Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/11 15. november 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixellang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager er ferdig forhandlet. Den nye avtalen har varighet fra 1.1.2011 til 30.6.2013. Det er satt inn nytt avsnitt i kapittel 3.2 om pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger) som trer i kraft 1.8.2012. I tillegg er kompensasjon for familiebarnehager under pkt. 4.3 økt til 1057,- pr. mnd.

B-200/11: PAI, lønnsstatistikk for 2011, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdlister og nye oppgaver til PAI-registeret.

Annet

Veiledning fra KS: Arbeid på "røde dager " - rutiner.

Veiledning fra KS: Ferie: Om ferieloven.

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Fagstoff

Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon. Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan den kommunale barneverntjenesten kan følge opp foreldre etter en plassering av et barn i fosterhjem eller på en institusjon. Ble første gang publisert i mai 2009, og skal ajourføres ved aktuelle endringer i lovverket. Sist oppdatert: 14.08.2011.

Nytt i eksempelsamlingen:

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole er en ny plan som er utarbeidet av seksjon barnehager ved Oslo kommunes byrådsavdeling for kultur og utdanning. Vi regner med den kan være et nyttig eksempel for andre kommuners ved utarbeidelse av rutiner for en god overgang mellom barnehage og skole.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen: Forståelsen av vedtak om plassering av uthus og anneks (Sak 2010/3197).

Veiledninger

Ny veileder til plan- og bygningsloven: Kommunal planstrategi.

Fortolkninger fra KRD:
Til kommuneloven: Kontrollutvalgenes adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling.
Til plan- og bygningsloven:
§31-2 Videreføring av pbl.85 §87.
§31-2 første ledd første punktum - Tiltak på eksisterende bebyggelse
§17-3 - Krav om utbyggingsavtale i forbindelse med byggetillatelse.

Nye bøker

Forvaltningsloven og kommunene
Veiledning og kommentarer
.

Skrevet av Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen

 

Nye bøker

Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi.

Skrevet av Vibeke Resch-Knudsen

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Fagstoff

IS-1920 fra helsedirektoratet: Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Tema

Nytt tema: Barnevern. En del av dokumentene knyttet til dette temaet er mer myntet på kommunen som ansvarlig både for det kommunale barnevernet og for grunnskolene enn på skolelederne.

Regelverk

Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven - Små og verneverdige håndverksfag. Forslaget skal ivareta små og verneverdige håndverksfag.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til opplæringsloven og i fag- og timefordelingen - Organisering av skoleåret på Vg3. Regjeringen foreslår å endre opplæringsloven slik at skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende program blir delt i én periode med ordinær opplæring og én eksamensperiode. Høringsfristen er 3. januar 2012.

Regelanvendelse

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole er en ny plan som er utarbeidet av seksjon barnehager ved Oslo kommunes byrådsavdeling for kultur og utdanning. Vi regner med den kan være et nyttig eksempel for andre kommuners ved utarbeidelse av rutiner for en god overgang mellom barnehage og skole.

Fagstoff

Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon.

 

 

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjettet, inntektssystem og tilskudd

Prop. 1 S (2011-2012) Statsbudsjettet 2012.

H-2265: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012. Grønt hefte.

Statlige tilskudd til kommuner of fylkeskommuner - en oversikt. Se:
Barnehagetilskudd 2012
Tilskudd til barne- og familietiltak 2012
Tilskudd til boliger og utbygging 2012
Tilskudd til bærekraft 2012
Tilskudd til helsetjenester 2012
Tilskudd til integreringstiltak 2012
Tilskudd til kulturtiltak 2012
Tilskudd til regioner og næring 2012
Tilskudd til samferdsel 2012
Tilskudd til skoler og opplæring 2012
Tilskudd til sosiale tiltak 2012
Tilskudd til veterinærdekning 2012.

Merverdiavgift

Uttalelser fra Skattedirektoratet:
Merverdiavgiftsloven §6-7 - merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei - skiløyper
Merverdiavgiftsloven §5-2 - serveringstjenester og take-away ombord på ferger og hurtigbåter

Spørsmål om utleie av lokaler til konferanser og møter mv. omfattes av avgiftsplikt (BFU 23/11)
Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

Regnskap

Fra GKRS:
Høringsutkast til revidert KRS nr 3 om regnskapsføring av lån.
Oversendelssbrevet til høringen.
Notat om regnskapsføring av formidlingslån.

Tilskuddsordninger 2012

I mappen Tilskudd og refusjoner finnes en oversikt over alle øremerkede tilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Oversikten blir løpende oppdatert med informasjon om tildelingskriterier og søknadsfrister.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt