Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 8/11 15. august 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixellang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Ny minstelønnstabell i SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter er lagt inn, i hht. mellomoppgjøret.

Endring i opplæringslova §10-9 Personalet i skolen m.m. Det kreves nå politiattest for faste og midlertidige stillinger i grunnskole, vgs, musikk- og kulturskule, SFO og andre skolelignende aktivitetstilbud. Personer som er dømt for seksuelle overgrep kan ikke tilsettes i slike stillinger. Tilsvarende endring gjøres i privatskolelova §4-3.

Det gjøres samtidig endringer i opplæringsforskriften §§ 15-1, 15-2 og 15-3 om fremgangsmåte og behandling av politiattest.

Øvrige endringer i disse lovene og forskriftene er ikke relevante for personalavdelingen.

 

 

Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Fagstoff

Kostnadsberegning av utvidet bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) - Utdrag fra rapport - Helse- og omsorgsdepartementet.

Kartlegging av individuelle planer i landets kommuner 2011 - Utdrag fra rapport - Helsedirektoratet april 2011.

Nytt akkurat nå:

Veien til bedre helseledelse:
IKOS - individbasert kompetansestyring.

Riktig bruk av kompetanse gir kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet.

Skrevet av: Marit Strandquist og Lise Adal.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort endringer i opplæringslova og privatskolelova fra 1. august. Hovedinnholdet i endringene er:

Nye krav om politiattest, ikke bare for personalet ved skolen, men også for personale i skolelignende aktiviteter som SFO, leksehjelp, musik- og kulturskoler o.l. Se overskriften kapittel 10 og § 10-9 i opplæringslova og overskriften til kapittel 4, samt § 4-3 og § 7-1e i privatskolelova. Det er gjort tilsvarende endringer i forskriftene.

Lovfestet rett til utvidet opplæringstid for elever med spesialundervisning eller spesiell språkundervisning i private videregående skoler. Se privatskolelova § 3-3. Ordningen tilsvarer det som blir gitt i opplæringslovens § 3-1 femte ledd.

Videregående opplæring i utlandet. Fylkeskommunen kan få bevilget ansvar for videregående opplæring i utlandet, dersom opplæringen gir norsk vitnemål. Se opplæringslova § 1-2, nytt fjerde ledd.

Nytt system for tilsynsordning (i kommuneloven kapittel 10A) tilpasses i opplæringslovas §§ 14-1, 14-2, 14-3 og 14-4.

Skyssgodtgjøring. Detaljene i skyssgodtgjøring, spesielt bruk av egen bil, er blitt mer spesifisert. Se opplæringsforskriften § 10-2 og privatskoleforskriften § 6-2.

Oppmøte og vurdering av eleven. Se opplæringsforskriften § 3-3, tredje ledd, og § 4-3, tredje ledd, samt privatskoleforskriften § 3-3.

Regelanvendelse

Eksempelsamling

Nytt eksempel til opplæringslovens § 13-10: Skolevurderingsdokument for barneskolen. Eksempelet er lånt fra Ullensaker kommune

Fagstoff

Brev fra KD: Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart.

Fra Utdanningsdirektoratet: Eksamensplanen for sentralt gitt skriftleg eksamen i grunnskolen 2012.

Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle - Utredning av opplæringslovens kap 9a og behovet for å opprette et permanent elevombud - UTDRAG.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Saksbehandling

Fra Skattedirektoratet: Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor (SKM 9/11).

Nytt akkurat nå:

Veileder i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivningsom ligger i KF Sosial, kan nå bestilles i papirutgave.

For bestilling eller mer informasjon, kontakt oss på kf-infoserie@kommuneforlaget.no


  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt