Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/11 15. juni 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel


Vi i Kommuneforlaget ønsker alle våre kunder en riktig god sommer!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Rundskriv

B-4/2011: Forlik i tvist om virkningstidspunkt 2010.

Avtaleverket

KS og Fagforbundet har inngått protokoll på bakgrunn av dom i Arbeidsretten mellom Fagforbundet og PBL vedrørende deltidsstillinger og ansiennitet jf. HTA.

Avtaleverket for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring. Artikkel fra KS v/Per Remme. Artikkelen gir en kort innføring i avtaleverket for lærere.

Partene har kommet til enighet om nye satser for reiser innenlands for statens regning. De nye satsene vil publiseres nærmere årsskiftet og vil være gjeldende fra 1.1.2012.

Mellomoppgjøret for SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter er klart. Minstelønnstabellen endres fra 1.8.2011.

KS og Fagforbundet har inngått forlik i saken om virkningstidspunkt i 2010 for hovedtariffavtalens garantibeløp for arbeidstakere med 20 års lønnsansiennitet.

Nemdskjennelse for SFS 2404 Brann- og redningstjenesten er klar.

Dommer og avgjørelser

ARD 34/2009: Arbeidsrettsdom vedrørende krav om etterbetaling/erstatning for tariffbrudd. Saken gjelder etterbetaling for tap som følge av manglende innmelding i pensjonsordning.

Sak 2010/90: Uttalelse fra Sivilombudsmannen ang. ulovlig gjengjeldelse etter varsling om innendørs røyking.

Sak 2010/2955: Uttalelse fra Sivilombudsmannen om tilsetting av prosjektleder.

HRD 2010/911A: Høyesterettsdom om ulovlig aldersdiskriminering ved utvelgelsen av oppsagte flygere i SAS Norge. Det ble konkludert med at oppsigeksene var gyldige og utvelgelsen innunder unntakene fra forbud om diskriminering jf. aml. §13-3.

Annet

Kommentar fra KS ang. arbeidsrettsdom om adgangen til å reservere seg mot innmelding i kommunens pensjonsordning var tariffstridig.

FoU: Sammendrag av rapport om seniorpolitikk i kommunesektoren.

 

Endringer fra 1. juli 2011:

Fedrekvoten utvides til 12 uke. I tillegg utvides den totale stønadsperioden med 1 uke.

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom.

Grunnbeløpet i folketrygden settes til 79 216 kroner

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Rundskriv

Q-12/2011 fra BLD: Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse - rettigheter, lover og regelverk

Statlige veiledninger

Fra BLD: Satsing på barn og ungdom - Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2011.

Fra Utdanningsdirektoratet: Ståstedanalysen og organisasjonsanalysen - Verktøy for skoleutvikling (kan også brukes for barnehager).

 

Nytt akkurat nå:

Fosterhjemshåndboka 2011

Av: Hege Sundt (red).

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Store endringer for KF HMS

Kommuneforlaget tilbyr en nyutviklet digital HMS-håndbok som vil overta for dagens KF HMS.

HMS-håndboka er skrevet spesielt for kommunale og fylkeskommunale enheter og ledere. I håndboka vil lederne finne retningslinjer for alle HMS-aktivitetene de er pålagt å gjøre. Samtidig kan HMS-ansvarlige skrive inn lokale rutiner og legge til egne skjemaer og rutiner.

Dagens KF HMS vil bestå - som et verktøy og en lovbase for HMS-fagfolk - mens HMS-håndboka vil være inngangen for alle ledere og ansatte.

I forbindelse med overgangen vil alle eksisterende abonnenter bli kontaktet for informasjon om pris og om abonnement.

KF HMS-håndbok er nå tilgjengelig for prøve for nye og gamle abonnenter.

KF HMS-håndbok

Vi har nå en testversjon klar for prøveabonnement. Her kan dere se innholdet i håndboka, lenkene til regelverket, og forslagene til rutiner og maler for eget HMS-arbeid.

Les mer om KF HMS-håndbok.

Ta kontakt for prøve.

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 125 L (2010–2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i offentleglova. Prosposisjonen foreslår mindre endringer i reglene om innsyn. Blant annet at fødselsnummer og lønnsoppgaver kan untas fra innsyn.

Høyring – forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane m.m).

Dommer og avgjørelser

Nye Sivilombudsmannsmeldinger:
Sak 2011/709: Reguleringsplan - utilstrekkelig vurdering av alternative plasseringer for industriområde
Sak 2011/0723: Plikt til å behandle krav om dekning av saksomkostninger - fvl. \\§ 36
Sak 2010/2939: Møtebegrepet i kommuneloven
Sak 2011/720: Endring av plangrunnlaget etter mottak av byggesøknad

Veiledninger

Fortolkning fra Justisdepartementet: Offentleglova §§ 3 og 4.

 

Endringer fra 1. juli 2011:

§ 19 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kun en redaksjonell endring).

 

Nytt akkurat nå:

Kommuneloven med kommentarer.

Av: Oddvar Overå, Jan Fridthjof Bernt
5. utgave.

Kommentarene til kommuneloven vil bli oppdatert i KF Kommunal forvaltning i løpet av året.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Fagstoff

Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015).

Kommentar fra KS: Rettighetsfesting av BPA.

Nytt akkurat nå:

Veien til bedre helseledelse:
IKOS - individbasert kompetansestyring.

Riktig bruk av kompetanse gir kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet.

Skrvet av: Marit Strandquist og Lise Adal.
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Tema - hurtigoppslag

To nye temaer er lagt inn:

Miniritetsspråklige barn og unge og Fysisk aktivitet.

Regelverk

Høring fra Utdanningsdirektoratet: Tydeliggjøring av ansvaret for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag. Høringen foreslår endringer i opplærigslovens § 3-3 og § 4-3 og har til hensikt å tydeliggjøre det gjensidige ansvaret lærer og elev har for at lærer skal ha vurderingsgrunnlag.

Regelanvendelse

Fra BLD: Rundskriv Q-12/2011: Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse - rettigheter, lover og regelverk.

Fra Utdanningsdirektoratet: Ståstedanalysen og Organisasjonsanalysen - Verktøy for skoleutvikling.

Fortolkninger fra JD:

Rett til opplæring for barn med ulovlig opphold eller uavklart oppholdsstatus - forholdet til barnekonvensjonen.

Forbud mot hijab i skolen.

Bruk av hode- og ansiktsplagg i skolene - anmodning om uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om forståelsen av gjeldende rett.

Fagstoff

Satsing på barn og ungdom - Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2011.

Meld. St. 22 (2010 - 2011) om ungdomtrinnet: Motivasjon - Mestring - Muligheter.

KS-kommentar til Stortingsmelding nr. 22 "Motivasjon - mestring - muligheter"

 

Nytt akkurat nå:

Sosialfaglig arbeid i skolen.

Om samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider

Av: Ulrika Gustavsson og Nina Tømmerbakken

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Endringer i satser fra 1. juli 2011

Nye satser for fostringstilskudd gjelder fra 1. juli. Det er grunnlagstallene i vedlegget til forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot som blir endret hvert år.

I forskrift om bustøtte endres øvre grenser for boutgifter (§ 8) og satser for egenandel
(§ 9).

Grunnbeløpet i folketrygden settes til 79 216 kroner.

BLD vil i sitt årlige rundskriv anbefale nye livsoppholddsatser som vil gjelde fra 1. juli.

Nytt akkurat nå:

Veileder i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning, som ligger i KF Sosial kan nå bestilles i papirutgave.

For bestilling eller mer informasjon, kontakt oss på kf-infoserie@kommuneforlaget.no


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Prop. 117 L (2010-2011). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet).

Statsbudsjett

Prop. 115 S (2010-2011). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kommuneproposisjonen 2012.

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

  • Aktiviteter i kommunene under ReHabuka 2011.
  • Oplæringstiltak i kommunene - tilskudd 2011.

Endret forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. § 2 Hva det kan gis tilskudd til gjelder nå også for leie. I § 3 om hvem som kan få tilskudd er grensen for brukstid av omsorgsboligene flyttet fra 20 til 30 år.

Statstilskudd på barnehageområdet (F-1/2011).

 

Endringer fra 1. juli 2011:

Endringer i mva-loven:
§ 1-3 første ledd bokstav j,
§ 1-3 annet ledd bokstav d og e,
§ 3-30 fjerde ledd første punktum og
§ 6-22 tredje ledd første punktum.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt