffelser. Kontakt ham på:
e-post: s.ness@haavind.no
Telefon: 22 43 30 00.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt