Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/11 15. mai 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Rundskriv

B-1/2011: Ny tariffbestemmelse om arbeidstid - utfyllende om beregning for deltidsstillinger. Gjelder presisering av beregning av arbeidstid for deltidsstillinger etter ny tariffbestemmelse som trådte i kraft 1.1.2011.

B-2/2011: Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 - Regulering 2. avtaleår - Iverksetting og kommentarer fra KS.

B-03/11: OU-midlene 2011. Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. juni måned.

Lovendringer

Endringer i aksjeloven §§ 2-3, 2-6, 2-8, 5-5, 5-6, 5-8, 5-9, 5-14. Nytt avsnitt II i kapittel 7 omhandler unntak fra revisjonsplikten. Endringene gjelder fra 1. mai og innebærer blant annet at små aksjeselskaper kan fravelge revisjon. Generalforsamlingen kan vedta å gi styret fullmakt til å beslutte dette.

Prop. 89 L (2010-2011) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)
Lovforslaget innebærer tidligere og tettere oppfølging av sykemeldte, og sanksjoner for arbeidsgivere som ikke følger opp ihht. lovverket. Endringene foreslås å tre i kraft 1. juli 2011. Se også KS' synspunkter på lovforslaget.

Avtaleverket

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er klart. Det gis et generelt tillegg på 1,72 % av den enkeltes grunnlønn, dog minst kr. 7 000,-. Oppgjøret har en ramme på ca. 4,25 %, se vedlegg til forhandlingsprotokoll. Hovedtariffavtalen er oppdatert med merknader og nye tabeller i kapittel 4 og kapittel 3, pkt. 3.5.

Annet

Notat fra KS: Sykefravær: Nye regler for bedre oppfølging av sykmeldte: Prop. 89 L (2010-2011) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv.

 
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i barnevernloven (i kraft 27. april 2011):

§2-3 - Statlige barnevernyndigheters oppgaver og myndighet
§2-3b - Statlig tilsyn på barnevernområdet
§9-2 - Foreldres underholdsplikt.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i valgloven: Følgende bestemmelser endres og trer i kraft fra 13. mai 2011: §2-5, §2-7, §8-4, §9-5 og §15-5.
Endringene gjelder ombudsplikt, forsegling av valgurner m.m.
Endringer i valgloven §§ 8-2 (3) og (4), 9-3 (4) og kommuneloven § 14 nr. 4 og 5 trer i kraft fra 1. januar 2012

Endringer i aksjeloven: §2-3, §2-6, §2-8, §5-5, §5-6, §5-8, §5-9, §5-14, nye §§ 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 om unntak fra revisjonsplikten, §13-6 og §16-15.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Fra HOD: Fakta om samhandlingsreformen.

Regelanvendelse

Eksempelsamling

Revidert versjon av Betaling for beboere i institusjon (eksempler med utregninger).

Bakgrunnen for revideringen er at 3. utgave av boka som eksemplene er hentet fra, nå er gått i trykken. Forfatterne av boka er Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland. Revideringen er ganske omfattende. Den omarbeidelsen som er gjort innebærer at vi også i KF Pleie og omsorg har fått inn mer nyttig informasjon. Dette er nytt:

  • vederlagsforskriftens virkeområde
  • skjematisk oversikt over saksgangen i en vederlagssak
  • revidert versjon av hvordan betalingsvedtaket fattes og betalingen beregnes
  • ny beregning og etteroppgjør ved langtidsopphold.
  • maler fra utregningseksemplene (skjema med tomme felter) revideres også i eksempelsamlingen. De forventes klare i uke 19.

Ny vederlagsforskrift forventes i forbindelse med den nye Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.

 

 
  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort endringer i en rekke lover som gjelder unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper: Aksjeselskaper med mindre enn 5 millioner i driftsinntekter,gjennomsnittlig ikke over 10 årsverk og en balansesum som er mindre enn 10 millioner kroner kan beslutte at årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven.

Se:
Aksjeloven: §2-3, § 2-6, §2-8, §5-5, §5-6, §5-8, §5-9, §5-14, nye §§ 7-6, 7-7, 7-8 og 7-9, §13-6 og § 16-15.
Regnskapsloven: §8-2 og §8-3.
Revisorloven §1-1 og §2-1.
Merverdiavgiftsloven: §15-12 og §15-12a.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt