Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 7/11 15. juli 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel


Vi i Kommuneforlaget ønsker alle våre kunder en riktig god sommer!

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lovverket

Endring i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten §3. Fastlønnstilskuddet i 2011 er kr. 167 400,-.

Endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak §10-7 Valg av stønadsformer - samordning.

Det er endringer i regelverket rundt oppfølging av sykemeldte. Oppfølgingsplan skal utarbeides innen 4 uker og sendes til sykmelder. Dialogmøte skal gjennomføres senest innen 7 ukers sykemelding, dette gjelder også for delvis sykemeldte. Rapporteringsskjema og oppfølgingsplan skal sendes til Nav innen 9 uker. NAV kan sanksjonere arbeidsgivere som ikke oppfølger pliktene. Les mer på nav.no
Dette medfører endringer i arbeidsmiljøloven §4-6 (3) og (4) og folketrygdloven §§ 8-4, 8-6, 8-7, 8-7a (ny), 8-8, 25-2, 25-3, 25-5, 25-5a (ny).

Fedrekvoten utvides fra 10 til 12 uker. Dette medfører endringer i folketrygdloven §§ 14-9, 14-12, og 14-14. Endringene gjelder der fødsel eller omsorgsovertakelse skjer 1. juli 2011 eller senere.

Rundskriv

B-07/11: Avgjørelse i sentral nemnd: SFS 2404 Brann- og redningstjeneste.

B-06/11: Brukeres sosiale behov - arbeidstaker/oppdragstaker.

B-05/11: SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem fra 1. juli 2011.

Avtaleverket

Endringer i SFS 2402 Brann- og redningstjeneste. Satsene i pkt. 3.5.4 økes med kr. 10,- og tidsrommene i pkt. 3.6 endres jf. nemndskjennelse.

Dommer og avgjørelser

Arbeidsrettsdom 8/2010: Rett til sykelønn etter endt permisjon (KS mot Delta).

Arbeidsrettdom 24/2010: Rett til sykelønn etter endt permisjon (KS mot LO og Fagforbundet).

I begge dommene ble det fastslått at arbeidstaker som blir syk under permisjon har rett til full sykelønn fra det tidspunktet vedkommende skulle vært tilbake i sin tidligere stilling.

Høyesterettsdom 2011/284: Arbeidsgivers styringsrett ved omplassering.

Høyesterettsdom 2011/366: Bedriftsintern aldersgrense og aldersdiskriminering. Intern aldersgrense på 67 år ble ikke ansett som i strid med forbudet mot diskriminering. Høyesterett kom frem til at det i Norge er lang tradisjon for slike aldersgrenser, og at aldersgrensen bidro til å oppnå sosialpolitiske mål.

Sak 2011/630 fra Sivilombudsmannen: Ansattes ytringsfrihet - mulig skriftlig advarsel. Kommunen ble anbefalt å trekke tilbake forhåndsvarsel om mulig skriftlig advarsel eller ansattes ytringer i e-post og SMS da ytringene ikke medførte åpenbar risiko for kommunens interesser.

Annet fra KS

KS' oppfølging av Rammeavtale om arbeidsrelatert stress.

Sykefraværsoppfølging: Nye regler fra 1. juli 2011.

Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging.

 

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - Oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder.

Fagstoff

Rapport fra BLD: Sosial eksklusjon og barnevern i kunnskapssamfunnet.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Det er endringer i regelverket rundt oppfølging av sykemeldte. Oppfølgingsplan skal utarbeides innen 4 uker og sendes til sykmelder. Dialogmøte skal gjennomføres senest innen 7 ukers sykemelding, dette gjelder også for delvis sykemeldte. Rapporteringsskjema og oppfølgingsplan skal sendes til Nav innen 9 uker. NAV kan sanksjonere arbeidsgivere som ikke oppfølger pliktene. Les mer på nav.no
Dette medfører endringer i arbeidsmiljøloven §4-6 (3) og (4) og folketrygdloven §§ 8-4, 8-6, 8-7, 8-7a (ny), 8-8, 25-2, 25-3, 25-5, 25-5a (ny).

Fedrekvoten utvides fra 10 til 12 uker. Dette medfører endringer i folketrygdloven §§ 14-9, 14-12, og 14-14. Endringene gjelder der fødsel eller omsorgsovertakelse skjer 1. juli 2011 eller senere.

Byggesaksforskriften §§ 14-2, 14-4, 14-5, 14-6 og 14-7 trer i kraft. §§ 4-1, 4-3, 17-10 (ny) og 19-1 er endret fra 1. juli.

Endringer i forurensningsforskriften kapittel 7 Lokal luftkvalitet, §§ 7-2a, 7-3, 7-4, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-11, 7-12, 7-15, vedlegg 1, 2, 3 (nytt), 4 og 5 (nytt).

Annet fra KS

KS' oppfølging av Rammeavtale om arbeidsrelatert stress.

Sykefraværsoppfølging: Nye regler fra 1. juli 2011.

Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging.

KF HMS-håndbok

Vi har nå en testversjon klar for prøveabonnement. Her kan dere se innholdet i håndboka, lenkene til regelverket, og forslagene til rutiner og maler for eget HMS-arbeid.

Les mer om KF HMS-håndbok.

Ta kontakt for prøve.

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Høyring – forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane m.m).

Endringer i forvaltningslovforskriften. Se §§ 8, 9, 25 og 45. Endringene forenkler saksbehandlingen av søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Omfanget av forenklingen er stort sett innefor forskningsmateriell.

Endring i forskrift om kontrollutvalg: § 19 om møte- og talerett.

Endringer i kommunelovens §§ 30 og 31 og ny § 31a. Endringene gjelder møteoffentlighet, og er ment å presisere og forenkle reglene om åpne og lukkede møter. Se Prop 152 L for detaljer om og bakgrunn for endringene.

Endringer i forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Endringene er del av den regelmessige oppdateringen som gjøres for at forskriften skal vise til de rette IT-standardene. Det er gjort endringer i § 2 og § 4, samt laget en ny § 6 Unntak.

Byggesaksforskriften §§ 14-2, 14-4, 14-5, 14-6 og 14-7 trer i kraft. §§ 4-1, 4-3, 17-10 (ny) og 19-1 er endret fra 1. juli.

Veiledninger

Fra KS: Inhabilitet: Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven - konsekvenser.

Fra KRD: Vertskommunemodellen i kommuneloven §28 a flg.

 

Nytt akkurat nå:

Kommuneloven med kommentarer.

Av: Oddvar Overå, Jan Fridthjof Bernt
5. utgave.

Kommentarene til kommuneloven vil bli oppdatert i KF Kommunal forvaltning i løpet av året.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring: Samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Regelanvendelse

Ansvar for å organisere ledsagertjeneste for pasienter. Svarbrev fra HOD, datert 12.07.2011, og brev fra KS til HOD datert 13.07.2010.

Nytt akkurat nå:

Veien til bedre helseledelse:
IKOS - individbasert kompetansestyring.

Riktig bruk av kompetanse gir kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet.

Skrevet av: Marit Strandquist og Lise Adal.
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring: Forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13 Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring.

Regelanvendelse

Rundskriv Q-13/2011: Tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år. Les også KS'kommentar til rundskrivet.

Fagstoff

Rapport fra BLD: Sosial eksklusjon og barnevern i kunnskapssamfunnet.

Fra KS: Vil staten ha bedre ungdomsvern? Om rundskriv Q-13-2011.

Fra Utdanningsdirektoratet: Veileder for hvordan skoleeier systematisk kan håndtere problemstillingen med barn som ikke møter på skolen.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Endringer i satser fra 1. juli 2011

Grunnbeløpet settes til 79 216 kroner.

Satsene for underholdstilskudd (forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot) er blitt endret. Se vedlegget for de nye grunnlagstallene.

Satser for livsopphold er ikke blitt regulert i 2011. Det er fortsatt satsene i rundskriv Q-8/2010 som gjelder.

Forsinkelsesrenten er satt til 9,25 % p.a.

Bostøtten er justert. Se forskrift om bustøtte § 8 Øvre grenser for buutgifter og § 9 Eigendel.

Nytt akkurat nå:

Veileder i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivningsom ligger i KF Sosial, kan nå bestilles i papirutgave.

For bestilling eller mer informasjon, kontakt oss på kf-infoserie@kommuneforlaget.no


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Kompensasjonslovens § 15 er endret.

Endringer i mva-loven: Se § 13-2 om taushetsplikt og § 21-3 om tilleggsavgift.

Det er gjort endringer i mva-forskriften om forenklet registreringsordning. Se ny §14-5-1 og ny §15-10-1.

Merverdiavgiftsloven og bokføringsloven: Nye regler om mva-plikt for tilbydere av elektroniske tjenester, samt ny registreringsordning for de utenfor mva-området er i kraft. Se Prop. 117 L for detaljer og bakgrunn.

Høringsnotat. Forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

Uttalelse fra Skattedirektoratet: Merverdiavgift ved drift av asylmottak.

Uttalelse fra Skattedirektoratet: Merverdiavgiftsloven §14-1 tredje ledd - virkningstidspunkt for frivillig registrering av skogsveiforeninger.

Innfordring

Sak 2011/627 fra Sivilombudsmannen: Beregning av årsavgift for vann - spørsmål om foreldelse for tidligere års overforbruk.

Ny forsinkelsesrenteforskrift setter rente ved forsinket betaling til 9,25 % p.a.

Tilskuddsordninger

Rundskriv fra Kulturdepartementet: Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt