<% session("URL") = request.querystring("URL") %> Nyhetsbrev - pleie og omsorg
Pleie og omsorg
Nr. 1 - Juni 2002

Velkommen til Kommuneforlagets nyhetsbrevordning. Vårt mål er å formidle aktuelle nyheter innenfor fagområdet pleie og omsorg. Samtidig vil du få informasjon om aktuell faglitteratur. Vi håper at nyhetsbrevet vil oppleves som et nyttig hjelpemiddel i en hektisk hverdag hvor tiden ofte blir for knapp til å holde seg faglig oppdatert.

Har du noe du vil fortelle oss, så tar vi med glede imot det. Gode ideer tas også imot med stor takk.

Hilsen
Brynhild Simonsen
ansvarlig redaktør

Dementes rettigheter skal styrkes

I en pressemelding 20.05.2002 opplyser Sosialdepartementet at regjeringen har utarbeidet et nytt lovforslag som skal sikre dementes rettigheter og beskytte dem mot overgrep.

Bakgrunnen for lovforslaget er blant annet at det i en undersøkelse fra Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens kommer frem at tvang og andre inngripende tiltak brukes i relativt stort omfang i institusjon og i hjemmetjenesten, og at det er behov for et regelverk om bruk av tvangstiltak. Det påpekes likevel at man ikke kan unngå en viss grad av tvang overfor de mest hjelpeløse tjenestemottakerne.

Lovforslaget skal også gi tjenesteyterne og pårørende større trygghet og forutsigbarhet i forhold til tjenestetilbudet. Sosialminister Ingjerd Schou uttaler at det er en stor belastning for omsorgsyterne at problemer de møter i din hverdag ikke er tilfredsstillende behandlet og løst i dagens regelverk. Dette beskrives i høringsnotatet som de vanskelige etiske dilemmaer tjenesteyterne kommer i når valget står mellom å unnlate å yte omsorg og tjenester til de som trenger det og å krenke deres integritet og selvbestemmelse.

Samtidig understrekes det at følgene av sviktende egenomsorg og evne til å unngå faresituasjoner og utagering mot andre i stor grad kan forebygges ved god tilrettelegging av omgivelsene, god kvalitet på og organisering av tjenestetilbudet, gode holdninger og tilstrekkelig personell og kompetanse til å ivareta de dementes særlige behov.

Hele høringsnotatet finner du her :Høringsnotat (Hentet fra Sosialdepartementets nettsider)

 

Når atferd blir vanskelig

Når atferd blir vanskelig er en ny bok fra Kommuneforlaget som omhandler nettopp vanskelig atferd hos aldersdemente, hva slik atferd er, hvilke årsaker som utløser vanskelig atferd og hvilke tiltak som kan iverksettes for å forebygge eller dempe vanskelig atferd.
Les mer om denne og andre aktuelle bøker her.


KF Infoserie - Informasjonskilde og veileder i saksbehandlingen
KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et verktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer. KF Infoserie er satt sammen av moduler som dekker ulike forvaltnings- og serviceområder. Innholdet utvikles og oppdateres i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og andre fagforfattere og rådgivere. KF Infoserie tilbys våde på Internett og i CD-versjon.
Klikk her for mer informasjon om KF Infoserie.

KF Omsorg er en modul i KF Infoserie som er bygd opp rundt det regelverket som helse- og sosialpersonell i kommuner og fylkeskommuner har behov for i sitt arbeid med pasienter og klienter. Til nytte for saksbehandlere er det lagt inn en veiledning som tar for seg saksbehandlingsfasene trinn for trinn, med en direkte kopling til de ulike bestemmelsene i forvaltningsloven og til sværlovgivningen. Du finner også en forklaring til de ulike rettskildene og en oversikt over juridisk terminologi. Gjennom lenker er de viktigste bestemmelsene i lovverket knyttet sammen med forskrifter, veiledende rundskriv og domsavgjørelser.

Ønsker du å ha KF Omsorg gratis på prøve?
Klikk her for å tegne prøveabonnement.


Bøkene om Asta
- for deg som jobber med eldre og personer med demens

Asta-serien gir verdifull veiledning i og inspirasjon til å finne nye muligheter for pleie av eldre og demensrammede. Det viktigste budskapet i disse bøkene er at ingen problemer er uløselige!
  Klikk her for mer informasjon

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta våre andre nyhetsbrev?

  • Sosialt arbeid
    - aktuelt fra feltet
  • Habilitering/rehabilitering - aktuelt stoff om helhetlig tenkning om habilitering og rehabilitering

Tjenesten er gratis

">Registrer deg her

 


  Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 05
www.kommuneforlaget.no