<% nyhetsbrev = 10 cnstring = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" cnstring = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open session("cnstring") sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie - nyhetsbrev

Nr. <%= nyhetsbrev %>
November 2003

Ukens tips

Har du problemer med å få overført tekst til tekstbehandling?

«Overfør til tekstbehandling» bruker en ActiveX-kontroll til å overføre teksten til Word. Hvis man har har høy sikkerhetsinnstilling på pc-en, vil den kontrollen aldri bli lastet ned og kjørt.
Det viser seg ved at det ikke skjer noe som helst.

Hvis man kjører over Citrix, kan det også være grunnen, da Citrix som standard har høye sikkerhetsinnstillinger. I det tilfellet skal en administrator først ha overført ett dokument, hvoretter kontrollen er lastet ned og installert. Siste alternativ kan være at virksomheten har en brannmur som blokkerer for ActiveX-kontroller.

PC-en må ha følgende standardinnstillinger for at funksjonen «Overfør til tekstbehandling» skal virke:
«Download signed ActiveX controls» = «Prompt»
«Initialize and script ActiveX controls not marked as safe» = «Disable»
«Download unsigned ActiveX controls» = «Disable»
«Run ActiveX controls and plug-ins» = «Enable»
«Script ActiveX controls marked safe for scripting» = «Enable»

Snakk med dataansvarlig i virksomheten dersom du ønsker å kontrollere instillingene på din maskin!

 

Har du noen spørsmål i tilknytning til KF Infoserie, er det bare å ta kontakt! Benytt gjerne eDialog24. Grønn figur indikerer at vi er tilgjengelig for direkte dialog - klikk på figuren for å starte dialogen. Er vi ikke tilgjengelig, får du muligheten for å sende oss en e-post. Trykk F5 for å oppdatere status.

24.10.2003  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF KPS

Nye rundskriv
B-11/03 Dom i arbeidsretten vedr. forståelse av punkt 3.2 i SFS 2201

B-201/03 Fraværsstatistikk for kommuner, fylkeskommuner og andre medlemmer av Kommunenes Sentralforbund, siste kvartal 2002 og de tre første kvartal i 2003. Veiledning for oppgavegivere, edb-ansvarlige og programutviklere


KF HMS

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a - elevenes skolemiljø (Utdannings- og forskningsdepartementet)

Nye forskrifter i KF HMS

Forskrift 20. juni 1997 nr. 627 om forbrenning av farleg avfall
Forskrift 21. mars 2002 nr. 375 om deponering av avfall


KF Økonomi

Budsjettinformasjon:

I forbindelse med forslag til statsbudsjettet 2004 er følgende informasjon lagt inn i KF Økonomi:

  • KS: Statsbudsjettet - Nasjonalbudsjettet 2004.
    «KS har utarbeidet et rundskriv som gir en gjennomgang av alle de enkelte fagproposisjonene og nasjonalbudsjettets kapitler som har direkte interesse for kommuner og fylkeskommuner. KS rundskrivet er en nøytral gjengivelse av regjeringens fremlegg.» (KS: 14.10.2003)Forskrift om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle
  • St.meld. nr. 6 (2003-2004) Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene
  • Rundskriv H-24/03: Inntektssystemet for 2004 for kommuner og fylkeskommuner Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2003-2004)
  • Prognosemodellen er oppdatert i henhold til forslaget til statsbudsjett 2004, 8/10 og 20/10
  • Under Hva skjer ligger lenker til departementenes budsjettsider. De inneholder blant annet de enkelte fagproposisjoner og mer detaljert budsjettinformasjon.

Informasjonen under Tilskudds- og kompensasjosnordninger vil bli endret i tråd med budsjettforslaget. Arbeidet er ikke ferdig enda.

Annet

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål fra kommunene

Informasjon om bruk av art ved regnskapsføring av pensjon og ved avslutning av investeringsregnskapet fra og med 2003


KF Omsorg

Nynorske maler

Malane er nå omsette til nynorsk. Sjå:

  • Melding om vedtak - heimejkelp
  • Melding om vedtak - heimesjukepleie
  • Individuell plan


Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her: &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no