Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/11 15. april 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Dommer og avgjørelser

ARD.16.02.11: Drøftingsplikt ved ny stilling (Hovedavtalen)

 
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny Mønsteravtale for samarbeidsavtaler mellom kommuner og private barnehager, mars 2011.

Regelanvendelse

Brev til kommunene om tilbakekalling av rundskriv Q-05/2011 av 25.01.11 - Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger gjeldende fra 01.01.11.

Fagstoff

Sammendrag av rapport IRIS – 2011/029: Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny §19a Bruk av universelt utformet stemmeseddel ved valget i 2011 i valgforskriften. Bestemmelsen trådte i kraft 22. mars og opphører 1. januar 2012.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 91 L (2010–2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Prop. 90 L (2010–2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Fagstoff

IS-1887: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien. Forslag til tiltak.

Nytt akkurat nå:

Lovforslag og informasjonsark til samhandlingsreformen. (nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet)

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Eksempler

Elevenes psykososiale miljø - Tilsynsrapport fra Fylkesmann.
Dette er en anonymisert versjon av en tilsynsrapport fra en ungdomsskole. Her gis det klare krav til hvordan man forebygger og foretar internkontroll, hvordan skolen innretter sitt individuelt rettede arbeid samt hvordan man sørger for å involvere og engasjere elever og foreldre i skolemiljøarbeidet.

System for kvalitetsvurdering etter opplæringsloven. Dette er et eksempel hentet fra Re kommune.

 
  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Tilskudd til kommunene og fylkeskommunene

M-1/2011: Midlar til bygdeutvikling 2011.

P-3/2011: Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg (rentekompensasjon). Vedlikehalds- og sikringstilstanden for kyrkjene.

Ordninger fra Husbanken

Veileder for kompetansetilskudd fra Husbanken til bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt