Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/11 15. september 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixellang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

ASA 4310 Fastlegeavtalen - rammeavtalen er forlenget frem til 31.12.2011.
ASA 4301 og ASA 4303 er reforhandlet, og nye avtaler skal utarbeides.

Endringer i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven. Endringene innebærer at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester er innarbeidet i barnevernloven. Formålet er å gi barn og unge bedre beskyttelse mot risiko for overgrep eller annen skadelig innflytelse fra personer som skal ha omsorg for mindreårige, eks. ansatte i barneverntjeneste, institusjoner, fosterforeldre, støttekontakter eller avlastningshjem. Alle paragrafene endres.

Dommer og avgjørelser

Likestillings- og diskrimineringsnemda
Det er lagt inn flere vedtak og uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemda i KF Personal. Disse finner du samlet i en egen mappe under 'Dommer og avgjørelser'. Utvalget er gjort på bakgrunn av at de berører offentlig sektor, eller om de er prinsipielle for hva som er brudd på lovverket. Sakene omhandler blant annet aldersdiskriminering, etnisitet, foreldrepermisjon, kjønn og tilrettelegging. Det er også laget lenker fra lovverket og til sakene som belyser lovverket.

Siste vedtak er fra 7. juni 2011 og handler om alder/funksjonsevne.

Sivilombudsmannen
Sak 2010/2532 vedrørende vektlegging av usaklige hensyn ved tilsetting av rektor. De usaklige hensyn det gjelder var at søkere som hadde hatt befatning med overgrepssak ikke ville bli tilsatt. Søkeren fikk verken informasjon om denne praksisen, eller mulighet til å kommentere den. Sivilombudsmannen konkluderte med at kommunens tilsettingspraksis ikke var saklig og relevant i forbindelse med tilsettingen.

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven trer i kraft per 01.09.2011. Dermed innføres krav om mer omfattende politiattest i barnevernet. Formålet er å gi barn og unge bedre beskyttelse mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse. Endringen innebærer at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester er innarbeidet i barnevernloven. Det samme gjelder forskrift om fosterhjem, § 3 og § 5.

Regelanvendelse

F-4266/2011 fra Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter.

Fagstoff

Artikkel fra KS: Økte krav til barnehagene - men ikke økte ressurser. Artikkelen er en kommentar til veilederen fra KD om kravene til pedagogisk bemanning.

Gjennom konsultasjonsordningen har kunnskapsdepartementet og KS inngått en ny avtale om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i produktforskriften § 3-10 om vaskemidler, og Vedlegg VI A om vaskemiddelforordningen.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Rundskriv H-4/2011: Val av formannskap/fylkesutval, kommuneråd/fylkesråd, ordførar/fylkesordførar, varaordførar, faste utval m.m.

Veileder H-2266: Habilitet i kommuner og fylkeskommuner.

Nye tolkninger fra departementene er lagt inn:

Arkivlov og -forskrift

Arkivloven § 9 - Arkivloven og helsepersonelloven - ansvaret for pasientjournaler.
Arkivforskriften § 2-7 - Skjerming av navn på offentlige postjournaler.

Kommuneloven
§ 77 nr. 7 og § 78 nr. 6 - Kontrollutvalgets og revisjonens rett til innsyn i arkiv.

Forvaltningloven
§ 14. - Anvendelse av forvaltningsloven §14 ved tilsyn med oppfyllelsen av plikter som utelukkende er rettet til kommuner eller andre forvaltningsorganer.

Plan- og bygningsloven
§ 34-4 fjerde ledd tredje punktum - Overgangsbestemmelsen i plan- og bygningsloven - søknad om endring.
§ 23-3 - om fristen på fem år for å gi pålegg om retting eller utbedring etter at ferdigattest er gitt.
§§ 34-2 og 34-4 - Overgangsregler for refusjonssaker hvor refusjonskravet ikke har forfalt.
§ 17-1 - Vurdering av om avtaler mellom kommuner og fylkeskommuner knyttet til veganlegg faller inn under PBL bestemmelser om utbyggingsavtaler.
§ 20-1 - reglene om opprettelse og endring av eiendom i plan- og bygningsloven, herunder reglene for grensejustering.
§ 20-3 - Søknadsplikt ved omlegging av eksisterende privat stikkledning for vann og avløp.
§ 29-4 - avstandsbestemmelsene i pbl. og i veglova.
§ 30-5 - Reguleringsplanens virkning på midlertidige tiltak.
§ 21-6 - Privatrettslige forhold.
§ 21-5 - Samordningsplikt.
§ 20-1 - Unntak fra søknadsplikt for etablering av drikkevanns- og energibrønne.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Fagstoff

Samspill 2.0 - Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren 2008-2013 - Kortversjon.

NOU 2011:11 - Innovasjon i omsorg

Helsereformen - Endringer i regelverk - Invitasjon til å gi innspill til KS sin høringsuttalelse.


 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Rundskriv F-03/11: Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.

Tolkninger fra Utdanningsdirektoratet er lagt inn og ligger i mappen Regelanvendelse\Tolkninger - Utdanningsdirektoratet. Se blant annet:

Elev uten opplæringstilbud
Deler av opplæringen som privatist
Inntak til VG2 International Baccalaureat
Vitnemål for voksne i grunnskolen og grunnleggende norsk for språklige minoritetet
Regler for behandling av klage på standpunktkarakterer
Rett til ekstratid grunnet omvalg
Bruk av kalkulator som hjelpemiddel på eksamen
Foresattes rettigheter ved klage på standpunktskarakterer i grunnskolen
Retten til å få førstegangsvitnemål
Innhold i og omfang av fag- og svenneprøven.

Fagstoff

En krisepedagogisk veiledning - revidert 02.08.2011.

Gjennom konsultasjonsordningen har kunnskapsdepartementet og KS inngått en ny avtale om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen.

 

Nytt akkurat nå:

To nye temaer er lagt til i temaoversikten:

 

 

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Budsjett

Kommuneproposisjonen 2012 og revidert nasjonalbudsjett 2011 (H-3/11).

Merverdiavgift

Fortolkning fra Skattedirektoratet: MVA og justering - noen enkeltspørsmål (I).

Uttalelser fra Skattedirektoratet:

Nye regler for skattemessig behandling av tekniske installasjoner i bygg - konsekvenser for justeringsreglene for merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven §5-2 - omsetning av næringsmidler eller serveringstjenester på ferger og hurtigbåter

Kompensasjon for merverdiavgift ved en kommunes salg av tomt på avfallsdeponi.


 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt