Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/11 15. mars 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Rundskriv A-02/11: ASA 4110 Oljevern. Avtalen er reforhandlet for perioden 1.1.2011-31.12.2012.

Rundskriv A-01/11: ASA 4313 - Avtale mellom KS og Norsk fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter (rammeavtalen).

Satsene for reiseregulativet innenlands gjelder i utgangspunktet frem til 28. februar 2011, men vil være gjeldende inntil partene er enige om ny avtale.

Rundskriv om fosterhjemssatser fra 1. juli 2010 kan nå finnes i KF Personal. Det er plassert under mappen Regelverk - Rundskriv - Andre KS-rundskriv.

Veiledninger

Kommentar fra KS om begjæring om innsyn i ordførers lønnsslipper.

Dommer og avgjørelser

Arbeidsrettsdom om tolkningen av HTA kapittel 1 §12 om avlønning av ekstrahjelp og vikarer.

Leder i kommunen

en bok av Nils Schaug

Kommunene er en kompleks organisasjon og må stadig innrette seg etter nye reformer og rammebetingelser. Ledere på alle nivåer i kommunal sektor har andre og flere utfordringer enn ledere innen privat sektor.

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Høringsuttalelse fra KS - "Med forskertrang og leselyst" - Innstilling fra Brenna-utvalget om pedagogisk tilbud til førskolebarn.

Regelanvendelse

Revideringer i lovkommentarer (skrevet av Marianne Tellefsen). Se kommentarene til:

Film- og videogramloven § 9
Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, samt ny folkehelselov
Ny utgave av Fosterhjemsavtalen
Barnevernloven § 5-9a Rettigheter under opphold i senter for foreldre og barn og § 6-10 Politiattest.

 

Barnehage på naturleg vis

Erfaringar, idear, teori fletta inn i kvardagen og tankar kring samvær med barn i naturen.

en bok av Hilde Alme

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Rapport: Valg til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg - etterlevelsen av kommunelovens §77 nr 1.

Uttalelse fra KS: Vedrørende begjæring om innsyn i ordførers lønnsslipper.

Tolkning fra Justisdepartementet: Forvaltningsloven § 35 tredje ledd tredje punktum.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Høringsuttalelse fra KS: Ny kommunal helse- og omsorgslov.

Regelanvendelse

Fra Helsedirektoratet: Veileder for kommunale frisklivssentraler - Etablering og organisering.

 

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Tema

Regelverk

Forskrift til privatskoleloven: Endring i § 4-3 fjerde ledd bokstav c (kontakt med heimen i videregående opplæring). I kraft 07.02.2011.

Regelanvendelse

Fra Utdanningsdirektoratet:

Arbeid mot mobbing - Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen.

Elevenes psykososiale miljø - Felles nasjonalt tilsyn 2010-2011.

 

Tema i KF Skole

Her er noen av dem:

Mobbing
Skolemiljø
Skoleskyss
Vurdering
Overgang barnehage – skole
Forsvarlig system (§ 13-10)
Kunnskapsløftet
Medisinering i skolen
Tilpasset opplæring

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Saksbehandling

Du kan få bostøtte til den høye strømregningen. Informasjon fra Husbanken om bostøtte for å dekke høye strømutgifter.


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Budsjett

Kommunene og norsk økonomi 1/2011: Gjeld opp og gjeld i mente.
Heftet er lagt i mappen for Statsbudsjett\\Budsjett 2012.

Merverdiavgift

Fra Skattedirektoratet:
Innsending av kompensasjonsoppgaver - spørsmål om foreldelse etter kompensasjonsloven §10.

Tilskudd til kommunene

Tilskuddsordninger fra IMDi:
1/2011: Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2011. Statsbudsjettet år 2011 Kap. 821, post 60
2/2011: Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker. Statsbudsjettet år 2011, Kap 821, post 60
3/2011: Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Statsbudsjettet år 2011- Kap 821, post 61
9/2011: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak. Statsbudsjettet 2011 - Kap 822, post 60.

Ordninger fra Husbanken

To nye forskrifter:
Tilskudd til utleieboliger fra Husbanken
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
De to forskriftene erstatter tidligere forskrift om boligtilskudd fra Husbanken.

Husbankens retningslinjer for startlån er revidert. I kapittel 9 er det gjort presiseringer for hvordan tap skal fordeles mellom kommunen og Husbanken.

 

Spørsmål og svartjeneste om offentlige anskaffelser

Stein Ness svarer på spørsmål om offentlige anskaffelser. Kontakt ham på:
e-post: s.ness@haavind.no
Telefon: 22 43 30 00.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt